Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Hướng dẫn

 cập nhật ngày 27/02/2023 Hướng dẫn Hồ sơ Nghiệm thu đề tài cấp Bộ

03/2017/TT-BKHCN

03/4/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 Qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Biểu mẫu 05/2016 Biểu mẫu khác cho đề tài cấp Bộ (dự toán, báo cáo quyết toán, đơn đề nghị nghiệm thu,...)
Tài liệu 26/5/2016 Tài liệu Tập huấn thực hiện đề tài, dự án cấp Bộ
11/2016/TT-BGDĐT 11/4/2016 Thông tư Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Thông tư liên tịch Quỵ định khoán chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/4/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
18/2014/TT-BKHCN 16/6/2014 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24/12/2010 Qui định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen
07/2014/TT-BKHCN 26/5/2014 Thông tư Qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
18/2010/TT-BKHCN 24/12/2010 Thông tư Qui định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen
12/2014/TT-BKHCN 30/5/2014 Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị Định thư
10/2014/TT-BKHCN 30/5/2014 Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
 Tài liệu
 21/9/2012 Biểu mẫu, hướng dẫn thực hiện dự án Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia - Nafosted
56/2012/TT-BGDĐT 25/12/2012
16/2012/TT-BGDĐT 09/5/2012
97/2010/TT-BTC 06/7/2010 Thông tư Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
01/2010/TT-BTC 06/01/2010

Thông tư Qui định chế độ chi tiêu đoán tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

36/2006/QĐ-BNN 15/5/2006 Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đường dẫn 06/10/2017 Văn bản do Trường Đại học Cần Thơ ban hành

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn