Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) thông báo đến đơn vị Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở xét chọn thực hiện năm 2023.

Nội dung công việc đơn vị thực hiện:

(1) Thông báo để viên chức xây dựng thuyết minh đề tài tham gia xét chọn.

(2) Tổng hợp hồ sơ và nộp về Phòng QLKH, gồm:

+ 01 bản in và file Danh mục tổng hợp.

+ 01 bản in và file thuyết minh của mỗi đề tài.

Thời gian Phòng QLKH nhận hồ sơ tổng hợp từ Trợ lý Nghiên cứu khoa học của đơn vị: đến 17h, ngày 23.02.2023. Phòng không nhận hồ sơ đăng ký của cá nhân.

Một số thông tin cần lưu ý:                      

  • Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở xét chọn thực hiện năm 2023 đã được Tiểu ban Chuyên môn hoàn thiện tên đề tài; bổ sung, xây dựng lại các mục tiêu; đặt hàng loại và lượng sản phẩm của đề tài. Do đó Thuyết minh phải bám sát theo các nội dung trong "Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở xét chọn thực hiện năm 2023".
  • Sản phẩm bắt buộc của đề tài gồm:
  1. Ít nhất 01 bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận hoặc được đăng trên tạp chí quốc tế uy tín;
  2. 01 bản tin;
  3. 01 báo cáo tóm tắt; và
  4. 01 video clip (tối đa 02 phút) phục vụ thông tin, truyền thông và đào tạo.

Phòng QLKH sẽ tổ chức để chủ nhiệm đề tài bảo vệ đề cương vào tháng 03/2023.

Thông tin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại: 0919.234.067, email: nguyentan@ctu.edu.vn.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn