Phòng Quản lý Khoa học thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên các ngành chất lượng cao thực hiện năm 2023. 
Một số lưu ý:
+ Thời gian thực hiện đề tài: tối đa 07 tháng (dự kiến từ 04/2023 đến 10/2023), trường hợp đề tài cần thời gian nghiên cứu hơn 7 tháng, chủ nhiệm nêu rõ trước Hội đồng trong buổi bảo vệ đề cương).
+ Mỗi đề tài do 01 SV làm chủ nhiệm và có từ 02-04 thành viên tham gia.
+ Không sử dụng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp để đăng ký thực hiện đề tài.
+ Sản phẩm bắt buộc của đề tài: 01 bản tin, 01 báo cáo tóm tắt và 01 video clips (tối đa 02 phút) phục vụ thông tin, truyền thông và đào tạo (Khuyến khích có bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận; kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp).
 
Thầy cô, sinh viên quan tâm tiến hành đăng ký theo thời hạn do đơn vị qui định.
Đơn vị tổng hợp các hồ sơ gửi về Phòng QLKH đến 17h ngày 28/02/2023.
Kính thông tin.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 
 

 

Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) thông báo đến đơn vị Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở xét chọn thực hiện năm 2023.

Nội dung công việc đơn vị thực hiện:

(1) Thông báo để viên chức xây dựng thuyết minh đề tài tham gia xét chọn.

(2) Tổng hợp hồ sơ và nộp về Phòng QLKH, gồm:

+ 01 bản in và file Danh mục tổng hợp.

+ 01 bản in và file thuyết minh của mỗi đề tài.

Thời gian Phòng QLKH nhận hồ sơ tổng hợp từ Trợ lý Nghiên cứu khoa học của đơn vị: đến 17h, ngày 23.02.2023. Phòng không nhận hồ sơ đăng ký của cá nhân.

Một số thông tin cần lưu ý:                      

 • Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở xét chọn thực hiện năm 2023 đã được Tiểu ban Chuyên môn hoàn thiện tên đề tài; bổ sung, xây dựng lại các mục tiêu; đặt hàng loại và lượng sản phẩm của đề tài. Do đó Thuyết minh phải bám sát theo các nội dung trong "Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở xét chọn thực hiện năm 2023".
 • Sản phẩm bắt buộc của đề tài gồm:
 1. Ít nhất 01 bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận hoặc được đăng trên tạp chí quốc tế uy tín;
 2. 01 bản tin;
 3. 01 báo cáo tóm tắt; và
 4. 01 video clip (tối đa 02 phút) phục vụ thông tin, truyền thông và đào tạo.

Phòng QLKH sẽ tổ chức để chủ nhiệm đề tài bảo vệ đề cương vào tháng 03/2023.

Thông tin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại: 0919.234.067, email: nguyentan@ctu.edu.vn.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở do viên chức thực hiện năm 2023
c
ùng với các file biểu mẫu dạng word để sử dụng (
chi tiết vui lòng xem file đính kèm).

Hạn gửi hồ sơ tổng hợp của các đơn vị về Phòng QLKH: đến 17h ngày 27/09/2022.
Thời hạn nhận hồ sơ của các đơn vị do đơn vị qui định.

Một số thông tin cần lưu ý: 
 • Thời gian thực hiện đề tài tối đa 12 tháng.
 • Đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí của Trường
  với 
  kinh phí tùy thuộc nội dung của đề tài, cao nhất: 30 triệu đồng/đề tài 
  h
  oặc đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí hợp pháp khác.
 • Sản phẩm bắt buộc của đề tài:

+ Ít nhất 01 bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận hoặc được đăng trên tạp chí quốc tế uy tín.

+ 01 bản tin;

+ 01 báo cáo tóm tắt; và

+ 01 video clips (tối đa 02 phút) phục vụ thông tin, truyền thông và đào tạo.

Viên chức nộp hồ sơ đến Trợ lý NCKH của đơn vị để tổng hợp chung và gửi về Phòng QLKH, Phòng không nhận hồ sơ đăng ký của cá nhân.

Kính thông tin.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v Hướng dẫn đăng ký thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm 2023
c
ùng với các file biểu mẫu dạng word để sử dụng (
chi tiết vui lòng xem file đính kèm).

Hạn gửi hồ sơ tổng hợp của các đơn vị về Phòng QLKH: đến 17h ngày 14/10/2022.
Thời hạn nhận hồ sơ của các đơn vị do đơn vị qui định.

Một số thông tin cần lưu ý: 
 • Thời gian thực hiện đề tài: 9 tháng (dự kiến từ 3/2023 đến 11/2023, trường hợp đề tài cần thời gian nghiên cứu hơn 9 tháng, chủ nhiệm nêu rõ trước Tiểu ban Chuyên môn trong buổi bảo vệ đề cương).
 • Mỗi đề tài do 01 sinh viên làm chủ nhiệm và có từ 02 đến 04 thành viên tham gia.
 • Đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí của Trường
  với 
  kinh phí tùy thuộc nội dung của đề tài, cao nhất: 15 triệu đồng/đề tài 
  h
  oặc đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí hợp pháp khác.
 • Không sử dụng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp của sinh viên để đăng ký thực hiện đề tài.
 • Sản phẩm bắt buộc của đề tài: 01 bản tin; 01 báo cáo tóm tắt và 01 video clips (tối đa 02 phút) phục vụ thông tin, truyền thông và đào tạo (Khuyến khích có bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận; kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp).
 • Cùng một thời điểm, mỗi người hướng dẫn chỉ hướng dẫn tối đa 02 đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên làm chủ nhiệm (bao gồm chương trình đại trà và tiên tiến).
 • Ghi chú: sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao đăng ký thực hiện đề tài theo thông báo của Khoa mà sinh viên đang theo học, không đăng ký thực hiện đề tài theo công văn này.
Kính thông tin.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học thông báo Hướng dẫn đăng ký thực hiện đề tài NCKH của sinh viên chất lượng cao năm 2022. 
Một số lưu ý:
+ Mỗi đề tài do 01 SV làm chủ nhiệm và có từ 02-04 thành viên tham gia thực hiện.
+ Thời gian nghiên cứu của đề tài tối đa 12 tháng, khuyến khích đề tài thực hiện và nghiệm thu trong năm 2022.
+ Không sử dụng luận văn tốt nghiệp để đăng ký thực hiện đề tài.
 
Thầy cô, sinh viên quan tâm tiến hành đăng ký theo thời hạn do đơn vị qui định.
Đơn vị tổng hợp các hồ sơ gửi về Phòng QLKH đến 17h ngày 29/4/2022.
Kính thông tin.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 
 

 

Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v Hướng dẫn đăng ký thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm 2022
c
ùng với các file biểu mẫu dạng word để sử dụng (
chi tiết vui lòng xem file đính kèm).

Hạn gửi hồ sơ tổng hợp của các đơn vị về Phòng QLKH: đến 17h ngày 18/02/2022.
Thời hạn nhận hồ sơ của các đơn vị do đơn vị qui định.

Một số thông tin cần lưu ý: 
 • Sinh viên đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí của Trường, 
  kinh phí tùy thuộc nội dung của đề tài, cao nhất: 15 triệu đồng/đề tài 
  h
  oặc đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí hợp pháp khác.
 • Mỗi giảng viên chỉ hướng dẫn tối đa 02 đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên thực hiện/năm
  (bao gồm đề tài sinh viên chương trình đại trà và đề tài sinh viên chương trình chất lượng cao).
 • Không sử dụng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp của sinh viên để đăng ký thực hiện đề tài.
 • Ghi chú: sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao không đăng ký thực hiện đề tài theo công văn này. 
  Phòng Quản lý Khoa học sẽ có thông báo để sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao đăng ký thực hiện đề tài vào tháng 02/2022.
Kính thông tin.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 
 

Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo đến các đơn vị v/v đăng ký kế hoạch báo cáo seminar đợt 1 năm 2022 (06 tháng đầu năm 2022) theo hướng dẫn và biểu mẫu đính kèm.

Thời gian các đơn vị gửi hồ sơ tổng hợp về Phòng QLKH: đến hết ngày 14/01/2022.
Thời gian đơn vị (Trợ lý NCKH) tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ do đơn vị qui định.

Hồ sơ gồm mẫu 1 và mẫu 3.
Bản in gửi về chuyên viên phụ trách: Dương Hải Đăng, Phòng Quản lý Khoa học.
Bản mềm gửi về địa chỉ email: dhdang@ctu.edu.vn.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) thông báo v/v xây dựng thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 với các trọng tâm nghiên cứu của 05 lĩnh vực NCKH ưu tiên, đính kèm công văn thông báo.

Nội dung công việc đơn vị thực hiện:

(1) Thông báo để cán bộ xây dựng thuyết minh đề tài.

(2) Tổng hợp hồ sơ và nộp về Phòng QLKH, gồm:

+ 01 bản in và file Danh mục tổng hợp.

+ 01 bản in và file thuyết minh của mỗi đề tài.

+ 01 bản in và file dự toán kinh phí của mỗi đề tài.

Thời gian Phòng QLKH nhận hồ sơ tổng hợp từ Trợ lý nghiên cứu khoa học của đơn vị: đến 17h, ngày 15.11.2021. Phòng không nhận hồ sơ đăng ký của cá nhân.

Một số thông tin cần lưu ý:                      

 • Thời gian thực hiện đề tài tối đa 12 tháng;
 • Đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí của Trường, kinh phí đề tài tùy thuộc vào nội dung nghiên cứu, tối đá 30 triệu đồng/ đề tài.
 • Đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí hợp pháp khác (từ năm 2022, Trường áp dụng xét tương đương đề tài cấp cơ sở như quy trình đối với đề tài cấp cơ sở).
 • Sản phẩm bắt buộc của đề tài: ít nhất 01 bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận hoặc được đăng trên tạp chí quốc tế uy tín.
 • Đối tượng tham gia tuyển chọn đề tài NCKH cấp cơ sở thực hiện theo QĐ số 144/QĐ-ĐHCT ngày 19/01/2016 v/v Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN Trường ĐHCT.

Phòng QLKH sẽ tổ chức để chủ nhiệm đề tài bảo vệ đề cương vào 12/2021.

Thông tin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại: 0919.234.067, email: nguyentan@ctu.edu.vn.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Căn cứ Biên bản Họp trực tuyến bàn về các giải pháp thích ứng với đại dịch COVID-19 (mục 11 của Biên bản đính kèm).
Phòng Quản lý Khoa học thông báo đến quý Thầy Cô 02 file mẫu:
- Phiếu đề xuất đề tài
- Danh mục tổng hợp
 
Quý Thầy Cô quan tâm gửi hồ sơ về đơn vị tổng hợp, đầu mối đơn vị gửi về Phòng QLKH đến 17h, ngày 15.9.2021.
+ Hồ sơ gồm: 01 bản in + file của Phiếu đề xuất và Danh mục tổng hợp.
+ Người nhận: Nguyễn Văn Tấn - Phòng Quản lý Khoa học.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học thông báo Danh mục Báo cáo Chuyên đề Khoa học (Seminar) đợt 2 năm 2021 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt thực hiện.
 
Quý Thầy Cô có đăng ký thực hiện triển khai theo đúng kế hoạch đã đăng ký và thông tin về Phòng QLKH, Chuyên viên phụ trách Dương Hải Đăng, email: dhdang@ctu.edu.vn .

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn