Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin v/v đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2024. 
Công văn và biểu mẫu có chi tiết trong file đính kèm.
 
Thời gian gửi hồ sơ về Phòng Quản lý Khoa học đến hết ngày 03/5/2023 gồm: 
  • Bản in các đề xuất có chữ ký của chủ nhiệm
  • Bảng tổng hợp đề xuất có xác nhận của lãnh đạo đơn vị
  • Gửi email các đề xuất và bảng tổng hợp (file word) về địa chỉ bnqhuy@ctu.edu.vn
Kinh nhờ trợ lý nghiên cứu Khoa học thông tin trong đơn vị để cán bộ quan tâm tham gia đăng ký đề xuất.

Kính thông báo. 
 
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Sóc Trăng năm 2024.
 
Các nội dung, yêu cầu, một số điểm lưu ý và các mẫu đề xuất có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Hạn gửi đề xuất về Phòng QLKH: đến hết ngày 27/4/2023, hồ sơ bao gồm:
- Bản in: phiếu đề xuất có chữ ký của chủ nhiệm và bảng tổng hợp có chữ ký của lãnh đạo đơn vị
- Bản file: định dạng word gửi về email: bnqhuy@ctu.edu.vn (chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy).

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (Vingroup Innovation Foundation – VinIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (Institute of Big Data – VNCDLL) được tập đoàn Vingroup thành lập với chức năng hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Sau 04 năm triển khai, Quỹ VINIF đã tài trợ 110 dự án khoa học công nghệ và văn hóa lịch sử, cấp 1.150 học bổng thạc sĩ, tiến sĩ, sau tiến sĩ, hợp tác 06 đề án đào tạo thạc sĩ liên kết, đồng tổ chức/tài trợ 130 hội thảo quốc tế/bài giảng đại chúng với tổng giá trị tài trợ hơn 750 tỷ đồng, lan tỏa kiến thức khoa học tới hàng triệu người tiếp cận, góp phần tạo động lực để các nhà khoa học trẻ được phát huy năng lực bản thân và cống hiến cho đất nước.

Nét mới trong chương trình năm 2023 là Chương trình Bài giảng đại chúng và giáo sư thỉnh giảng. Năm nay, Quỹ sẽ phối hợp với các đơn vị khoa học uy tín để tổ chức các (chuỗi) bài giảng đại chúng, đồng thời tài trợ cho một số chương trình đào tạo để tổ chức các chuỗi bài giảng chuyên đề.

Lịch cụ thể về các chương trình hợp tác và tài trợ năm 2023 của Quỹ VINIF như sau:

1. DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu Khoa học Công nghệ của các trường đại học, viện nghiên cứu (tổ chức chủ trì) và các nhà khoa học Việt Nam có phương pháp tiếp cận và công nghệ hiện đại, kết quả xuất sắc và tầm ảnh hưởng quốc tế.

Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 01/03/2023 đến 27/04/2023.

Chi tiết xem tại đây

2. HỘI THẢO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Tổ chức các hội thảo có uy tín trong nước và quốc tế, do Quỹ VINIF chủ trì hoặc tài trợ, phối hợp với các trường đại học và các viện nghiên cứu.

Các đợt xét duyệt: 03 đợt

• Đợt xét thứ 1: các hồ sơ nộp trước ngày 01/03/2023.

• Đợt xét thứ 2: các hồ sơ nộp trước ngày 01/06/2023.

• Đợt xét thứ 3: các hồ sơ nộp trước ngày 01/09/2023.

Chi tiết xem tại đây

3. BÀI GIẢNG ĐẠI CHÚNG VÀ GIÁO SƯ THỈNH GIẢNG

▪Phối hợp với các đơn vị khoa học uy tín tổ chức các (chuỗi) bài giảng đại chúng.

▪Tài trợ cho một số chương trình đào tạo để tổ chức các chuỗi bài giảng chuyên đề.

Hạn nộp hồ sơ: ít nhất 60 ngày trước ngày tổ chức.

Chi tiết xem tại đây

4. HỌC BỔNG SINH VIÊN

Mỗi đề án do 01 trường đại học đề xuất để nâng cao chất lượng tuyển sinh và đào tạo của một ngành chọn lọc, kéo dài trong 03 năm. Mỗi năm, mỗi đề án có 50 học bổng. Mỗi học bổng trị giá 60 triệu/năm.

Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 01/03/2023 đến 27/04/2023.

5. HỌC BỔNG THẠC SĨ, TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Tài trợ học bổng thạc sĩ (120 triệu/năm), tiến sĩ (150 triệu/năm) trong 6 tháng hoặc 12 tháng.

Hạn nộp hồ sơ:

▪Học bổng Thạc sĩ: từ ngày 01/06/2023 đến 30/06/2023.

▪Học bổng Tiến sĩ: từ ngày 02/05/2023 đến 25/05/2023.

Chi tiết xem tại đây

6. HỌC BỔNG SAU TIẾN SĨ TRONG NƯỚC

Tài trợ cho các tiến sĩ từ các trường đại học uy tín ở nước ngoài hoặc trong nước để làm việc toàn thời gian tại các trường đại học hoặc viện nghiên cứu ở Việt Nam với mức tài trợ 360 triệu/năm.

Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 01/03/2023 đến 27/04/2023.

Chi tiết xem tại đây

7. LƯU GIỮ CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA, LỊCH SỬ

Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các sự kiện hoặc dự án bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử.

Hạn nộp hồ sơ sự kiện: ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức.

Hạn nộp hồ sơ dự án: từ ngày 01/03/2023 đến 27/04/2023.

Chi tiết xem tại đây


📌Thông tin chi tiết về hồ sơ đăng ký, biểu mẫu của các chương trình, vui lòng xem tại www.vinif.org.

✉Mọi câu hỏi thắc mắc về các chương trình, vui lòng liên hệ:

Email: info@vinif.org

Webiste: www.vinif.org

Facebook: https://www.facebook.com/vinif.org

Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô thông báo v/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Kiên Giang năm 2024.
Thời gian Trợ lý NCKH gửi hồ sơ về Phòng Quản lý Khoa học đến hết ngày 01/3/2023 gồm: 
- Bản in các đề xuất có chữ ký của cán bộ thực hiện
- Bảng tổng hợp đề xuất có xác nhận của lãnh đạo đơn vị
- Gửi email các đề xuất và bảng tổng hợp (file word) về địa chỉ: bnqhuy@ctu.edu.vn
Thời gian nhận hồ sơ mỗi đơn vị do Trợ lý NCKH thông báo.
 
Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị để cán bộ quan tâm tham gia đề xuất đúng thời gian nêu trên.
Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Hậu Giang năm 2023.
Các lưu ý định hướng ưu tiên, hồ sơ đề xuất,... các thông tin khác có chi tiết trong đường dẫn: https://skhcn.haugiang.gov.vn/en/chi-tiet/-/tin-tuc/Thong-bao--Tiep-nhan-e-xuat--e-xuat-at-hang-nhiem-vu-ho-tro-khoi-nghiep-oi-moi-sang-tao-tren-ia-ban-tinh-Hau-Giang-nam-202322455.
 
Hạn gửi đề xuất về Phòng QLKH tổng hợp đến hết thứ Sáu ngày 03/02/2023 gồm: 
 - Bản in các đề xuất có chữ ký của cá nhân đề xuất
 - Bảng tổng hợp đề xuất có xác nhận của lãnh đạo đơn vị
 - Gửi email các đề xuất và bảng tổng hợp (file word) về địa chỉ bnqhuy@ctu.edu.vn
 
Kính nhờ quý thầy cô thông tin trong đơn vị để cán bộ quan tâm tham gia đăng ký đề xuất.
 
Kính thông báo.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2023 lần 2. 
Công văn và biểu mẫu có chi tiết trong file đính kèm.
 
Thời gian gửi hồ sơ về Phòng Quản lý Khoa học đến hết ngày 22/8/2022 gồm: 
  • Bản in các đề xuất có chữ ký của cán bộ thực hiện
  • Bảng tổng hợp đề xuất có xác nhận của lãnh đạo đơn vị
  • Gửi email các đề xuất và bảng tổng hợp (file word) về địa chỉ bnqhuy@ctu.edu.vn
Kinh nhờ trợ lý nghiên cứu Khoa học thông tin trong đơn vị để cán bộ quan tâm tham gia đăng ký đề xuất.

Kính thông báo. 
 
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Phát triển Tài sản trí tuệ Thành phố Cần Thơ từ năm 2023, chi tiết vui lòng xem Công văn đính kèm.
 
Phiếu đề xuất theo mẫu gửi về Sở Khoa học & Công nghệ Tp. Cần Thơ, email: sokhcn@cantho.gov.vn trước ngày 30/6/2022 (cc: ltxan@ctu.edu.vn - Xuân An, Phòng Quản lý Khoa học để hỗ trợ tổng hợp, theo dõi).
 
Đối với thầy cô đã, đang và sẽ thực hiện đề tài, dự án NCKH với/về Thành phố Cần Thơ, lưu ý sự hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, công nhận giống cây trồng,...

Đối với thầy cô đã có nghiên cứu cơ sở tại trường hoặc có phối hợp thực hiện với công ty/ doanh nghiệp trên địa bàn Tp. Cần Thơ, có thể đề xuất các nhiệm vụ cải tiến công nghệ, đổi mới sáng tạo phù hợp với Mục II của Chương trình theo Quyết định 3032 đính kèm.

Kính thông báo đến quý thầy cô.
Trân trọng.

Công văn 501

Quyết định 3032

mẫu Phiếu đề xuất

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) có mục tiêu hỗ trợ các nhà khoa học và các tài năng trẻ thuộc các Trường đại học và các Viện nghiên cứu thực hiện nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực: khoa học, công nghệ, kỹ thuật, y dược, kinh tế và giáo dục nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững cho Việt Nam.

Qua hơn 3 năm thành lập và phát triển, Quỹ VINIF đã hợp tác với hơn 90 viện nghiên cứu, trường đại học trong cả nước; tài trợ và quản lý 83 dự án; cấp 750 suất học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ; cấp 30 suất học bổng sau Tiến sĩ; tài trợ và hợp tác 08 đề án đào tạo Thạc sĩ; tổ chức và tài trợ nhiều hội thảo, sự kiện khoa học – công nghệ; tổ chức 24 bài giảng đại chúng với hơn 300,000 lượt theo dõi trực tuyến.

Điểm nhấn trong năm 2022, Quỹ sẽ tăng gấp đôi số lượng Học bổng sau Tiến sĩCụ thể, năm 2022 Quỹ sẽ có các chương trình sau:

VINIF01 – Chương trình tài trợ dự án khoa học công nghệ: 20 – 30 dự án

Chương trình hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu khoa học định hướng ứng dụng của các viện nghiên cứu, trường đại học (tổ chức chủ trì) và các nhà khoa học Việt Nam (chủ nhiệm dự án) có phương pháp tiếp cận và công nghệ hiện đại, kết quả xuất sắc và có tầm ảnh hưởng quốc tế. Kinh phí mỗi dự án từ 2 tỷ đến 10 tỷ.

Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 01/03/2022 đến 25/04/2022.

Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/chuong-trinh-tai-tro-du-an-khoa-hoc-va-cong-nghe/

 VINIF03 – Tổ chức và tài trợ các hội thảo khoa học công nghệ

Tổ chức các hội thảo có uy tín trong nước và quốc tế; do Quỹ VINIF chủ trì hoặc tài trợ, phối hợp với các trường đại học và các viện nghiên cứu.

Hạn nộp hồ sơ: ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức.

Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/hop-tac-tai-tro-su-kien-va-hoi-thao/

VINIF05 – Khóa học ngắn hạn và Giáo sư thỉnh giảng

Phối hợp với các đơn vị khoa học uy tín tổ chức các khóa học (2 tuần – 2 tháng) và các Bài giảng đại chúng. Diễn giả là các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế.

Hạn nộp hồ sơ: ít nhất 60 ngày trước ngày tổ chức.

Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/khoa-hoc-ngan-han-va-giao-su-thinh-giang/

VINIF06 – Học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong nước: 300 học bổng

Tài trợ học bổng Thạc sĩ (120 triệu/năm), Tiến sĩ (150 triệu/năm) trong nước (6 tháng hoặc 12 tháng).

Hạn nộp hồ sơ:

Học bổng Thạc sĩ: từ ngày 01/06/2022 đến 30/06/2022

Học bổng Tiến sĩ: từ ngày 02/05/2022 đến 25/05/2022

Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-thac-si-tien-si-trong-nuoc/

VINIF07– Học bổng sau Tiến sĩ trong nước: 60 học bổng

Hỗ trợ cho các Tiến sĩ xuất sắc từ các đại học uy tín ở nước ngoài hoặc trong nước để làm việc toàn thời gian tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học của Việt Nam. Mức tài trợ 360 triệu/năm.

Hạn nộp hồ sơ: từ ngày 01/03/2022 đến 31/03/2022.

Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-sau-tien-si-trong-nuoc/

VINIF09 – Chương trình lưu giữ các giá trị văn hóa, lịch sử

Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các sự kiện hoặc các Dự án bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử.

Hạn nộp hồ sơ tổ chức các sự kiện: ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức.

Hạn nộp hồ sơ các dự án: từ ngày 01/03/2022 đến 31/03/2022.

Thông tin chi tiết: https://vinif.org/sponsor-programs/chuong-trinh-luu-giu-cac-gia-tri-van-hoa-lich-su/

——————————

Địa chỉ nhận hồ sơ:

Thông tin chi tiết về Quy chế của các Chương trình: điều kiện đăng ký, đối tượng đăng ký, hồ sơ, các bước thực hiện, biểu mẫu, v.v., xem tại www.vinif.org.

Hồ sơ đăng ký được nộp online tại http://oms.vinif.org, qua email và về địa chỉ:

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF).

Tầng 9, Century Tower, Times City, 458 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Website: www.vinif.org

Fanpage: https://www.facebook.com/vinif.org

Để biết thêm thông tin, có thể gửi email về các địa chỉ sau:

info@vinif.org (Thông tin chung)

project@vinif.org (Chương trình VINIF01)

scholarship@vinif.org (Chương trình VINIF03 đến VINIF09)

Quỹ VINIF kính đề nghị Quý trường/viện phổ biến thông tin đến các Phòng/ban về các chương trình tài trợ, hợp tác của Quỹ VINIF trong năm 2022.

Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF)

Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn (http://vinif.org/)

Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô thông báo v/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023 của tỉnh Kiên Giang.
Thời gian Trợ lý NCKH gửi hồ sơ về Phòng Quản lý Khoa học đến hết ngày 18/4/2022 gồm: 
- Bản in các đề xuất có chữ ký của cán bộ thực hiện
- Bảng tổng hợp đề xuất có xác nhận của lãnh đạo đơn vị
- Gửi email các đề xuất và bảng tổng hợp (file word) về địa chỉ: bnqhuy@ctu.edu.vn
Thời gian nhận hồ sơ mỗi đơn vị do Trợ lý NCKH thông báo.
 
Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị để cán bộ quan tâm tham gia đề xuất đúng thời gian nêu trên.
Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô thông báo v/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022-2023 của tỉnh An Giang.
Thời gian Trợ lý NCKH gửi hồ sơ về Phòng Quản lý Khoa học đến hết ngày 25/02/2022 gồm: 
- Bản in các đề xuất có chữ ký của cán bộ thực hiện
- Bảng tổng hợp đề xuất có xác nhận của lãnh đạo đơn vị
- Gửi email các đề xuất và bảng tổng hợp (file word) về địa chỉ: bnqhuy@ctu.edu.vn
Thời gian nhận hồ sơ mỗi đơn vị do Trợ lý NCKH thông báo.
 
Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị để cán bộ quan tâm tham gia đề xuất đúng thời gian nêu trên.
Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn