Phòng Quản lý Khoa học (P.QLKH) kính gửi Thông báo đề xuất Chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2019 của Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT).

Hồ sơ gửi cho P.QLKH từ nay đến ngày 16/10/2018, gồm:

1. Mẫu 1 (file đính kèm): bản in và file điện tử.

2. Mẫu 2 (file đính kèm): file điện tử

Lưu ý:
- Điều kiện và tiêu chí xác định chương trình quy định tại Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT (file đính kèm);
- Định hướng đề xuất Chương trình và Kinh phí thực hiện quy định tại Công văn số 4535/BGDĐT-KHCNMT ngày 02/10/2018 của Bộ GD&ĐT (file đính kèm).

Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Phương Thảo, email: npthao@ctu.edu.vn

Quý Thầy Cô vui lòng thông tin rộng rãi đến cán bộ trong toàn Trường được biết và tham gia.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn