Quy định Quản lý Đạo đức trong Thí nghiệm Động vật Trường Đại học Cần Thơ ban hành kèm Quyết định số 3965/QĐ-ĐHCT ngày 15/10/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHCT gồm 10 chương, 24 điều. 

 
Quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn đạo đức trong nghiên cứu động vật Trường Đại học Cần Thơ (CTU-AEC) ban hành kèm Quyết định số 3881/QĐ-ĐHCT ngày 12/10/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHCT gồm Thường trực Hội đồng & 05 Ban Chuyên môn.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn