1. Tổ chức đề xuất, đăng ký, hướng dẫn, tham gia/ tổ chức tuyển chọn/ xét chọn, quản lý, kiểm tra, nghiệm thu cơ sở và nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp trong nước và ngoài nước bao gồm: Cấp Trường (cán bộ, sinh viên, nghiên cứu sinh), Cấp Bộ (Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ Thông tin & Truyền thông,...), Các Quỹ (Quỹ Phát triển Công nghệ Quốc gia, World Bank,...), Địa phương/ Doanh nghiệp (với các Sở KH&CN và đặt hàng từ các công ty), Nhà nước và Nghị định thư, Phối hợp với P. Hợp tác Quốc tế quản lý đề tài/ dự án NCKH có yếu tố nước ngoài;

2. Lập kế hoạch, phân bổ, kiểm tra, tổng kết, báo cáo các nguồn kinh phí cho các hoạt động KH&CN của Trường;

3. Điều phối và khai thác nguồn lực NCKH, tham mưu các hoạt động KHCN và sơ, tổng kết các hoạt động KH&CN hợp tác;

4. Báo cáo sơ, tổng kết các hoạt động KHCN của Trường đến các đơn vị có liên quan;

5. Tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề, hội thảo, hội nghị, hội thi và triển lãm thành tựu khoa học công nghệ;

6. Lập hồ sơ xác lập quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền các công trình NCKH;

7. Thông tin KH&CN trên website và cung cấp tra cứu sáng chế công trình NCKH;

8. Quản lý công tác báo cáo khoa học (seminar);

9. Nhập dữ liệu và kiểm toán giờ G liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ trong công tác chuyên môn của CBVC toàn trường;

10. Hỗ trợ hoạt động của Hội đồng KH&ĐT trường;

11. Quản lý cơ sở dữ liệu KH&CN;

12. Phân tích, kiểm nghiệm hóa thực phẩm và môi trường (P. Thí nghiệm Chuyên sâu).

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn