Căn cứ Biên bản Họp trực tuyến bàn về các giải pháp thích ứng với đại dịch COVID-19 (mục 11 của Biên bản đính kèm).
Phòng Quản lý Khoa học thông báo đến quý Thầy Cô 02 file mẫu:
- Phiếu đề xuất đề tài
- Danh mục tổng hợp
 
Quý Thầy Cô quan tâm gửi hồ sơ về đơn vị tổng hợp, đầu mối đơn vị gửi về Phòng QLKH đến 17h, ngày 15.9.2021.
+ Hồ sơ gồm: 01 bản in + file của Phiếu đề xuất và Danh mục tổng hợp.
+ Người nhận: Nguyễn Văn Tấn - Phòng Quản lý Khoa học.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học thông báo Danh mục Báo cáo Chuyên đề Khoa học (Seminar) đợt 2 năm 2021 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt thực hiện.
 
Quý Thầy Cô có đăng ký thực hiện triển khai theo đúng kế hoạch đã đăng ký và thông tin về Phòng QLKH, Chuyên viên phụ trách Dương Hải Đăng, email: dhdang@ctu.edu.vn .

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo đến các đơn vị v/v Tổng hợp các phiếu nhận xét, tổng hợp các báo cáo khoa học (seminar) đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 và Đăng ký kế hoạch báo cáo Seminar 6 tháng cuối năm 2021 theo hướng dẫn và biểu mẫu đính kèm.

Thời gian các đơn vị gửi hồ sơ tổng hợp về Phòng QLKH: đến hết ngày 15/7/2021.
Thời gian đơn vị (Trợ lý NCKH) tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ do đơn vị qui định.

Hồ sơ gồm:

- Bản nhận xét và bảng tổng hợp báo cáo (mẫu 2) đối với các seminar đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2021.

- Bản đăng ký (mẫu 1) và bảng tổng hợp đăng ký (mẫu 3) đối với seminar đăng ký thực hiện 6 tháng cuối năm 2021.

Bản in gửi về chuyên viên phụ trách: Dương Hải Đăng, Phòng Quản lý Khoa học.
Bản mềm gửi về địa chỉ email: dhdang@ctu.edu.vn.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học kính gửi hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2020-2021 với các nội dung chính như sau:
 
* Những đối tượng được công nhận là sáng kiến gồm:
- Giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật;   
- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, đề tài, dự án phát triển ngành, đơn vị;
- Chủ biên sách chuyên khảo, giáo trình; Tác giả bài báo khoa học;
- Chủ nhiệm đề tài, chương trình NCKH cấp cơ sở trở lên.
Các đối tượng trên đã được thực hiện, ban hành, xuất bản, nghiệm thu trong năm học 2020-2021 (từ 01/6/2020 đến ngày 31/5/2021).

Viên chức có thực hiện những nội dung nêu trên và kê khai để xét thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021:
- Gửi Đơn đề nghị công nhận sáng kiến theo Mẫu số 01 đính kèm đến Phòng Quản lý Khoa học (chuyên viên phụ trách: LT Xuân An)
+ Bản in có chữ ký kèm minh chứng
+ File mềm qua email: ltxan@ctu.edu.vn
- Hạn cuối: ngày 11/6/2021, thứ Sáu.
 
Đính kèm Phụ lục 1. Tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, khen thưởng cá nhân, khuyến khích viên chức đề nghị công nhận sáng kiến khi đăng ký xét tặng từ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Bằng khen của Bộ trưởng năm học 2020-2021.
 
Kính thông tin.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) thông báo đến đơn vị Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở tuyển chọn thực hiện từ năm 2021.

Nội dung công việc đơn vị thực hiện:

(1) Thông báo để cán bộ xây dựng thuyết minh đề tài tham gia tuyển chọn.

(2) Tổng hợp hồ sơ và nộp về Phòng QLKH, gồm:

+ 01 bản in và file Danh mục tổng hợp.

+ 01 bản in và file thuyết minh của mỗi đề tài.

+ 01 bản in và file dự toán kinh phí của mỗi đề tài.

Các hồ sơ: (1) Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường tuyển chọn thực hiện từ năm 2021; (2) Mẫu thuyết minh và dự toán kinh phí đề tài; (3) Mẫu Danh mục tổng hợp được đăng trên trang web của Phòng QLKH.

Thời gian Phòng QLKH nhận hồ sơ: đến 17h, ngày 30.11.2020.

Một số thông tin cần lưu ý:                      

  • Tất cả cán bộ trong toàn trường đều có thể tham gia xây dựng thuyết minh để tuyển chọn thực hiện đề tài.
  • Thuyết minh phải bám sát theo các nội dung trong Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường tuyển chọn thực hiện từ năm 2021”.
  • Phòng QLKH sẽ tổ chức để chủ nhiệm đề tài bảo vệ đề cương vào 12/2020.

Trợ lý nghiên cứu khoa học của đơn vị tổng hợp hồ sơ và gửi về Phòng QLKH, Phòng không nhận hồ sơ đăng ký của cá nhân.

Thông tin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại: 0919.234.067, email: nguyentan@ctu.edu.vn.

Trân trọng kính chào

Thông báo

Danh mục

Mẫu Thuyết minh

Mẫu tổng hợp

Thực hiện quy trình xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở do sinh viên (SV) đăng ký thực hiện năm 2021, Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) thông báo đến đơn vị việc xây dựng đề tài do sinh viên (SV) thực hiện năm 2021 như sau:

Nội dung công việc đơn vị thực hiện:

1. Thông báo cho SV xây dựng thuyết minh đề tài NCKH theo các trọng tâm nghiên cứu của 05 lĩnh vực NCKH ưu tiên của Trường năm 2021 (kèm theo công văn này). Thông tin cần lưu ý:

+ Thời gian nghiên cứu của đề tài: 6 tháng (dự kiến từ 4/2021 đến 9/2021, trường hợp đề tài cần thời gian nghiên cứu hơn 6 tháng, chủ nhiệm nêu rõ trước Tiểu ban Chuyên môn trong buổi bảo vệ đề cương);

+ Kinh phí tùy thuộc nội dung của đề tài, cao nhất: 15 triệu đồng/đề tài.

+ Mỗi cán bộ chỉ hướng dẫn 01 đề tài của sinh viên chương trình đại trà/năm.

+ Không sử dụng luận văn tốt nghiệp để đăng ký thực hiện đề tài.

+ Ghi chú: sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao không đăng ký thực hiện đề tài theo công văn này. Phòng Quản lý Khoa học sẽ có thông báo để sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao đăng ký thực hiện đề tài vào đầu năm 2021.

2. Đơn vị tổng hợp đăng ký đề tài của SV và nộp về Phòng QLKH, hồ sơ gồm:

+ 01 bản in và file Danh mục tổng hợp.

+ 01 bản in và file thuyết minh của mỗi đề tài.

Các vấn đề trọng tâm cần nghiên cứu đối với đề tài cấp cơ sở do sinh viên thực hiện năm 2021, mẫu Thuyết minh đề tài, mẫu Danh mục tổng hợp được đăng trên trang web của Phòng Quản lý Khoa học.

SV nộp hồ sơ đến Trợ lý NCKH của đơn vị để tổng hợp chung và nộp về Phòng QLKH, Phòng không nhận hồ sơ đăng ký của cá nhân.

Thời gian Phòng QLKH nhận hồ sơ: đến 17h, ngày 24.11.2020.

Thông tin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại: 0919.234.067, email: nguyentan@ctu.edu.vn.

Trân trọng kính chào.

Thông báo

 Thông tin nghiên cứu

Mẫu thuyết minh

Mẫu Tổng hợp

 
Phòng Quản lý Khoa học thông báo Danh mục Báo cáo Chuyên đề Khoa học (Seminar) đợt 1 năm 2019 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt thực hiện.
 
Quý Thầy Cô có đăng ký thực hiện triển khai theo đúng kế hoạch đã đăng ký và thông tin về Phòng QLKH, Chuyên viên phụ trách Dương Hải Đăng, email: dhdang@ctu.edu.vn .

Kính thông báo.

Phòng QLKH
Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) kính gửi thông báo v/v xây dựng thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp cơ sở (cấp Trường) tuyển chọn thực hiện từ năm 2019.
 
Cán bộ xây dựng thuyết minh đề tài tham gia tuyển chọn gửi hồ sơ (bản in và file Thuyết minh & Dự toán kinh phí - mẫu đính kèm) đến Trợ lý NCKH của đơn vị để tổng hợp chung (mẫu Danh mục tổng hợp đính kèm), Phòng QLKH không nhận hồ sơ riêng lẻ của cá nhân.
 
Thời gian Phòng QLKH nhận hồ sơ đăng ký từ đơn vị: đến 17h, ngày 14/02/2019.
Thời gian nhận hồ sơ của từng đơn vị do đơn vị (Trợ lý NCKH) qui định.
 
Một số thông tin cần lưu ý:
+ Tất cả cán bộ trong toàn trường đều có thể tham gia xây dựng thuyết minh để tuyển chọn thực hiện đề tài.
+ Thuyết minh phải bám sát theo các nội dung trong Danh mục đề tài KH&CN cấp Trường tuyển chọn thực hiện từ năm 2019 (file đính kèm).
+ Phòng QLKH sẽ tổ chức để chủ nhiệm đề tài bảo vệ đề cương vào tháng 02/2019.
 
Thông tin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Văn Tấn, email: nguyentan@ctu.edu.vn, số điện thoại: 0919.234.067.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) kính gửi Thông báo đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở do sinh viên thực hiện năm 2019 với các thông tin như sau:
 
- Đề tài NCKH cấp cơ sở thực hiện theo các trọng tâm nghiên cứu của 05 lĩnh vực NCKH ưu tiên của trường năm 2019 (file đính kèm).
 
- Các lưu ý:
+ Thời gian nghiên cứu đề tài: tối đa 06 tháng (dự kiến từ tháng 04/2019 đến tháng 09/2019);
+ Kinh phí tùy thuộc vào nội dung nghiên cứu của đề tài, cao nhất: 15 triệu đồng/ đề tài (khuyến khích đề tài không sử dụng ngân sách nhà nước, đề tài tương đương);
 
- Sinh viên gửi hồ sơ (Thuyết minh đề tài - mẫu đính kèm) đến Trợ lý NCKH của đơn vị để tổng hợp chung (mẫu Danh mục tổng hợp đính kèm), Phòng QLKH không nhận hồ sơ riêng lẻ của cá nhân.
 
Thời gian Phòng QLKH nhận hồ sơ đăng ký từ đơn vị: đến 17h, ngày 14/02/2019.
Thời gian nhận hồ sơ của từng đơn vị do đơn vị (Trợ lý NCKH) qui định.
 
Thông tin liên hệ và nhận hồ sơ:
Chuyên viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại: 0919.234.067, email: nguyentan@ctu.edu.vn.

Trân trọng thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn