PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
            (Lầu 2, Nhà Điều hành)

Điện thoại: 0292.3830 428/ 0292.3872 175

Fax: 0292.3838 474

Email: pqlkh@ctu.edu.vn

Website: http://dra.ctu.edu.vn/

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn