THS. NGUYỄN VĂN TẤN
MSCB: 2024
Chuyên viên chính - Đơn vị Quản lý Nghiên cứu, Ban Quản lý Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT
Học vị: Thạc sĩ
Chuyên môn: Khoa học Môi trường
Điện thoại: 0292.3872 302 Di động: 0919 234 067
Email: nguyentan@ctu.edu.vn Fax: 0292.3838 474
Phụ trách:
  • Lập kế hoạch nhiệm vụ KH&CN cấp Trường (cấp cơ sở) do viên chức và sinh viên thực hiện. Tham mưu dự toán kinh phí và các định mức của đề tài NCKH cấp Trường (cán bộ, sinh viên) theo quy định quản lý tài chính.
  • Quản lý việc thực hiện và sử dụng kinh phí nhiệm vụ NCKH cấp Trường và tổ chức nghiệm thu.
  • Phụ trách Văn phòng Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, tầm nhìn 2045 - SDMD 2045.

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn