Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo tuyển chọn nhiệm vụ Bảo vệ môi trường cấp Bộ năm 2019 như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ tập huấn về bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2019 (được phê duyệt tại Quyết định số 4797/QĐ-BGDĐT ngày 06/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) tại công văn số 5092/BGDĐT-KHCNMT ngày 08/11/2018.

Hồ sơ gửi đến Phòng QLKH gồm:

- Bản in: số lượng bản theo hướng dẫn trong Công văn (có thể nộp 1 bản gốc và sẽ photo sau khi BGH ký)

- Đồng thời gửi bản mềm (file điện tử theo định dạng pdf các tài liệu của bộ hồ sơ gốc) theo địa chỉ email: npthao@ctu.edu.vn

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn: trước 08 giờ 00 ngày 03/12/2018.

 Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: CV. Nguyễn Phương Thảo, Phòng QLKH.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn