Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo đến quý thầy cô v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Cà Mau năm 2022.
Chi tiết công văn và biểu mẫu tham khảo file đính kèm.
 
Thời gian gửi hồ sơ về Phòng QLKH đến hết ngày 27/8/2021 gồm:
- Bản in các đề xuất có chữ ký của cán bộ thực hiện
- Bảng tổng hợp đề xuất có xác nhận của lãnh đạo đơn vị
- Gửi email các đề xuất và bảng tổng hợp (file word) về Phòng QLKH (bnqhuy@ctu.edu.vn - chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy).

Kính thông báo.

 
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn