Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) thông báo đến các đơn vị việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) do sinh viên (SV) các ngành chất lượng cao và tiên tiến thực hiện năm 2024 như sau:

 • Đơn vị chủ động sắp xếp số lượng giảng viên hướng dẫn, SV tham gia NCKH dựa trên nguồn kinh phí được Trường phân giao (kèm theo công văn này).
 • Đơn vị thông báo cho SV xây dựng thuyết minh đề tài. Thông tin cần lưu ý:

+ Số lượng đề tài sinh viên các ngành chất lượng cao và tiên tiến do mỗi giảng viên hướng dẫn sẽ do đơn vị phụ trách quyết định theo đúng Quy chế Quản lý hoạt động khoa học công nghệ Trường Đại học Cần Thơ ban hành theo Quyết định số 5152/QĐ-ĐHCT ngày 06/10/2023 (được gửi kèm theo Công văn này, xem Chương IV. Hoạt động nghiên cứu khoa học của người học).

+ Thời gian thực hiện đề tài: tối đa 07 tháng (dự kiến từ 4/2024 đến 10/2024, trường hợp đề tài cần thời gian nghiên cứu hơn 7 tháng, chủ nhiệm nêu rõ trước Hội đồng trong buổi bảo vệ đề cương);

+ Mỗi đề tài do 1 sinh viên làm chủ nhiệm và có từ 2 đến 4 thành viên tham gia.

+ Không sử dụng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp của sinh viên để đăng ký thực hiện đề tài.

+ Sản phẩm bắt buộc của đề tài: 01 bản tin; 01 báo cáo tóm tắt và 01 video clips (tối đa 02 phút) phục vụ thông tin, truyền thông và đào tạo (Khuyến khích có bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành  được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận; kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp).

 • Đơn vị đề nghị nhà Trường thành lập Hội đồng bảo vệ đề cương (mẫu đính kèm công văn này) và gửi về Phòng QLKH để thành lập Hội đồng trước khi họp bảo vệ đề cương. Kinh phí liên quan hoạt động bảo vệ đề cương được trích từ kinh phí NCKH của SV chất lượng cao và tiên tiến năm 2024 của đơn vị (tối đa không quá 5%).
 • Đơn vị tổ chức cho SV bảo vệ đề cương trước Hội đồng. Hội đồng căn cứ các nội dung công việc thực hiện của đề tài để phê duyệt mức kinh phí phù hợp.
 • Đơn vị tổng hợp đề tài đăng ký của SV và nộp về Phòng QLKH, hồ sơ gồm:

+ 01 bản in và file Danh mục các đề tài được duyệt (file word + file scan).

+ 01 bản in và file thuyết minh của mỗi đề tài (file word + file scan).

+ 01 bản in Biên bản xét duyệt cho mỗi đề tài (+ file scan).

+ 01 bản in Phiếu giải trình chỉnh sửa của sinh viên (+ file scan).

 (Các biểu mẫu liên quan được đăng trên trang web của Phòng QLKH).

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký từ đơn vị, Phòng QLKH sẽ tổ chức hướng dẫn sinh viên hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan, cấp mã số, quyết định giao đề tài và ký hợp đồng triển khai với nhà Trường.

Để SV thực hiện, nghiệm thu và thanh quyết toán kinh phí đề tài trong năm tài chính, đơn vị triển khai các nội dung nêu trên và tổng hợp hồ sơ gửi về Phòng QLKH với thời gian từ nay đến 17h, ngày 28/02/2024.

Thông tin liên hệ và nhận hồ sơ: Chuyên viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại: 0919.234.067, email: nguyentan@ctu.edu.vn.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-ĐHCT ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ Trường Đại học Cần Thơ (gọi tắt là Quy chế 09);

Thực hiện quy trình xét/tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên (SV) đăng ký thực hiện năm 2024, Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) thông báo đến đơn vị các nội dung công việc đơn vị thực hiện như sau:

 • Thông báo cho SV xây dựng thuyết minh đề tài NCKH theo định hướng trọng tâm nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2024 của mười (10) Tiểu ban Chuyên môn thuộc Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường (định hướng trọng tâm được kèm theo công văn này).
 • Đơn vị tổng hợp đăng ký đề tài của SV và nộp về Phòng QLKH, hồ sơ gồm:

+ 01 bản in và file Danh mục tổng hợp.

+ 01 bản in và file thuyết minh của mỗi đề tài.

Thời gian Phòng QLKH nhận hồ sơ: đến 17h, ngày 15/9/2023.

Một số thông tin cần lưu ý:

+ Thời gian thực hiện đề tài: 6 tháng (dự kiến từ 3/2024 đến 8/2024, trường hợp đề tài cần thời gian nghiên cứu hơn 6 tháng, chủ nhiệm ghi rõ trong thuyết minh và báo cáo yêu cầu về thời gian trước Tiểu ban Chuyên môn trong buổi bảo vệ đề cương);

+ Mỗi đề tài do 01 sinh viên làm chủ nhiệm và có từ 02 đến 04 thành viên tham gia.

+ Đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí tự túc hay nguồn kinh phí hợp pháp khác;

+ Đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí của Trường với kinh phí tùy thuộc nội dung của đề tài, tối đa: 15 triệu đồng/đề tài.

+ Nội dung của đề tài NCKH không phải là nội dung luận văn, luận án tốt nghiệp của sinh viên.

+ Sản phẩm bắt buộc của đề tài: 01 bản tin; 01 báo cáo tóm tắt và 01 video clips (tối đa 02 phút với đầy đủ thông tin trọng tâm của đề tài) phục vụ thông tin, truyền thông và đào tạo theo đúng qui định hướng dẫn để xem xét và upload lên website quảng bá hoạt động khoa học công nghệ của Trường.

+ Xuất bản phẩm: khuyến khích có bài báo khoa học được chấp nhận đăng trên tạp chí khoa học được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận, kỷ yếu, hay báo cáo hội thảo khoa học các cấp.

+ Trong một thời điểm, mỗi giảng viên chỉ hướng dẫn tối đa 02 đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên làm chủ nhiệm đề tài đối với chương trình đại trà và tiên tiến.

+ Ghi chú: sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao đăng ký thực hiện đề tài theo thông báo của Trường/Khoa/Viện mà sinh viên đang theo học, không đăng ký thực hiện đề tài theo công văn này.

Chủ nhiệm đề tài cần đọc kỹ Quy chế 09: Chương IV. Hoạt động nghiên cứu khoa học của người học và các Chương có liên quan khác để đăng ký thực hiện đúng quy định.

SV nộp hồ sơ đến Trợ lý NCKH của đơn vị để tổng hợp chung và nộp về Phòng QLKH, Phòng không nhận hồ sơ đăng ký của cá nhân.

Thông tin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại: 0919.234.067, email: nguyentan@ctu.edu.vn.

Trân trọng thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-ĐHCT ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ Trường Đại học Cần Thơ (gọi tắt là Quy chế 09);

Thực hiện quy trình xét/tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở do viên chức đăng ký thực hiện năm 2024, Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) thông báo đến đơn vị các nội dung công việc đơn vị thực hiện như sau:

 • Thông báo cho viên chức xây dựng Thuyết minh đề tài theo Định hướng trọng tâm nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2024 của 10 Tiểu ban Chuyên môn thuộc Hội đồng KH&ĐT Trường;
 • Tổng hợp hồ sơ và nộp về Phòng QLKH, gồm:

+ 01 bản in và file Danh mục tổng hợp.

+ 01 bản in và file Thuyết minh của mỗi đề tài.

Thời gian Phòng QLKH nhận hồ sơ: đến 17h, ngày 15/9/2023.

Một số thông tin cần lưu ý:                 

 • Các loại hình đề tài cấp cơ sở có thể đăng ký thực hiện trong năm 2024:

+ Đề tài cấp cơ sở thực hiện bằng nguồn kinh phí tự túc hay nguồn kinh phí hợp pháp khác;

+ Đề tài cấp cơ sở thực hiện bằng nguồn kinh phí của Trường: kinh phí tùy thuộc nội dung của đề tài tối đa: 30 triệu đồng/đề tài; thời gian thực hiện đề tài tối đa 12 tháng.

+ Chương trình cấp cơ sở:

(+) Chủ nhiệm chương trình có học vị từ tiến sĩ trở lên, có chuyên môn phù hợp và có khả năng tổ chức thực hiện chương trình;

(+) Chương trình gồm 3-5 đề tài có tính liên kết nhau về nội dung, mỗi đề tài do 01 viên chức làm chủ nhiệm và có từ 02 đến 04 thành viên tham gia. Chủ nhiệm chương trình là chủ nhiệm 01 đề tài trong chương trình;

(+) Thuyết minh của 01 chương trình gồm: 01 thuyết minh của chương trình và thuyết minh của 3-5 đề tài trong chương trình.

(+) Kinh phí tùy thuộc nội dung của chương trình và  tối đa: 150 triệu đồng/chương trình; thời gian thực hiện đề tài tối đa 36 tháng.

 • Yêu cầu về sản phẩm:

+ Đối với đề tài cấp cơ sở (kinh phí Trường hay các nguồn khác): bắt buộc phải có ít nhất 01 bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận hoặc tạp chí quốc tế uy tín.

+ Đối với Chương trình cấp cơ sở: Mỗi chương trình cấp cơ sở phải có ít nhất 01 bài báo quốc tế uy tín thuộc ISI/SCOPUS/WOS và ít nhất 01 bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận. Khuyến khích và ưu tiên các Chương trình cấp cơ sở có sản phẩm quy trình công nghệ, đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ, hỗ trợ đào tạo đại học, cao học và nghiên cứu sinh.

+ Các sản phẩm khác: Mỗi đề tài, chương trình cấp cơ sở phải có sản phẩm khác là bản tin, tóm tắt đề tài, video clips phục vụ thông tin, truyền thông và đào tạo (theo đúng qui định hướng dẫn để xem xét và upload lên website quảng bá hoạt động khoa học công nghệ).

Chủ nhiệm đề tài cần đọc kỹ Quy chế 09: Chương III. Quy định về thực hiện và quản lý chương trình khoa học và công nghệ, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do viên chức thực hiện và các Chương có liên quan khác để đăng ký thực hiện đúng quy định.

Phòng QLKH sẽ tổ chức để chủ nhiệm đề tài bảo vệ đề cương nghiên cứu trước Tiểu ban chuyên môn theo quyết định Hiệu trưởng vào tháng 10/2023.

Trợ lý nghiên cứu khoa học của đơn vị tổng hợp hồ sơ và nộp về Phòng QLKH theo thời gian nêu trên, Phòng không nhận hồ sơ đăng ký của cá nhân.

Thông tin liên hệ: chuyên viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại: 0919.234.067, email: nguyentan@ctu.edu.vn.

Trân trọng thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Căn cứ Nghị định 109/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/12/2022 quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học;
Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-ĐHCT của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ ngày 03/01/2023 về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khoa học công nghệ Trường Đại học Cần Thơ (sau đây gọi tắt là Quy chế 09);


Trường Đại học Cần Thơ thông báo và hướng dẫn đăng ký, công nhận nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu trẻ tài năng năm 2023 như sau:

Bước 1: Các đơn vị thông báo rộng rãi cho viên chức thông báo này để đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu trẻ tài năng theo 07 lĩnh vực nghiên cứu khoa học ưu tiên của Trường Đại học Cần Thơ: 
 1. Khoa học cơ bản
 2. Công nghệ cao trong nông nghiệp, thủy sản và phát triển bền vững
 3. Môi trường, tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu
 4. Công nghệ, công nghệ thông tin và chuyển đổi số
 5. Khoa học giáo dục, luật và xã hội nhân văn
 6. Phát triển kinh tế, thị trường và nông thôn
 7. Công nghệ sinh học và thực phẩm.
Bước 2: Các nhóm nghiên cứu đủ điều kiện đăng ký nhóm nghiên cứu mạnh theo Điều 48 và Điều 49 của Quy chế 09, hoặc nhóm nghiên cứu trẻ tài năng theo Điều 51 của Quy chế 09 (đính kèm) chuẩn bị hồ sơ gửi Trợ lý NCKH đơn vị gồm:
a) Đơn đề nghị của Trưởng nhóm: trang 2, Phụ lục 4, Quy chế 09.
b) Thuyết minh tổng quát của nhóm: trang 4, Phụ lục 4, Quy chế 09.
c) Thuyết minh chi tiết đề án nghiên cứu khoa học: trang 8, Phụ lục 4, Quy chế 09.
Hồ sơ khoa học và minh chứng của Trưởng nhóm, thành viên chủ chốt, thành viên khác theo Điều 49 và Điều 51 của Quy chế 09.

Bước 3: Hội đồng Khoa học và Đào tạo đơn vị họp, xét chọn 1-2 nhóm nghiên cứu mạnh và 1-2 nhóm nghiên cứu tài năng trẻ của đơn vị đáp ứng các tiêu chuẩn và phù hợp hướng nghiên cứu ưu tiên của đơn vị và các lĩnh vực ưu tiên của Trường Đại học Cần Thơ.

Bước 4: Hội đồng Khoa học và Đào tạo của đơn vị nộp hồ sơ đăng ký công nhận nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu trẻ tài năng về Trường gồm:

+ Công văn giới thiệu nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu trẻ tài năng: trang 3, Phụ lục 4, Quy chế 09.
+ Toàn bộ hồ sơ của nhóm nghiên cứu mạnh đề xuất như Bước 2, trong đó Thuyết minh có cập nhật, chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng đơn vị.
Lưu ý: Các đơn vị gửi hồ sơ về Trường thông qua Phòng Quản lý Khoa học đến ngày 30/08/2023.

Bước 5: Phòng Quản lý Khoa học tham mưu Hiệu trưởng thành lập các Hội đồng thẩm định tư vấn công nhận đến ngày 30/9/2023.

Bước 6: Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định tư vấn, Phòng Quản lý Khoa học trình hồ sơ Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần Thơ để xem xét, ưu tiên các nhóm có tiêu chuẩn gần đạt hoặc đạt tiêu chuẩn của Nghị định 109/2022/NĐ-CP, đề xuất Hiệu trưởng ra quyết định công nhận nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu trẻ tài năng đến ngày 30/10/2023.

Bước 7: Phòng Quản lý Khoa học căn cứ theo quyết định công nhận và thuyết minh của các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu trẻ tài năng năm 2023, dự toán phân bổ kinh phí từ nguồn kinh phí Trường cho nghiên cứu khoa học năm 2024.

Bước 8: Các nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu trẻ tài năng đã thành lập dựa trên quyết định phân giao kinh phí năm 2024 tổ chức triển khai hoạt động theo kế hoạch và báo cáo tình hình hoạt động hằng năm hoặc đột xuất theo hướng dẫn, yêu cầu của Trường thông qua Phòng Quản lý Khoa học.

Trường Đại học Cần Thơ yêu cầu các đơn vị triển khai đăng ký, công nhận nhóm nghiên cứu mạnh, nhóm nghiên cứu trẻ tài năng năm 2023; tiến hành thực hiện đúng quy trình, các mốc thời gian đã đề ra để công tác của Trường được tiến hành đúng kế hoạch.
 
Kính thông báo. 
 
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
___________________
Chuyên viên phụ trách:
Lê Thị Xuân An (email: ltxan@ctu.edu.vn; DĐ: 0908090691)
Phòng Quản lý Khoa học - Trường Đại học Cần Thơ
Phòng Quản lý Khoa học thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên các ngành chất lượng cao thực hiện năm 2023. 
Một số lưu ý:
+ Thời gian thực hiện đề tài: tối đa 07 tháng (dự kiến từ 04/2023 đến 10/2023), trường hợp đề tài cần thời gian nghiên cứu hơn 7 tháng, chủ nhiệm nêu rõ trước Hội đồng trong buổi bảo vệ đề cương).
+ Mỗi đề tài do 01 SV làm chủ nhiệm và có từ 02-04 thành viên tham gia.
+ Không sử dụng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp để đăng ký thực hiện đề tài.
+ Sản phẩm bắt buộc của đề tài: 01 bản tin, 01 báo cáo tóm tắt và 01 video clips (tối đa 02 phút) phục vụ thông tin, truyền thông và đào tạo (Khuyến khích có bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận; kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp).
 
Thầy cô, sinh viên quan tâm tiến hành đăng ký theo thời hạn do đơn vị qui định.
Đơn vị tổng hợp các hồ sơ gửi về Phòng QLKH đến 17h ngày 28/02/2023.
Kính thông tin.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 
 

 

Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) thông báo đến đơn vị Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở xét chọn thực hiện năm 2023.

Nội dung công việc đơn vị thực hiện:

(1) Thông báo để viên chức xây dựng thuyết minh đề tài tham gia xét chọn.

(2) Tổng hợp hồ sơ và nộp về Phòng QLKH, gồm:

+ 01 bản in và file Danh mục tổng hợp.

+ 01 bản in và file thuyết minh của mỗi đề tài.

Thời gian Phòng QLKH nhận hồ sơ tổng hợp từ Trợ lý Nghiên cứu khoa học của đơn vị: đến 17h, ngày 23.02.2023. Phòng không nhận hồ sơ đăng ký của cá nhân.

Một số thông tin cần lưu ý:                      

 • Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở xét chọn thực hiện năm 2023 đã được Tiểu ban Chuyên môn hoàn thiện tên đề tài; bổ sung, xây dựng lại các mục tiêu; đặt hàng loại và lượng sản phẩm của đề tài. Do đó Thuyết minh phải bám sát theo các nội dung trong "Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở xét chọn thực hiện năm 2023".
 • Sản phẩm bắt buộc của đề tài gồm:
 1. Ít nhất 01 bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận hoặc được đăng trên tạp chí quốc tế uy tín;
 2. 01 bản tin;
 3. 01 báo cáo tóm tắt; và
 4. 01 video clip (tối đa 02 phút) phục vụ thông tin, truyền thông và đào tạo.

Phòng QLKH sẽ tổ chức để chủ nhiệm đề tài bảo vệ đề cương vào tháng 03/2023.

Thông tin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại: 0919.234.067, email: nguyentan@ctu.edu.vn.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở do viên chức thực hiện năm 2023
c
ùng với các file biểu mẫu dạng word để sử dụng (
chi tiết vui lòng xem file đính kèm).

Hạn gửi hồ sơ tổng hợp của các đơn vị về Phòng QLKH: đến 17h ngày 27/09/2022.
Thời hạn nhận hồ sơ của các đơn vị do đơn vị qui định.

Một số thông tin cần lưu ý: 
 • Thời gian thực hiện đề tài tối đa 12 tháng.
 • Đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí của Trường
  với 
  kinh phí tùy thuộc nội dung của đề tài, cao nhất: 30 triệu đồng/đề tài 
  h
  oặc đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí hợp pháp khác.
 • Sản phẩm bắt buộc của đề tài:

+ Ít nhất 01 bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận hoặc được đăng trên tạp chí quốc tế uy tín.

+ 01 bản tin;

+ 01 báo cáo tóm tắt; và

+ 01 video clips (tối đa 02 phút) phục vụ thông tin, truyền thông và đào tạo.

Viên chức nộp hồ sơ đến Trợ lý NCKH của đơn vị để tổng hợp chung và gửi về Phòng QLKH, Phòng không nhận hồ sơ đăng ký của cá nhân.

Kính thông tin.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v Hướng dẫn đăng ký thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm 2023
c
ùng với các file biểu mẫu dạng word để sử dụng (
chi tiết vui lòng xem file đính kèm).

Hạn gửi hồ sơ tổng hợp của các đơn vị về Phòng QLKH: đến 17h ngày 14/10/2022.
Thời hạn nhận hồ sơ của các đơn vị do đơn vị qui định.

Một số thông tin cần lưu ý: 
 • Thời gian thực hiện đề tài: 9 tháng (dự kiến từ 3/2023 đến 11/2023, trường hợp đề tài cần thời gian nghiên cứu hơn 9 tháng, chủ nhiệm nêu rõ trước Tiểu ban Chuyên môn trong buổi bảo vệ đề cương).
 • Mỗi đề tài do 01 sinh viên làm chủ nhiệm và có từ 02 đến 04 thành viên tham gia.
 • Đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí của Trường
  với 
  kinh phí tùy thuộc nội dung của đề tài, cao nhất: 15 triệu đồng/đề tài 
  h
  oặc đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí hợp pháp khác.
 • Không sử dụng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp của sinh viên để đăng ký thực hiện đề tài.
 • Sản phẩm bắt buộc của đề tài: 01 bản tin; 01 báo cáo tóm tắt và 01 video clips (tối đa 02 phút) phục vụ thông tin, truyền thông và đào tạo (Khuyến khích có bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận; kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp).
 • Cùng một thời điểm, mỗi người hướng dẫn chỉ hướng dẫn tối đa 02 đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên làm chủ nhiệm (bao gồm chương trình đại trà và tiên tiến).
 • Ghi chú: sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao đăng ký thực hiện đề tài theo thông báo của Khoa mà sinh viên đang theo học, không đăng ký thực hiện đề tài theo công văn này.
Kính thông tin.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học thông báo Hướng dẫn đăng ký thực hiện đề tài NCKH của sinh viên chất lượng cao năm 2022. 
Một số lưu ý:
+ Mỗi đề tài do 01 SV làm chủ nhiệm và có từ 02-04 thành viên tham gia thực hiện.
+ Thời gian nghiên cứu của đề tài tối đa 12 tháng, khuyến khích đề tài thực hiện và nghiệm thu trong năm 2022.
+ Không sử dụng luận văn tốt nghiệp để đăng ký thực hiện đề tài.
 
Thầy cô, sinh viên quan tâm tiến hành đăng ký theo thời hạn do đơn vị qui định.
Đơn vị tổng hợp các hồ sơ gửi về Phòng QLKH đến 17h ngày 29/4/2022.
Kính thông tin.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 
 

 

Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v Hướng dẫn đăng ký thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm 2022
c
ùng với các file biểu mẫu dạng word để sử dụng (
chi tiết vui lòng xem file đính kèm).

Hạn gửi hồ sơ tổng hợp của các đơn vị về Phòng QLKH: đến 17h ngày 18/02/2022.
Thời hạn nhận hồ sơ của các đơn vị do đơn vị qui định.

Một số thông tin cần lưu ý: 
 • Sinh viên đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí của Trường, 
  kinh phí tùy thuộc nội dung của đề tài, cao nhất: 15 triệu đồng/đề tài 
  h
  oặc đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí hợp pháp khác.
 • Mỗi giảng viên chỉ hướng dẫn tối đa 02 đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên thực hiện/năm
  (bao gồm đề tài sinh viên chương trình đại trà và đề tài sinh viên chương trình chất lượng cao).
 • Không sử dụng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp của sinh viên để đăng ký thực hiện đề tài.
 • Ghi chú: sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao không đăng ký thực hiện đề tài theo công văn này. 
  Phòng Quản lý Khoa học sẽ có thông báo để sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao đăng ký thực hiện đề tài vào tháng 02/2022.
Kính thông tin.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 
 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn