PGS.TS. PHẠM MINH ĐỨC
MSCB: 1800
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chuyên môn: Thủy sản
Điện thoại: 0292.3832 917 Di động: 0983.152.109
Email: pmduc@ctu.edu.vn Fax: 0292.3838 474

Phụ trách:

  • Tổ chức đăng ký, xét/tuyển chọn và quản lý nhiệm vụ KHCN cấp trường và địa phương/doanh nghiệp,
  • Tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác NCKH với viện trường và địa phương theo đặt hàng,
  • Tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường và cấp cơ sở cho NCKH địa phương/doanh nghiệp,
  • Xây dựng và hoàn chỉnh thỏa thuận hợp tác NCKH với các đối tác,
  • Quản lý, đánh giá công tác báo cáo khoa học (seminar) cấp đơn vị và trường,
  • Tổ chức các sự kiện, ký kết, thiết kế triển lãm, hội chợ, kế hoạch hội thảo, hội nghị, hội thi, giải thưởng các cấp về KH&CN,
  • Kế hoạch và quản lý, bảo trì vật tư thiết bị – cơ sở hạ tầng tài sản đơn vị,
  • Phụ trách công tác an toàn đơn vị,
  • Quản lý thông tin trang điện tử Phòng Quản lý Khoa học,
  • Giúp Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ của Phòng Quản lý Khoa học.

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn