Thực hiện công văn số 1404/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 09  tháng 4  năm 2021 về việc hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2022, Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ theo Quyết định số 1249/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành ngày 09 tháng 4 năm 2021 về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 như sau:

 1. Các tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11) nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tại Trường Đại học Cần Thơ.
 2. Kinh phí thực hiện đề tài:
  • Nguồn ngân sách nhà nước (NSNN): Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện đề tài từ NSNN không vượt quá số kinh phí từ NSNN dự kiến trong các phụ lục kèm theo Quyết định 1249/QĐ-BGDĐT.

2.2 Kinh phí từ nguồn khác: Ngoài những đề tài đã dự kiến số kinh phí ngoài ngân sách nhà nước (nguồn khác) trong các phụ lục kèm theo Quyết định 1249/QĐ-BGDĐT, khuyến khích và ưu tiên tuyển chọn đề tài nào huy động được nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà tài trợ để thực hiện đề tài.

  - Không huy động kinh phí từ thành viên thực hiện đề tài.

  - Nguồn kinh phí hợp pháp khác phải có cam kết rõ ràng và thực hiện theo các quy định hiện hành.

 1. Dự toán kinh phí:
 1. Căn cứ xây dựng dự toán:

- Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán kinh phí thực hiện đề tài theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức, phân bổ dự toán đề tài sử dụng kinh phí có sử dụng ngân sách Nhà nước.

- Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ có sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các định mức kinh tế - kỹ thuật do các bộ, ngành chức năng ban hành  (Phụ lục 1).

 1. Yêu cầu:

- Dự toán kinh phí của đề tài được xây dựng và thuyết minh theo từng nội dung nghiên cứu và gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể của đề tài.

- Khoản chi, nội dung chi (Mục 19. Thuyết minh đề tài) thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1.

 1. Hồ sơ tuyển chọn đề tài như sau:

Đóng thành 08 quyển (01 bản gốc) gồm:

+ Thuyết minh đề tài, thể thức đúng theo Mẫu 6, Phụ lục I, Thông tư số 11, có chữ ký của chủ nhiệm đề tài và các thành viên tham gia.

+ Bảng giải trình chi tiết các khoản chi (Phụ lục 2)

+ Bản cam kết kinh phí từ nguồn khác.

+ Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài.

+ Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 7, Phụ lục I, Thông tư 11).

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 16h30 ngày 22/4/2021.

Hồ sơ gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Cần Thơ. Ngoài bì thư ghi rõ: “Hồ sơ tham gia tuyển chọn đề tài KH&CN đặt hàng cấp bộ thực hiện năm 2022”.

Lưu ý: Trường Đại học Cần Thơ chỉ chấp nhận xem xét tuyển chọn hồ sơ của tổ chức, cá nhân đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản và thời hạn nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, xin vui lòng liên hệ ThS. Nguyễn Phương Thảo, Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, điện thoại: 0292 3872175 hoặc email: npthao@ctu.edu.vn./.

Thông báo (word)

Thông báo (pdf)

Quyết định phê duyệt

Danh mục

  Kính gửi các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ

Theo hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 1142/BGDĐT-KHCNMT ngày 31/3/2020, Phòng Quản lý Khoa học hướng dẫn các đơn vị Khoa, Viện, Bộ môn, Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2021 như sau:

 1. Quan điểm và mục tiêu

Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ phải hướng vào giải quyết những vấn đề phục vụ phát triển ngành giáo dục, nâng cao chất lượng đại học; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Khuyến khích các nhiệm vụ nghiên cứu có xuất bản quốc tế, có các sáng chế, giải pháp hữu ích và các công nghệ, sản phẩm được ứng dụng trong thực tiễn để nâng cao vị thế của đại học Việt Nam; phát triển bền vững tiềm lực KH&CN của đất nước.

Tăng cường thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của các đơn vị, khuyến khích, ưu tiên các nhiệm vụ có đóng góp hoặc thực hiện hoàn toàn bằng nguồn kinh phí ngoài ngân sách.

Năm 2021, kế hoạch KH&CN tập trung vào các mục tiêu sau:

(i) Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học trong hệ thống ISI và Scopus; tăng số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả được bảo hộ;

(ii) Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn đời sống, sản xuất kinh doanh; xây dựng thành công các mô hình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; gắn kết hoạt động nghiên cứu với đào tạo trình độ cao và hợp tác mạnh mẽ hơn với các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh;

(iii) Nghiên cứu phục vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, góp phần tích cực nâng hạng trường đại học trong bảng xếp hạng đại học thế giới và khu vực;

(iv) Thực hiện đổi mới phương thức xây dựng kế hoạch KH&CN theo hướng đẩy mạnh phân cấp cho cơ sở, lấy mục tiêu sản phẩm đầu ra làm thước đo kết quả nghiên cứu;

(v) Hướng đến xây dựng thành công Trường ĐH Cần Thơ thành một trong số đại học nghiên cứu, đại học thông minh theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. Xây dựng nhiệm vụ kế hoạch KH&CN năm 2021
 2. Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Các đơn vị thực hiện đề xuất đặt hàng căn cứ vào mục tiêu, nội dung của các Chương trình KH&CN cấp Quốc gia đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt sau giai đoạn 2020, hoặc theo các lĩnh vực ưu tiên của ngành, của địa phương.

Các đơn vị đề xuất theo mẫu quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng NSNN; Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN.

 1. Nhiệm vụ KH&CN cấp B

Kế hoạch nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2020 bám sát quan điểm và mục tiêu nêu tại Mục I.

Các nhiệm vụ KH&CN được xem xét ưu tiên theo thứ tự sau:

(i) Có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong hệ thống ISI và Scopus; có hỗ trợ đào tạo tiến sĩ.

(ii) Có kết quả đăng ký phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả nghiên cứu có cam kết của doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn;

(iii) Có kết quả, sản phẩm được áp dụng để giải quyết các vấn đề đổi mới giáo dục và đào tạo, áp dụng để nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng sinh viên tốt nghiệp;

(iv) Thu hút kinh phí từ doanh nghiệp hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, có đề xuất sẳn sàng đáp ứng kinh phí đối ứng.

2.1. Chương trình KH&CN cấp Bộ

Các đơn vị xây dựng đề xuất chương trình theo mẫu đề xuất chương trình tại Phụ lục của Thông tư số 09/2018/TT-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý chương trình KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình cần có tầm ảnh hưởng lớn, gắn với nhóm nghiên cứu mạnh nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành giáo dục, phát triển tiềm lực KH&CN trong một số lĩnh vực trong giai đoạn nghiên cứu; phát triển hướng công nghệ ưu tiên; phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của đất nước hoặc phục vụ cho các mục tiêu của ngành giáo dục; góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội cấp thiết.

2.2. Đề tài KH&CN cấp Bộ

Đề tài KH&CN cấp Bộ bao gồm:

(i) Đề tài thuộc các chương trình đã được Chính phủ, Thủ tướng chính phủ phê duyệt như Chương trình phát triển Toán học, Chương trình phát triển Vật lý, Chương trình 562 (Hóa học, Khoa học Sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển) và nhóm đề tài do các cục/vụ và các đơn vị thuộc Bộ đề xuất.

(ii) Đề tài cấp bộ thông thường, nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao.

Khuyến khích và ưu tiên đề tài có sản phẩm ứng dụng chuyển giao, có khả năng thương mại hóa và có cam kết rõ ràng về kinh phí đối ứng từ doanh nghiệp hoặc đối tác khác, tối thiểu 30% - NSNN hỗ trợ tối đa 70% kinh phí.

2.3. Dự án sản xuất thủ nghiệm cấp bộ

Các đơn vị xây dựng đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ theo mẫu đề xuất dự án SXTN tại Phụ lục của Thông tư số 02/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, lựa chọn không quá 15 dự án thực sự cấp thiết và có khả năng bố trí vốn để triển khai.

III. Tiến độ xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021

 1. Ngày 07 tháng 4 năm 2019: Các đơn vị, cá nhân gửi file (qua email: npthao@ctu.edu.vn) đề xuất đề tài cấp bộ.
 2. Ngày 20 tháng 4 năm 2019: Các đơn vị, cá nhân gửi file (qua email: npthao@ctu.edu.vn) đề xuất chương trình cấp bộ, dự án SXTN cấp bộ, đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia.

Phòng Quản lý Khoa học đề nghị các đơn vị thực hiện khẩn trương, nghiêm túc đăng ký kế hoạch. Sau thời gian nêu trên, Phòng Quản lý Khoa học sẽ không thực hiện việc tổng hợp đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo kế hoạch KH&CN năm 2021.

Thông tin chi tiết và hỗ trợ xin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Phương Thảo, Phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 0902857079, email: npthao@ctu.edu.vn.

Trân trọng thông báo.

Thông báo

Biểu mẫu

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân các Viện, Trường

- Thực hiện công văn số 5477/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 03 tháng 12 năm 2019 về việc Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ để thực hiện từ năm 2020, Trường Đại học Cần Thơ thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ theo Quyết định số 4650/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành ngày 03 tháng 12 năm 2019 về việc phê duyệt danh mục đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến trong bảo quản, chế biến nông thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, Chủ nhiệm Chương trình: PGS.TS. Nguyễn Văn Mười, Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ.
- Các tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn
tại Trường Đại học Cần Thơ.

- Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17h00 ngày 12/12/2019.

Chi tiết:

Thông báo

Quyết định

Biểu Mẫu

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 phê duyệt Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0", mã số KC-4.0/19-25.

Các đề xuất cần phù hợp với mục tiên, nội dung, sản phẩm đã được ban hành tại Quyết định 2813/QĐ-BKHCN được đăng tải tại mục "Văn bản chỉ đạo, điều hành" trên cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN www.most.gov.vn. Các đề xuất sẽ được tiếp nhận theo 3 nhóm nội dung thuộc khung chương trình KC-4.0/19-25.

Hồ sơ các nhiệm vụ sẽ triển khai trong năm 2020 gửi đến Phòng QLKH theo mẫu có thể tải từ cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN.

Thời hạn gửi hồ sơ đề xuất: ngày 11/3/2019.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Phương Thảo - Phòng QLKH, email: npthao@ctu.edu.vn.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ Bảo vệ môi trường cấp Bộ năm 2019 như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ tập huấn về bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2019 (được phê duyệt tại Quyết định số 4797/QĐ-BGDĐT ngày 06/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) tại công văn số 5092/BGDĐT-KHCNMT ngày 08/11/2018.

Hồ sơ gửi đến Phòng QLKH gồm:

- Bản in: số lượng bản theo hướng dẫn trong Công văn (có thể nộp 1 bản gốc và sẽ photo sau khi BGH ký)

- Đồng thời gửi bản mềm (file điện tử theo định dạng pdf các tài liệu của bộ hồ sơ gốc) theo địa chỉ email: npthao@ctu.edu.vn

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 08 giờ 00 ngày 03/12/2018.

 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: CV. Nguyễn Phương Thảo, Phòng QLKH.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học (P.QLKH) kính gửi Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển.

Hồ sơ gửi về P.QLKH , chuyên viên phụ trách: ThS. Nguyễn Phương Thảo, email: npthao@ctu.edu.vn

Thời hạn: đến 17h ngày 13/11/2018.

Quý Thầy Cô vui lòng thông tin rộng rãi đến cán bộ trong toàn Trường được biết và tham gia tuyển chọn.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học (P.QLKH) kính gửi Thông báo đề xuất Chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2019 của Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT).

Hồ sơ gửi cho P.QLKH từ nay đến ngày 16/10/2018, gồm:

1. Mẫu 1 (file đính kèm): bản in và file điện tử.

2. Mẫu 2 (file đính kèm): file điện tử

Lưu ý:
- Điều kiện và tiêu chí xác định chương trình quy định tại Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT (file đính kèm);
- Định hướng đề xuất Chương trình và Kinh phí thực hiện quy định tại Công văn số 4535/BGDĐT-KHCNMT ngày 02/10/2018 của Bộ GD&ĐT (file đính kèm).

Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Phương Thảo, email: npthao@ctu.edu.vn

Quý Thầy Cô vui lòng thông tin rộng rãi đến cán bộ trong toàn Trường được biết và tham gia.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn