MSCB: 284
Chức vụ: Trưởng Phòng
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chuyên môn: Vật lý đất & Đánh giá bảo tồn tài nguyên đất
Điện thoại: 02923 832971 Di động: 0918 508 222
Email: lvkhoa@ctu.edu.vn Fax: 02923 838474
Phụ trách:
  • Công tác tổ chức, nhân sự, tài chính; chịu trách nhiệm chung hoạt động của Phòng,
  • Tổ chức đăng ký, xét / tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, Nhà nước và nhiệm vụ KHCN có yếu tố nước ngoài,
  • Tham mưu định hướng các hoạt động KH&CN,
  • Kiểm tra, đánh giá và tổng kết việc thực hiện các chương trình, đề tài, dự án NCKH cấp Bộ, Nhà nước và nhiệm vụ KHCN có yếu tố nước ngoài,
  • Phân loại, tổ chức định giá và xác lập quyền sở hữu trí tuệ các công trình NCKH,
  • Khai thác và điều phối nguồn lực NCKH của trường,
  • Thực hiện và hỗ trợ công tác Hội đồng KH&ĐT trường,
  • Hướng dẫn, tập huấn chuyên đề KHCN các cấp,
  • Quản lý công tác Phòng Thí nghiệm Chuyên sâu.

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn