THS. PHẠM THÀNH LỢI
MSCB: 2984
Chuyên viên
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên môn: Khoa học Cây trồng
Điện thoại: 0292.3872 302 Di động: 086 7731 799
Email: ptloi@ctu.edu.vn Fax: 0292.3838 474
Phụ trách:
  • Quản lý các ký kết hợp tác với doanh nghiệp,… Kế hoạch sơ kết, tổng kết, đánh giá định kỳ theo bản ghi nhớ và đột xuất.
  • Xác lập hồ sơ, đăng ký nhiệm vụ hợp tác NCKH với doanh nghiệp, các hợp đồng chuyển giao công nghệ. Quản l‎ý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu thanh lý theo yêu cầu.
  • Thực hiện kế hoạch thương mại hóa các sản phẩm, quy trình KHCN của Trường Đại học Cần Thơ.

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn