Thực hiện xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Quản lý Khoa học hướng dẫn các đơn vị Khoa, Viện, Bộ môn, Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2023 như sau:

I. Quan điểm và mục tiêu:

Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ phải hướng vào giải quyết những vấn đề phục vụ phát triển ngành giáo dục, nâng cao chất lượng đại học; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Khuyến khích các nhiệm vụ nghiên cứu có xuất bản quốc tế, có các sáng chế, giải pháp hữu ích và các công nghệ, sản phẩm được ứng dụng trong thực tiễn để nâng cao vị thế của đại học Việt Nam; phát triển bền vững tiềm lực KH&CN của đất nước.

Tăng cường thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của các đơn vị, khuyến khích, ưu tiên các nhiệm vụ có đóng góp hoặc thực hiện hoàn toàn bằng nguồn kinh phí ngoài ngân sách.

Năm 2023, kế hoạch KH&CN tập trung vào các mục tiêu sau:

(i) Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học trong hệ thống Web of Science; tăng số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả được bảo hộ;

(ii) Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn đời sống, sản xuất kinh doanh; xây dựng thành công các mô hình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; gắn kết hoạt động nghiên cứu với đào tạo trình độ cao và hợp tác mạnh mẽ hơn với các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh;

(iii) Nghiên cứu phục vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, góp phần tích cực nâng hạng trường đại học trong bảng xếp hạng đại học thế giới và khu vực;

(iv) Thực hiện đổi mới phương thức xây dựng kế hoạch KH&CN theo hướng đẩy mạnh phân cấp cho cơ sở, lấy mục tiêu sản phẩm đầu ra làm thước đo kết quả nghiên cứu;

(v) Hướng đến xây dựng thành công Trường ĐH Cần Thơ thành một trong số đại học nghiên cứu, đại học thông minh theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. Xây dựng nhiệm vụ kế hoạch KH&CN năm 2023

  1. Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Các đơn vị thực hiện theo thông tin tại website của Bộ Khoa học và Công nghệ: https://www.most.gov.vn/.

  1. Nhiệm vụ KH&CN cấp B

Kế hoạch nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2023 bám sát quan điểm và mục tiêu nêu tại Mục I.

Các nhiệm vụ KH&CN được xem xét ưu tiên theo thứ tự sau:

(i) Có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong hệ thống Web of Science; có hỗ trợ đào tạo tiến sĩ.

(ii) Có kết quả đăng ký phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả nghiên cứu có cam kết của doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn;

(iii) Có kết quả, sản phẩm được áp dụng để giải quyết các vấn đề đổi mới giáo dục và đào tạo, áp dụng để nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng sinh viên tốt nghiệp;

(iv) Thu hút kinh phí từ doanh nghiệp hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, có đề xuất sẳn sàng đáp ứng kinh phí đối ứng.

2.1. Chương trình KH&CN cấp Bộ

Các đơn vị xây dựng đề xuất chương trình theo mẫu đề xuất chương trình tại Phụ lục của Thông tư số 09/2018/TT-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý chương trình KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình cần có tầm ảnh hưởng lớn, gắn với nhóm nghiên cứu mạnh nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành giáo dục, phát triển tiềm lực KH&CN trong một số lĩnh vực trong giai đoạn nghiên cứu; phát triển hướng công nghệ ưu tiên; phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của đất nước hoặc phục vụ cho các mục tiêu của ngành giáo dục; góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội cấp thiết.

2.2. Đề tài KH&CN cấp Bộ

Đề tài cấp bộ thông thường, nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao.

Khuyến khích và ưu tiên đề tài có sản phẩm ứng dụng chuyển giao, có khả năng thương mại hóa và có cam kết rõ ràng về kinh phí đối ứng từ doanh nghiệp hoặc đối tác khác, tối thiểu 30% - NSNN hỗ trợ tối đa 70% kinh phí.

Các đơn vị xây dựng đề xuất đề tài theo mẫu tại Phụ lục của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016.

Phương thức thực hiện:

  • Bộ Giáo dục và Đào tạo giao số lượng đề tài cho đơn vị thực hiện quy trình xác định, tuyển chọn (3/4 bước theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016), Bộ chỉ thực hiện bước thẩm định và phê duyệt;
  • Việc giao số lượng đề tài dựa trên các tiêu chí về tiềm lực KH&CN, kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Dữ liệu để tính toán giao số lượng đề tài do các đơn vị cung cấp theo yêu cầu của Bộ;
  • Việc giao số lượng đề tài gắn với định hướng yêu cầu về sản phẩm, đảm bảo tính chất đặt hàng của Bộ, giao quyền chủ động và chịu trách nhiệm cho cơ sở;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo giao số lượng và loại hình đề tài, hướng dẫn thể thức xác định, tuyển chọn, mức kinh phí (quyết định riêng). Trường chịu trách nhiệm tổ chức xác định, đặt hàng, tuyển chọn thực hiện đề tài theo số lượng được giao, trình Bộ thẩm định nội dung, kinh phí và ra quyết định phê duyệt.

Yêu cầu:

+ Đặt hàng đề tài phải gắn với sản phẩm đầu ra là các bài báo trong hệ thống Web of Science, sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả,... và các sản phẩm khác có thể định lượng được;

+ Đảm bảo không trùng lắp với các nghiên cứu đã và đang thực hiện;

+ Kinh phí đề xuất phải phù hợp với nội dung, tiến độ và sản phẩm; dự toán kinh phí phù hợp với quy định hiện hành. 

 Đề tài không đáp ứng một trong các yêu cầu trên sẽ không được phê duyệt. 

2.3. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ

Các đơn vị xây dựng đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ theo mẫu đề xuất dự án SXTN tại Phụ lục của Thông tư số 02/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, lựa chọn không quá 15 dự án thực sự cấp thiết và có khả năng bố trí vốn để triển khai.

III. Tiến độ xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2023

Ngày 09 tháng 02 năm 2022: Các đơn vị, cá nhân gửi file (qua email: npthao@ctu.edu.vn) đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ.

Hình thức: file theo đúng mẫu quy định, không ghi tên cá nhân đề xuất bên dưới. File được đặt tên như sau: Tên loại hình (đề tài/chương trình/dự án SXTN)_lĩnh vực nghiên cứu_Tên cá nhân đề xuất.

Phòng Quản lý Khoa học đề nghị các đơn vị thực hiện khẩn trương, nghiêm túc đăng ký đề xuất. Sau thời gian nêu trên, Phòng Quản lý Khoa học sẽ không thực hiện việc tổng hợp đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo kế hoạch KH&CN năm 2023.

Thông tin chi tiết và hỗ trợ xin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Phương Thảo, Phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 0902.857.079, email: npthao@ctu.edu.vn.

Trân trọng thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn