PGS.TS. LÊ NGUYỄN ĐOAN KHÔI
MSCB: 1148
Chức vụ: Trưởng Phòng
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Chuyên môn: Quản trị kinh doanh
Điện thoại: 0292.3872 174 Di động: 0907 238 474
Email: lndkhoi@ctu.edu.vn Fax: 0292.3838 474

Phụ trách:

 • Tổ chức đăng ký, xét/ tuyển chọn và quản lý nhiệm vụ KHCN các cấp,
 • Tham mưu định hướng, thẩm định, góp ý hoàn chỉnh thuyết minh đề tài NCKH các cấp,
 • Kiểm tra, đánh giá và tổng kết việc thực hiện các chương trình, đề tài, dự án NCKH các cấp và tổng hợp báo cáo,
 • Quản lý công tác chuyển giao công nghệ & thương mại hóa sản phẩm, quy trình công nghệ,
 • Công tác tài chính, lập kế hoạch sử dụng kinh phí,
 • Quản lý công tác xác lập quyền sở hữu trí tuệ các công trình NCKH,
 • Khai thác và điều phối nguồn lực NCKH của trường,
 • Thực hiện và hỗ trợ công tác Hội đồng KH&ĐT Trường, Tiểu ban chuyên môn, Ban Tổ chức các sự kiện KHCN,
 • Hướng dẫn tập huấn chuyên đề KHCN các cấp,
 • Báo cáo sơ, tổng kết và chuyên đề về hoạt động KH&CN cấp cao gửi bộ ngành,
 • Tổ chức hoạt động các hiệp hội, viện trường,
 • Xem xét tham mưu tổ chức và tham dự hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế,
 • Phê duyệt công văn, phân công nhiệm vụ,
 • Công tác tổ chức, nhân sự; kiểm tra, đánh giá hoạt động của Phòng QLKH,
 • Quản lý hoạt động Phòng Thí nghiệm Chuyên sâu trực thuộc.
 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn