Căn cứ công văn số 2030/BGDĐT-KHCNMT ngày 04/5/2024 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ theo Quyết định số 1312/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 04/5/2024 về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2025 như sau:

 1. Tiêu chí: Các tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11) nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tại Trường Đại học Cần Thơ. 
 2. Hồ sơ tuyển chọn: được quy định tại Điều 15 Thông tư số 11.
 3. Kinh phí thực hiện đề tài:
  • Nguồn ngân sách nhà nước (NSNN): Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện đề tài từ NSNN không vượt quá số kinh phí từ NSNN dự kiến trong phụ lục kèm theo Quyết định 1312/QĐ-BGDĐT.
  • Kinh phí từ nguồn khác: Ngoài những đề tài đã dự kiến số kinh phí ngoài ngân sách nhà nước (nguồn khác) trong các phụ lục kèm theo Quyết định 1312/QĐ-BGDĐT, Thủ trưởng các đơn vị được giao tuyển chọn khuyến khích và ưu tiên tuyển chọn đề tài nào huy động được nguồn kinh phí hợp pháp khác tài trợ thêm để thực hiện đề tài.

Lưu ý:  

- Không huy động kinh phí từ thành viên thực hiện đề tài.

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác phải có cam kết rõ ràng và thực hiện theo các quy định hiện hành.

4. Dự toán kinh phí thực hiện đề tài:

a. Căn cứ xây dựng dự toán:

- Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán kinh phí thực hiện đề tài theo quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệThông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Quyết định số 4466/QĐ-BGDĐT ngày 26/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định một số định mức lập dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các định mức kinh tế - kỹ thuật do các bộ, ngành chức năng ban hành  (Phụ lục 1).

b. Yêu cầu:

- Dự toán kinh phí của đề tài được xây dựng và thuyết minh theo từng nội dung nghiên cứu và gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể của đề tài.

- Khoản chi, nội dung chi (Mục 19. Thuyết minh đề tài) thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1.

- Dự toán cần được xây dựng đúng định mức, đủ, hợp lý và tiết kiệm.

5. Nộp hồ sơ kết quả tuyển chọn đề tài:

Hồ sơ đóng thành 08 quyển (01 bản gốc) gồm:

+ Thuyết minh đề tài theo Mẫu 6, Phụ lục I, Thông tư số 11;

+ Bản giải trình chi tiết các khoản chi;

+ Bản cam kết kinh phí từ nguồn khác;

+ Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài;

+ Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 7, Phụ lục I, Thông tư 11).

6. Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 16 giờ 00 ngày 13/5/2024 (thứ Hai).

Hồ sơ được gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Cần Thơ, lầu 2 Nhà Điều hành, Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Ngoài bì thư được niêm phong ghi rõ: “Hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài KH&CN đặt hàng cấp bộ thực hiện năm 2025”.

Lưu ý: Trường Đại học Cần Thơ chỉ chấp nhận xem xét tuyển chọn hồ sơ của tổ chức, cá nhân đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản và thời hạn nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, xin vui lòng liên hệ CVC. Nguyễn Phương Thảo, Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, điện thoại: 0292 3872175 hoặc email: npthao@ctu.edu.vn./.

Thông báo và các biểu mẫu file word

Quyết định số 1312/QĐ-BGDĐT

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học thông báo v/v đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2025 - chi tiết có trong file Công văn số 12/QLKH ngày 23/02/2024 đính kèm.

Đề xuất đề tài cấp Bộ giao theo tiềm lực KHCNđề tài NCKH giáo dục lập theo Mẫu 1 Phụ lục Thông tư số 11/2026/TT-BGDĐT ngày 11/4/2026.

Thời hạn đề xuất: đến hết ngày 15/3/2024 gồm file word, qua email npthao@ctu.edu.vn

Kinh gửi thông tin đến thầy cô quan tâm tham gia đăng ký đề xuất.
Kính thông báo. 
 
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thực hiện công văn số 2234/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 17/5/2023 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024, Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ theo Quyết định số 1393/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành ngày 16/5/2023 về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2024 như sau:

 1. Các tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11) nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tại Trường Đại học Cần Thơ. Hồ sơ tuyển chọn được quy định tại Điều 15 Thông tư số 11.
 2. Kinh phí thực hiện đề tài:
  • Nguồn ngân sách nhà nước (NSNN): Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện đề tài từ NSNN không vượt quá số kinh phí từ NSNN dự kiến trong các phụ lục kèm theo Quyết định 1393/QĐ-BGDĐT.
  • Kinh phí từ nguồn khác: Ngoài những đề tài đã dự kiến số kinh phí ngoài ngân sách nhà nước (nguồn khác) trong các phụ lục kèm theo Quyết định 1393/QĐ-BGDĐT, khuyến khích và ưu tiên tuyển chọn đề tài nào huy động được nguồn kinh phí hợp pháp khác tài trợ thêm để thực hiện đề tài.

Lưu ý:  

- Không huy động kinh phí từ thành viên thực hiện đề tài.

- Nguồn kinh phí hợp pháp khác phải có cam kết rõ ràng và thực hiện theo các quy định hiện hành.

 1. Dự toán kinh phí:

a. Căn cứ xây dựng dự toán:

- Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán kinh phí thực hiện đề tài theo quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Riêng định mức chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm đề tài cấp bộ thực hiện tối đa bằng 70% định mức chi thù lao đối với chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính.

- Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo là căn cứ để dự toán chi tư vấn đánh giá nghiệm thu chính thức, hội thảo khoa học phục vụ hoạt động nghiên cứu, thuê chuyên gia.

- Các định mức kinh tế - kỹ thuật do các bộ, ngành chức năng ban hành  (Phụ lục 1).

b. Yêu cầu:

- Dự toán kinh phí của đề tài được xây dựng và thuyết minh theo từng nội dung nghiên cứu và gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể của đề tài.

- Khoản chi, nội dung chi (Mục 19. Thuyết minh đề tài) thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1.

- Dự toán cần được xây dựng đúng định mức, đủ, hợp lý và tiết kiệm.

 1. Hồ sơ tuyển chọn đề tài như sau:

Đóng thành 08 quyển (01 bản gốc) gồm:

+ Thuyết minh đề tài, thể thức đúng theo Mẫu 6, Phụ lục I, Thông tư số 11, có chữ ký của chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia (gửi thêm file định dạng WORD);

+ Bản giải trình chi tiết các khoản chi (Phụ lục 2);

+ Bản cam kết kinh phí từ nguồn khác;

+ Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài.

+ Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 7, Phụ lục I, Thông tư 11).

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 16h30 ngày 25/5/2023.

Hồ sơ gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Cần Thơ. Ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài KH&CN đặt hàng cấp bộ thực hiện năm 2024”.

Lưu ý: Trường Đại học Cần Thơ chỉ chấp nhận xem xét tuyển chọn hồ sơ của tổ chức, cá nhân đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản và thời hạn nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, xin vui lòng liên hệ CVC. Nguyễn Phương Thảo, Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, điện thoại: 0292 3872175 hoặc email: npthao@ctu.edu.vn./.

Thông báo và các biểu mẫu file word

Quyết định số 1393/QĐ-BGDĐT

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thực hiện xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Quản lý Khoa học thông tin các đơn vị Trường, Khoa, Viện, Bộ môn, Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024 như sau:

1. Đề tài cấp Bộ giao theo tiềm lực

- Đề xuất đề tài thực hiện các chương trình gồm: Chương trình phát triển Vật lý, Chương trình 562 (Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển), đề tài lĩnh vực Toán học (nhưng không đề xuất đề tài thuộc Chương trình phát triển Toán học – sẽ được Bộ xem xét riêng).

- Đề tài Bộ thông thường, nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, xã hội, nhân văn và giáo dục.

- Đề tài có định hướng ứng dụng hoặc có sản phẩm chuyển giao công nghệ, có khả năng thương mại hóa.

Các đề xuất đề tài KH&CN có:

(i) Có sản phẩm bài báo khoa học (WoS, Scopus, ACI, tạp chí uy tín trong nước,...), sáng chế, giải pháp hữu ích, tài sản trí tuệ khác và các sản phẩm có thể định lượng được;

(ii) có đào tạo thạc sĩ và tham gia đào tạo nghiên cứu sinh (nếu có);

(iii) đảm bảo không trùng lắp các đề tài đã và đang nghiên cứu;

(iv) có sự cần thiết, tính khả thi;

(v) kinh phí như các đề tài được phê duyệt năm 2022 và 2023.

Đề xuất lập theo Mẫu 1 Phụ lục Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016.

2. Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục

- Không trùng đề xuất theo mục I;

- Đáp ứng các yêu cầu chung của đề tài cấp Bộ;

- Đề xuất sản phẩm rõ ràng, có giá trị khoa học và khả năng ứng dụng trong thực tế giáo dục Việt Nam, khuyến khích các sản phẩm là sách và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế;

- Thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục;

- Nhằm giải quyết vấn đề trọng tâm, khắc phục những bất cập trong thực tiễn giáo dục Việt Nam;

- Kinh phí khoảng 400 triệu đồng/đề tài.

Đề xuất lập theo Mẫu 1 Phụ lục Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016.

Thời hạn đề xuất: đến hết ngày 12 tháng 3 năm 2023.

Các cá nhân gửi đề xuất theo đường link:

 1. Đề xuất đề tài cấp Bộ giao theo tiềm lực (mục I):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGWQ9WwwQSEDbWcwwKesEU20_nKLzZg_TCap0j94p9j9bCKg/viewform?usp=sf_link

 1. Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục (mục II):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9V2XmtVevFC7yb9AAgoBks_-O6S9wwmA2iLdOY4x7gdRfgw/viewform?usp=sf_link

Phòng Quản lý Khoa học đề nghị các đơn vị thực hiện khẩn trương triển khai đề xuất để Phòng Quản lý Khoa học tổng hợp và lập Hội đồng xem xét lựa chọn đăng ký đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin chi tiết và hỗ trợ xin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Phương Thảo, Phòng Quản lý Khoa học, qua email: npthao@ctu.edu.vn.

Trân trọng thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo công văn số 4693/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 21/9/2022 về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ BVMT của Bộ GD&ĐT thực hiện từ năm 2023, kèm theo là Quyết định số 2718/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2022 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2023.

Chi tiết hồ sơ có trong công văn và các biểu mẫu file word đính kèm.

Thời hạn nhận hồ sơ: đến ngày 03/10/2022, gửi về Phòng Quản lý Khoa học, phụ trách: CVC. Nguyễn Phương Thảo (điện thoại: 0292 3872175 hoặc email: npthao@ctu.edu.vn).

Kính thông báo.

Công văn

Quyết định phê duyệt

Các biểu mẫu

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thực hiện công văn số 1824/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28/4/2022 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2023, Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ theo Quyết định số 1195/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành ngày 28/4/2022 về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2023.

 1. Các tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11) nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tại Trường Đại học Cần Thơ.
 2. Kinh phí thực hiện đề tài:
  • Nguồn ngân sách nhà nước (NSNN): Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện đề tài từ NSNN không vượt quá số kinh phí từ NSNN dự kiến trong các phụ lục kèm theo Quyết định 1195/QĐ-BGDĐT.
  • Kinh phí từ nguồn khác: Ngoài những đề tài đã dự kiến số kinh phí ngoài ngân sách nhà nước (nguồn khác) trong các phụ lục kèm theo Quyết định 1195/QĐ-BGDĐT, khuyến khích và ưu tiên tuyển chọn đề tài nào huy động được nguồn kinh phí hợp pháp khác tài trợ thêm để thực hiện đề tài.

Lưu ý:  

- Không huy động kinh phí từ thành viên thực hiện đề tài.

  - Nguồn kinh phí hợp pháp khác phải có cam kết rõ ràng và thực hiện theo các quy định hiện hành.

 1. Dự toán kinh phí:

a. Căn cứ xây dựng dự toán:

- Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán kinh phí thực hiện đề tài theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức, phân bổ dự toán đề tài sử dụng kinh phí có sử dụng ngân sách Nhà nước.

- Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ có sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các định mức kinh tế - kỹ thuật do các bộ, ngành chức năng ban hành  (Phụ lục 1).

b. Yêu cầu:

- Dự toán kinh phí của đề tài được xây dựng và thuyết minh theo từng nội dung nghiên cứu và gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể của đề tài.

- Khoản chi, nội dung chi (Mục 19. Thuyết minh đề tài) thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1.

- Dự toán cần được xây dựng đúng định mức, đủ, hợp lý và tiết kiệm.

 1. Hồ sơ tuyển chọn đề tài như sau:

Đóng thành 08 quyển (01 bản gốc) gồm:

+ Thuyết minh đề tài, thể thức đúng theo Mẫu 6, Phụ lục I, Thông tư số 11, có chữ ký của chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia.

+ Bản giải trình chi tiết các khoản chi (Phụ lục 2)

+ Bản cam kết kinh phí từ nguồn khác.

+ Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài.

+ Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 7, Phụ lục I, Thông tư 11).

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 16h30 ngày 10/5/2022.

Hồ sơ gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Cần Thơ. Ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài KH&CN đặt hàng cấp bộ thực hiện năm 2023”.

Lưu ý: Trường Đại học Cần Thơ chỉ chấp nhận xem xét tuyển chọn hồ sơ của tổ chức, cá nhân đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản và thời hạn nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, xin vui lòng liên hệ CVC. Nguyễn Phương Thảo, Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, điện thoại: 0292 3872175 hoặc email: npthao@ctu.edu.vn./.

Thông báo

Quyết định phê duyệt

Danh mục

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thực hiện xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Quản lý Khoa học hướng dẫn các đơn vị Khoa, Viện, Bộ môn, Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2023 như sau:

I. Quan điểm và mục tiêu:

Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ phải hướng vào giải quyết những vấn đề phục vụ phát triển ngành giáo dục, nâng cao chất lượng đại học; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Khuyến khích các nhiệm vụ nghiên cứu có xuất bản quốc tế, có các sáng chế, giải pháp hữu ích và các công nghệ, sản phẩm được ứng dụng trong thực tiễn để nâng cao vị thế của đại học Việt Nam; phát triển bền vững tiềm lực KH&CN của đất nước.

Tăng cường thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của các đơn vị, khuyến khích, ưu tiên các nhiệm vụ có đóng góp hoặc thực hiện hoàn toàn bằng nguồn kinh phí ngoài ngân sách.

Năm 2023, kế hoạch KH&CN tập trung vào các mục tiêu sau:

(i) Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học trong hệ thống Web of Science; tăng số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả được bảo hộ;

(ii) Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn đời sống, sản xuất kinh doanh; xây dựng thành công các mô hình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; gắn kết hoạt động nghiên cứu với đào tạo trình độ cao và hợp tác mạnh mẽ hơn với các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh;

(iii) Nghiên cứu phục vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, góp phần tích cực nâng hạng trường đại học trong bảng xếp hạng đại học thế giới và khu vực;

(iv) Thực hiện đổi mới phương thức xây dựng kế hoạch KH&CN theo hướng đẩy mạnh phân cấp cho cơ sở, lấy mục tiêu sản phẩm đầu ra làm thước đo kết quả nghiên cứu;

(v) Hướng đến xây dựng thành công Trường ĐH Cần Thơ thành một trong số đại học nghiên cứu, đại học thông minh theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Xây dựng nhiệm vụ kế hoạch KH&CN năm 2023

 1. Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Các đơn vị thực hiện theo thông tin tại website của Bộ Khoa học và Công nghệ: https://www.most.gov.vn/.

 1. Nhiệm vụ KH&CN cấp B

Kế hoạch nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2023 bám sát quan điểm và mục tiêu nêu tại Mục I.

Các nhiệm vụ KH&CN được xem xét ưu tiên theo thứ tự sau:

(i) Có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong hệ thống Web of Science; có hỗ trợ đào tạo tiến sĩ.

(ii) Có kết quả đăng ký phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả nghiên cứu có cam kết của doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn;

(iii) Có kết quả, sản phẩm được áp dụng để giải quyết các vấn đề đổi mới giáo dục và đào tạo, áp dụng để nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng sinh viên tốt nghiệp;

(iv) Thu hút kinh phí từ doanh nghiệp hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, có đề xuất sẳn sàng đáp ứng kinh phí đối ứng.

2.1. Chương trình KH&CN cấp Bộ

Các đơn vị xây dựng đề xuất chương trình theo mẫu đề xuất chương trình tại Phụ lục của Thông tư số 09/2018/TT-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý chương trình KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình cần có tầm ảnh hưởng lớn, gắn với nhóm nghiên cứu mạnh nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành giáo dục, phát triển tiềm lực KH&CN trong một số lĩnh vực trong giai đoạn nghiên cứu; phát triển hướng công nghệ ưu tiên; phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của đất nước hoặc phục vụ cho các mục tiêu của ngành giáo dục; góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội cấp thiết.

2.2. Đề tài KH&CN cấp Bộ

Đề tài cấp bộ thông thường, nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao.

Khuyến khích và ưu tiên đề tài có sản phẩm ứng dụng chuyển giao, có khả năng thương mại hóa và có cam kết rõ ràng về kinh phí đối ứng từ doanh nghiệp hoặc đối tác khác, tối thiểu 30% - NSNN hỗ trợ tối đa 70% kinh phí.

Các đơn vị xây dựng đề xuất đề tài theo mẫu tại Phụ lục của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016.

Phương thức thực hiện:

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo giao số lượng đề tài cho đơn vị thực hiện quy trình xác định, tuyển chọn (3/4 bước theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016), Bộ chỉ thực hiện bước thẩm định và phê duyệt;
 • Việc giao số lượng đề tài dựa trên các tiêu chí về tiềm lực KH&CN, kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Dữ liệu để tính toán giao số lượng đề tài do các đơn vị cung cấp theo yêu cầu của Bộ;
 • Việc giao số lượng đề tài gắn với định hướng yêu cầu về sản phẩm, đảm bảo tính chất đặt hàng của Bộ, giao quyền chủ động và chịu trách nhiệm cho cơ sở;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo giao số lượng và loại hình đề tài, hướng dẫn thể thức xác định, tuyển chọn, mức kinh phí (quyết định riêng). Trường chịu trách nhiệm tổ chức xác định, đặt hàng, tuyển chọn thực hiện đề tài theo số lượng được giao, trình Bộ thẩm định nội dung, kinh phí và ra quyết định phê duyệt.

Yêu cầu:

+ Đặt hàng đề tài phải gắn với sản phẩm đầu ra là các bài báo trong hệ thống Web of Science, sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả,... và các sản phẩm khác có thể định lượng được;

+ Đảm bảo không trùng lắp với các nghiên cứu đã và đang thực hiện;

+ Kinh phí đề xuất phải phù hợp với nội dung, tiến độ và sản phẩm; dự toán kinh phí phù hợp với quy định hiện hành. 

 Đề tài không đáp ứng một trong các yêu cầu trên sẽ không được phê duyệt. 

2.3. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Các đơn vị xây dựng đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ theo mẫu đề xuất dự án SXTN tại Phụ lục của Thông tư số 02/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, lựa chọn không quá 15 dự án thực sự cấp thiết và có khả năng bố trí vốn để triển khai.

III. Tiến độ xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2023

Ngày 09 tháng 02 năm 2022: Các đơn vị, cá nhân gửi file (qua email: npthao@ctu.edu.vn) đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ.

Hình thức: file theo đúng mẫu quy định, không ghi tên cá nhân đề xuất bên dưới. File được đặt tên như sau: Tên loại hình (đề tài/chương trình/dự án SXTN)_lĩnh vực nghiên cứu_Tên cá nhân đề xuất.

Phòng Quản lý Khoa học đề nghị các đơn vị thực hiện khẩn trương, nghiêm túc đăng ký đề xuất. Sau thời gian nêu trên, Phòng Quản lý Khoa học sẽ không thực hiện việc tổng hợp đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo kế hoạch KH&CN năm 2023.

Thông tin chi tiết và hỗ trợ xin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Phương Thảo, Phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 0902.857.079, email: npthao@ctu.edu.vn.

Trân trọng thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thực hiện công văn số 1404/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 09  tháng 4  năm 2021 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022, Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ theo Quyết định số 1249/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành ngày 09 tháng 4 năm 2021 về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 như sau:

 1. Các tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11) nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tại Trường Đại học Cần Thơ.
 2. Kinh phí thực hiện đề tài:
  • Nguồn ngân sách nhà nước (NSNN): Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện đề tài từ NSNN không vượt quá số kinh phí từ NSNN dự kiến trong các phụ lục kèm theo Quyết định 1249/QĐ-BGDĐT.

2.2 Kinh phí từ nguồn khác: Ngoài những đề tài đã dự kiến số kinh phí ngoài ngân sách nhà nước (nguồn khác) trong các phụ lục kèm theo Quyết định 1249/QĐ-BGDĐT, khuyến khích và ưu tiên tuyển chọn đề tài nào huy động được nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ để thực hiện đề tài.

  - Không huy động kinh phí từ thành viên thực hiện đề tài.

  - Nguồn kinh phí hợp pháp khác phải có cam kết rõ ràng và thực hiện theo các quy định hiện hành.

 1. Dự toán kinh phí:
 1. Căn cứ xây dựng dự toán:

- Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán kinh phí thực hiện đề tài theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức, phân bổ dự toán đề tài sử dụng kinh phí có sử dụng ngân sách Nhà nước.

- Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ có sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các định mức kinh tế - kỹ thuật do các bộ, ngành chức năng ban hành  (Phụ lục 1).

 1. Yêu cầu:

- Dự toán kinh phí của đề tài được xây dựng và thuyết minh theo từng nội dung nghiên cứu và gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể của đề tài.

- Khoản chi, nội dung chi (Mục 19. Thuyết minh đề tài) thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1.

 1. Hồ sơ tuyển chọn đề tài như sau:

Đóng thành 08 quyển (01 bản gốc) gồm:

+ Thuyết minh đề tài, thể thức đúng theo Mẫu 6, Phụ lục I, Thông tư số 11, có chữ ký của chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia.

+ Bảng giải trình chi tiết các khoản chi (Phụ lục 2)

+ Bản cam kết kinh phí từ nguồn khác.

+ Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài.

+ Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 7, Phụ lục I, Thông tư 11).

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 16h30 ngày 22/4/2021.

Hồ sơ gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Cần Thơ. Ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài KH&CN đặt hàng cấp bộ thực hiện năm 2022”.

Lưu ý: Trường Đại học Cần Thơ chỉ chấp nhận xem xét tuyển chọn hồ sơ của tổ chức, cá nhân đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản và thời hạn nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, xin vui lòng liên hệ ThS. Nguyễn Phương Thảo, Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, điện thoại: 0292 3872175 hoặc email: npthao@ctu.edu.vn./.

Thông báo (word)

Thông báo (pdf)

Quyết định phê duyệt

Danh mục

  Kính gửi các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ

Theo hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 1142/BGDĐT-KHCNMT ngày 31/3/2020, Phòng Quản lý Khoa học hướng dẫn các đơn vị Khoa, Viện, Bộ môn, Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2021 như sau:

 1. Quan điểm và mục tiêu

Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ phải hướng vào giải quyết những vấn đề phục vụ phát triển ngành giáo dục, nâng cao chất lượng đại học; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Khuyến khích các nhiệm vụ nghiên cứu có xuất bản quốc tế, có các sáng chế, giải pháp hữu ích và các công nghệ, sản phẩm được ứng dụng trong thực tiễn để nâng cao vị thế của đại học Việt Nam; phát triển bền vững tiềm lực KH&CN của đất nước.

Tăng cường thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của các đơn vị, khuyến khích, ưu tiên các nhiệm vụ có đóng góp hoặc thực hiện hoàn toàn bằng nguồn kinh phí ngoài ngân sách.

Năm 2021, kế hoạch KH&CN tập trung vào các mục tiêu sau:

(i) Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học trong hệ thống ISI và Scopus; tăng số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả được bảo hộ;

(ii) Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn đời sống, sản xuất kinh doanh; xây dựng thành công các mô hình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; gắn kết hoạt động nghiên cứu với đào tạo trình độ cao và hợp tác mạnh mẽ hơn với các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh;

(iii) Nghiên cứu phục vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, góp phần tích cực nâng hạng trường đại học trong bảng xếp hạng đại học thế giới và khu vực;

(iv) Thực hiện đổi mới phương thức xây dựng kế hoạch KH&CN theo hướng đẩy mạnh phân cấp cho cơ sở, lấy mục tiêu sản phẩm đầu ra làm thước đo kết quả nghiên cứu;

(v) Hướng đến xây dựng thành công Trường ĐH Cần Thơ thành một trong số đại học nghiên cứu, đại học thông minh theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. Xây dựng nhiệm vụ kế hoạch KH&CN năm 2021
 2. Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Các đơn vị thực hiện đề xuất đặt hàng căn cứ vào mục tiêu, nội dung của các Chương trình KH&CN cấp Quốc gia đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt sau giai đoạn 2020, hoặc theo các lĩnh vực ưu tiên của ngành, của địa phương.

Các đơn vị đề xuất theo mẫu quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng NSNN; Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN.

 1. Nhiệm vụ KH&CN cấp B

Kế hoạch nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2020 bám sát quan điểm và mục tiêu nêu tại Mục I.

Các nhiệm vụ KH&CN được xem xét ưu tiên theo thứ tự sau:

(i) Có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong hệ thống ISI và Scopus; có hỗ trợ đào tạo tiến sĩ.

(ii) Có kết quả đăng ký phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả nghiên cứu có cam kết của doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn;

(iii) Có kết quả, sản phẩm được áp dụng để giải quyết các vấn đề đổi mới giáo dục và đào tạo, áp dụng để nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng sinh viên tốt nghiệp;

(iv) Thu hút kinh phí từ doanh nghiệp hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, có đề xuất sẳn sàng đáp ứng kinh phí đối ứng.

2.1. Chương trình KH&CN cấp Bộ

Các đơn vị xây dựng đề xuất chương trình theo mẫu đề xuất chương trình tại Phụ lục của Thông tư số 09/2018/TT-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý chương trình KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình cần có tầm ảnh hưởng lớn, gắn với nhóm nghiên cứu mạnh nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành giáo dục, phát triển tiềm lực KH&CN trong một số lĩnh vực trong giai đoạn nghiên cứu; phát triển hướng công nghệ ưu tiên; phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của đất nước hoặc phục vụ cho các mục tiêu của ngành giáo dục; góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội cấp thiết.

2.2. Đề tài KH&CN cấp Bộ

Đề tài KH&CN cấp Bộ bao gồm:

(i) Đề tài thuộc các chương trình đã được Chính phủ, Thủ tướng chính phủ phê duyệt như Chương trình phát triển Toán học, Chương trình phát triển Vật lý, Chương trình 562 (Hóa học, Khoa học Sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển) và nhóm đề tài do các cục/vụ và các đơn vị thuộc Bộ đề xuất.

(ii) Đề tài cấp bộ thông thường, nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao.

Khuyến khích và ưu tiên đề tài có sản phẩm ứng dụng chuyển giao, có khả năng thương mại hóa và có cam kết rõ ràng về kinh phí đối ứng từ doanh nghiệp hoặc đối tác khác, tối thiểu 30% - NSNN hỗ trợ tối đa 70% kinh phí.

2.3. Dự án sản xuất thủ nghiệm cấp bộ

Các đơn vị xây dựng đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ theo mẫu đề xuất dự án SXTN tại Phụ lục của Thông tư số 02/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, lựa chọn không quá 15 dự án thực sự cấp thiết và có khả năng bố trí vốn để triển khai.

III. Tiến độ xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021

 1. Ngày 07 tháng 4 năm 2019: Các đơn vị, cá nhân gửi file (qua email: npthao@ctu.edu.vn) đề xuất đề tài cấp bộ.
 2. Ngày 20 tháng 4 năm 2019: Các đơn vị, cá nhân gửi file (qua email: npthao@ctu.edu.vn) đề xuất chương trình cấp bộ, dự án SXTN cấp bộ, đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia.

Phòng Quản lý Khoa học đề nghị các đơn vị thực hiện khẩn trương, nghiêm túc đăng ký kế hoạch. Sau thời gian nêu trên, Phòng Quản lý Khoa học sẽ không thực hiện việc tổng hợp đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo kế hoạch KH&CN năm 2021.

Thông tin chi tiết và hỗ trợ xin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Phương Thảo, Phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 0902857079, email: npthao@ctu.edu.vn.

Trân trọng thông báo.

Thông báo

Biểu mẫu

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân các Viện, Trường

- Thực hiện công văn số 5477/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 03 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ để thực hiện từ năm 2020, Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ theo Quyết định số 4650/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành ngày 03 tháng 12 năm 2019 về việc phê duyệt danh mục đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến trong bảo quản, chế biến nông thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, Chủ nhiệm Chương trình: PGS.TS. Nguyễn Văn Mười, Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ.
- Các tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn
tại Trường Đại học Cần Thơ.

- Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17h00 ngày 12/12/2019.

Chi tiết:

Thông báo

Quyết định

Biểu Mẫu

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn