TS. NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 
MSCB: 2023
Chuyên viên chính
Học vị: Tiến sĩ 
Chuyên môn: Môi trường
Điện thoại: 0292.3872 175 Di động: 0902 857 079
Email: npthao@ctu.edu.vn Fax: 0292.3838 474
Phụ trách:
  • Đăng ký, xác lập hồ sơ, tổ chức xét chọn, tuyển chọn các nhiệm vụ KH&CN cho các Bộ ngành,
  • Quản lý tiến độ các nhiệm vụ KH&CN, hoạt động liên quan, thủ tục thanh chi kinh phí, lưu trữ hồ sơ các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ ngành,
  • Tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN cho các Bộ ngành,
  • Tổng hợp số liệu, soạn thảo văn bản báo cáo KH&CN cho các Bộ ngành,
  • Lập kế hoạch, theo dõi thực hiện kế hoạch, kinh phí tham mưu hoạt động KH&CN,
  • Kế hoạch sử dụng kinh phí thường xuyên đơn vị,
  • Kế toán đơn vị.

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn