MSCB: 2023
Chuyên viên Tổ Quản lý Hoạt động KHCN
Học vị: Nghiên cứu sinh
Chuyên môn: Khoa học Môi trường
Điện thoại: 0292.3872 175 Di động: 0902 857 079
Email: npthao@ctu.edu.vn Fax: 0292.3838 474
Phụ trách:
  • Kế hoạch sử dụng kinh phí và dự toán cho các hoạt động KHCN, Hội đồng KH&ĐT trường,
  • Kiểm tra và tham vấn dự toán kinh phí và các định mức của nhiệm vụ KHCN: cấp Nhà nước, Bộ ngành, các quỹ, dự án tăng cường năng lực NCKH theo quy định quản lý tài chính của Bộ ngành,
  • Quản lý việc thực hiện và sử dụng kinh phí nhiệm vụ KHCN,
  • Xác lập hồ sơ, đăng ký, xét tuyển chọn, nghiệm thu cơ sở và nghiệm thu chính thức nhiệm vụ KHCN cấp cao,
  • Quản lý chương trình, đề tài, dự án NCKH có yếu tố nước ngoài (phối hợp với P.HTQT),
  • Hướng dẫn, tập huấn chuyên đề KHCN,
  • Kế hoạch sử dụng kinh phí thường xuyên đơn vị,
  • Kế toán đơn vị.

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn