Thực hiện xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Quản lý Khoa học thông tin các đơn vị Trường, Khoa, Viện, Bộ môn, Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024 như sau:

1. Đề tài cấp Bộ giao theo tiềm lực

- Đề xuất đề tài thực hiện các chương trình gồm: Chương trình phát triển Vật lý, Chương trình 562 (Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển), đề tài lĩnh vực Toán học (nhưng không đề xuất đề tài thuộc Chương trình phát triển Toán học – sẽ được Bộ xem xét riêng).

- Đề tài Bộ thông thường, nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, xã hội, nhân văn và giáo dục.

- Đề tài có định hướng ứng dụng hoặc có sản phẩm chuyển giao công nghệ, có khả năng thương mại hóa.

Các đề xuất đề tài KH&CN có:

(i) Có sản phẩm bài báo khoa học (WoS, Scopus, ACI, tạp chí uy tín trong nước,...), sáng chế, giải pháp hữu ích, tài sản trí tuệ khác và các sản phẩm có thể định lượng được;

(ii) có đào tạo thạc sĩ và tham gia đào tạo nghiên cứu sinh (nếu có);

(iii) đảm bảo không trùng lắp các đề tài đã và đang nghiên cứu;

(iv) có sự cần thiết, tính khả thi;

(v) kinh phí như các đề tài được phê duyệt năm 2022 và 2023.

Đề xuất lập theo Mẫu 1 Phụ lục Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016.

2. Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục

- Không trùng đề xuất theo mục I;

- Đáp ứng các yêu cầu chung của đề tài cấp Bộ;

- Đề xuất sản phẩm rõ ràng, có giá trị khoa học và khả năng ứng dụng trong thực tế giáo dục Việt Nam, khuyến khích các sản phẩm là sách và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế;

- Thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục;

- Nhằm giải quyết vấn đề trọng tâm, khắc phục những bất cập trong thực tiễn giáo dục Việt Nam;

- Kinh phí khoảng 400 triệu đồng/đề tài.

Đề xuất lập theo Mẫu 1 Phụ lục Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016.

Thời hạn đề xuất: đến hết ngày 12 tháng 3 năm 2023.

Các cá nhân gửi đề xuất theo đường link:

  1. Đề xuất đề tài cấp Bộ giao theo tiềm lực (mục I):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGWQ9WwwQSEDbWcwwKesEU20_nKLzZg_TCap0j94p9j9bCKg/viewform?usp=sf_link

  1. Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục (mục II):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9V2XmtVevFC7yb9AAgoBks_-O6S9wwmA2iLdOY4x7gdRfgw/viewform?usp=sf_link

Phòng Quản lý Khoa học đề nghị các đơn vị thực hiện khẩn trương triển khai đề xuất để Phòng Quản lý Khoa học tổng hợp và lập Hội đồng xem xét lựa chọn đăng ký đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thông tin chi tiết và hỗ trợ xin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Phương Thảo, Phòng Quản lý Khoa học, qua email: npthao@ctu.edu.vn.

Trân trọng thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn