TT Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Tài liệu 26/5/2016 Tài liệu Tập huấn thực hiện đề tài, dự án cấp Bộ
2 11/2016/TT-BGDĐT 11/4/2016 Thông tư Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Thông tư liên tịch Quỵ định khoán chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
4 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/4/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
5 10/2014/TT-BKHCN 30/5/2014 Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
6 07/2014/TT-BKHCN 26/5/2014 Thông tư Qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
7  Tài liệu
 21/9/2012 Biểu mẫu, hướng dẫn thực hiện dự án Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia - Nafosted
8 56/2012/TT-BGDĐT 25/12/2012
9 16/2012/TT-BGDĐT 09/5/2012
10 97/2010/TT-BTC 06/7/2010 Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
11 01/2010/TT-BTC 06/01/2010

Thông tư Qui định chế độ chi tiêu đoán tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

12 36/2006/QĐ-BNN 15/5/2006 Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 Đường dẫn 06/10/2017 Văn bản do Trường Đại học Cần Thơ ban hành

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn