Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô thông báo v/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022-2023 của tỉnh An Giang.
Thời gian Trợ lý NCKH gửi hồ sơ về Phòng Quản lý Khoa học đến hết ngày 25/02/2022 gồm: 
- Bản in các đề xuất có chữ ký của cán bộ thực hiện
- Bảng tổng hợp đề xuất có xác nhận của lãnh đạo đơn vị
- Gửi email các đề xuất và bảng tổng hợp (file word) về địa chỉ: bnqhuy@ctu.edu.vn
Thời gian nhận hồ sơ mỗi đơn vị do Trợ lý NCKH thông báo.
 
Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị để cán bộ quan tâm tham gia đề xuất đúng thời gian nêu trên.
Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô thông báo v/v tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh An Giang năm 2021-2022 (lần 2).
Chi tiết hồ sơ đăng ký và danh sách đề tài vui lòng tham khảo file đính kèm.
 
Hạn gửi đề xuất về Sở KH&CN An Giang: đến hết ngày 28/01/2022.
Phòng QLKH hỗ trợ trình ký các hồ sơ cần thiết, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị để cán bộ quan tâm tham gia tuyển chọn đúng thời gian nêu trên.
Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ huyện Vĩnh Thạnh năm 2022 (lần 2). 
Chi tiết công văn và biểu mẫu có trong file đính kèm.
 
Thời gian gửi hồ sơ về Phòng QLKH đến hết ngày 15/11/2021 gồm:
 • Bản in đề xuất có chữ ký của cán bộ thực hiện
 • Bảng tổng hợp đề xuất có xác nhận của lãnh đạo đơn vị
 • Gửi email các đề xuất và bảng tổng hợp (file word) về địa chỉ email: bnqhuy@ctu.edu.vn.
Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo. 
 
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2022-2023. 
Công văn và biểu mẫu có chi tiết trong file đính kèm.
 
Thời gian gửi hồ sơ về Phòng QLKH đến hết ngày 14/10/2021 gồm:
 • Bản in đề xuất có chữ ký của cán bộ thực hiện
 • Bảng tổng hợp đề xuất có xác nhận của lãnh đạo đơn vị
 • Gửi email các đề xuất và bảng tổng hợp (file word) về địa chỉ email: bnqhuy@ctu.edu.vn.
Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo. 
 
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo đến quý thầy cô v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Cà Mau năm 2022.
Chi tiết công văn và biểu mẫu tham khảo file đính kèm.
 
Thời gian gửi hồ sơ về Phòng QLKH đến hết ngày 27/8/2021 gồm:
- Bản in các đề xuất có chữ ký của cán bộ thực hiện
- Bảng tổng hợp đề xuất có xác nhận của lãnh đạo đơn vị
- Gửi email các đề xuất và bảng tổng hợp (file word) về Phòng QLKH (bnqhuy@ctu.edu.vn - chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy).

Kính thông báo.

 
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Hậu Giang năm 2022.
Các lưu ý định hướng ưu tiên, hồ sơ đề xuất,... các thông tin khác có chi tiết trong đường dẫn: https://skhcn.haugiang.gov.vn/en/chi-tiet/-/tin-tuc/THONG-BAO--tiep-nhan-e-xuat--e-xuat-at-hang-nhiem-vu-KH-CN-nam-202203684.
 
Hạn gửi đề xuất về Phòng QLKH tổng hợp đến hết ngày 29/7/2021 gồm: 
 - Bản in các đề xuất có chữ ký của cán bộ thực hiện
 - Bảng tổng hợp đề xuất có xác nhận của lãnh đạo đơn vị
 - Gửi email các đề xuất và bảng tổng hợp (file word) về địa chỉ bnqhuy@ctu.edu.vn
 
Kính nhờ quý thầy cô thông tin trong đơn vị để cán bộ quan tâm tham gia đăng ký đề xuất.

Kính thông báo.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô thông báo v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2021-2022 của tỉnh An Giang.
 
Danh mục 11 đề tài thông báo tuyển chọn, hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, nơi nộp hồ sơ và các biểu mẫu liên quan có chi tiết trong thông báo và file đính kèm.
 
Hạn gửi đề xuất về Sở KH&CN An Giang: đến hết ngày 09/9/2021.
Phòng QLKH hỗ trợ trình ký các hồ sơ cần thiết, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị để cán bộ quan tâm tham gia tuyển chọn đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2022. 
Công văn và biểu mẫu có chi tiết trong file đính kèm.
 
Thời gian gửi hồ sơ về Phòng Quản lý Khoa học đến hết ngày 23/6/2021 gồm: 
 • Bản in các đề xuất có chữ ký của cán bộ thực hiện
 • Bảng tổng hợp đề xuất có xác nhận của lãnh đạo đơn vị
 • Gửi email các đề xuất và bảng tổng hợp (file word) về địa chỉ bnqhuy@ctu.edu.vn
Kinh nhờ trợ lý nghiên cứu Khoa học thông tin trong đơn vị để cán bộ quan tâm tham gia đăng ký đề xuất.

Kính thông báo. 
 
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2022. 
Công văn và biểu mẫu có chi tiết trong file đính kèm.
 
Quý thầy cô quan tâm liên hệ Trợ lý NCKH đơn vị để nộp đề xuất.
 
Quý đơn vị vui lòng gửi hồ sơ về Phòng QLKH đến hết ngày 11/6/2021 gồm:
 • Bản in các đề xuất có chữ ký của cán bộ thực hiện
 • Bảng tổng hợp đề xuất có xác nhận của lãnh đạo đơn vị
 • Gửi email các đề xuất và bảng tổng hợp (file word) về địa chỉ email: bnqhuy@ctu.edu.vn.
Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo. 
 
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin v/v đề xuất danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020 của Sở KH&CN Bến Tre.
 
Các chỉ đạo, căn cứ, định hướng; mẫu phiếu đề xuất có chi tiết trong file đính kèm.
 
Quý đơn vị vui lòng gửi đề xuất theo mẫu về Phòng QLKH (chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy) 01 bản infile mềm về địa chỉ email: bnqhuy@ctu.edu.vn đề tổng hợp chung.
 
Thời gian nhận đề xuất từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/7/2019.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.
 
 
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn