THS. LÊ THỊ XUÂN AN 
MSCB: 2546
Chuyên viên
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên môn: Phát triển Giáo dục
Điện thoại: 0292.3830 428 Di động: 0908 090 691
Email: ltxan@ctu.edu.vn Fax: 0292.3838 474
Phụ trách:
  • Hướng dẫn tra cứu sáng chế, công trình NCKH,
  • Quản lý và xác lập hồ sơ quyền SHTT các công trình NCKH,
  • Liên kết, quản lý, phát triển, thống kê CSDL KHCN (phần mềm) phục vụ hoạt động NCKH và báo cáo,
  • Quản lý, nhập dữ liệu kiểm toán giờ G liên quan đến hoạt động NCKH của CBVC,
  • Quản lý, thiết kế, cập nhật thông tin, thông báo và hoạt động KHCN trên website Phòng QLKH.

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn