Phòng Quản lý Khoa học (P.QLKH) kính gửi Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực hóa học, khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển.

Hồ sơ gửi về P.QLKH , chuyên viên phụ trách: ThS. Nguyễn Phương Thảo, email: npthao@ctu.edu.vn

Thời hạn: đến 17h ngày 13/11/2018.

Quý Thầy Cô vui lòng thông tin rộng rãi đến cán bộ trong toàn Trường được biết và tham gia tuyển chọn.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học (P.QLKH) kính gửi Thông báo đề xuất Chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2019 của Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT).

Hồ sơ gửi cho P.QLKH từ nay đến ngày 16/10/2018, gồm:

1. Mẫu 1 (file đính kèm): bản in và file điện tử.

2. Mẫu 2 (file đính kèm): file điện tử

Lưu ý:
- Điều kiện và tiêu chí xác định chương trình quy định tại Thông tư 09/2018/TT-BGDĐT (file đính kèm);
- Định hướng đề xuất Chương trình và Kinh phí thực hiện quy định tại Công văn số 4535/BGDĐT-KHCNMT ngày 02/10/2018 của Bộ GD&ĐT (file đính kèm).

Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Phương Thảo, email: npthao@ctu.edu.vn

Quý Thầy Cô vui lòng thông tin rộng rãi đến cán bộ trong toàn Trường được biết và tham gia.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thực hiện công văn số 4430/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ngày 25/9/2018 v/v Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2019, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN theo Quyết định số 3824/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành ngày 25/9/2018 v/v phê duyệt danh mục đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2019:

- Các tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp bộ của Bộ GD&ĐT (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11) nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tại các đại học, trường đại học, viện nghiên cứu, học viện được Bộ GD&ĐT giao đặt hàng có tên trong Quyết định số 3824/QĐ-BGDĐT ngày 25/9/2018.

- Chi tiết hướng dẫn hồ sơ tuyển chọn đề tài Trường ĐHCT được Bộ GD&ĐT giao đặt hàng như sau:

1. Kinh phí thực hiện đề tài:

a) Nguồn ngân sách nhà nước: Căn cứ loại hình nghiên cứu, kết quả, sản phẩm của đề tài và nhu cầu đặt hàng, Bộ GD&ĐT cấp kinh phí thực hiện đề tài theo tỷ lệ ngân sách nhà nước/tổng kinh phí đề tài, cụ thể như sau:

 • Đề tài thực hiện Chương trình phát triển Toán học, Chương trình phát triển Vật lý; đề tài nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng có tính rủi ro cao (Loại hình 1): 100% tổng kinh phí đề tài.
 • Đề tài nghiên cứu cơ bản có tính ứng dụng cao (Loại hình 2): 70% tổng kinh phí đề tài.
 • Đề tài nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao, kể cả chuyển giao vào giáo dục và đào tạo (Loại hình 3): 50% tổng kinh phí đề tài.

b) Kinh phí từ nguồn khác: Đơn vị có trách nhiệm huy động, bố trí kinh phí thực hiện đề tài từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà tài trợ… (không huy động kinh phí từ thành viên thực hiện đề tài).

2. Lập dự toán kinh phí:

a) Căn cứ xây dựng dự toán:

 • Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán kinh phí thực hiện đề tài theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức, phân bổ dự toán đề tài sử dụng kinh phí có sử dụng ngân sách Nhà nước để thực hiện mục tiêu, yêu cầu, nội dung và khối lượng công việc nghiên cứu của đề tài.
 • Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ có sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ GD&ĐT.
 • Các định mức kinh tế - kỹ thuật do các bộ, ngành chức năng ban hành, định mức làm căn cứ xây dựng dự toán (Danh mục văn bản tại Phụ lục 1).

b) Yêu cầu:

 • Dự toán kinh phí của đề tài được xây dựng và thuyết minh theo từng nội dung nghiên cứu và gắn với các kết quả, sản phẩm cụ thể của đề tài.
 • Dự toán kinh phí thực hiện đề tài cần thể hiện rõ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và kinh phí nguồn khác của đơn vị, ghi đầy đủ, rõ ràng trong Mục “19. Kinh phí thực hiện đề tài và nguồn kinh phí” của Thuyết minh đề tài (Mẫu 6, Phụ lục I, Thông tư số 11).

3. Hồ sơ tuyển chọn đề tài:

Đóng thành 08 quyển (01 bản chữ ký tươi) bao gồm:

 • Thuyết minh đề tài thể thức đúng theo Mẫu 6, Phụ lục I, Thông tư số 11.
 • Bảng dự toán chi tiết các khoản chi (theo Mẫu tại Phụ lục 2).
 • Bản cam kết hỗ trợ kinh phí nguồn khác thực hiện đề tài.
 • Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài.
 • Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 7, Phụ lục I, Thông tư 11).

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17h00 ngày 10/10/2018.

 • Bản cứng hồ sơ gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Cần Thơ. Ngoài bì ghi rõ: “Hồ sơ kết quả tuyển chọn đề tài KHCN cấp bộ 2019”.
 • File điện tử hồ sơ đề tài gửi về email: npthao@ctu.edu.vn

Lưu ý: Trường Đại học Cần Thơ chỉ chấp nhận xem xét tuyển chọn hồ sơ của tổ chức, cá nhân đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản và thời hạn nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, xin vui lòng liên hệ ThS. Nguyễn Phương Thảo, chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, điện thoại: 0292 3872175 hoặc email nêu trên./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam Bộ trong năm 2018.

Theo Quyết định số 1735/QĐ-ĐHQG ngày 05/10/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ, lĩnh vực Khoa học xã hội, nhân văn và phát triển bền vững để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong năm 2018 (danh mục tại Phụ lục 1 kèm theo).

Phương thức tuyển chọn, Hồ sơ đăng ký tham gia, Hướng dẫn định mức xây dựng & phân bổ dự toán, Nơi nhận hồ sơ và các thông tin chi tiết khác có trong file đính kèm và có đăng tải chi tiết trên website của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ: http://cttnb.org.vn.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Văn phòng Chương trình. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đến 11h00 thứ Sáu ngày 26 tháng 10 năm 2018. Thời gian chứng thực nhận hồ sơ là thời gian ghi ở dấu đến của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ đối với trường hợp gửi trực tiếp và trường hợp gửi qua đường bưu điện.

Phòng Quản lý Khoa học hỗ trợ các thủ tục liên quan: ThS. Nguyễn Phương Thảo, Chuyên viên, ĐT: 0292. 3872 175/ 0902 857 079, e-mail: npthao@ctu.edu.vn.

Quý Thầy Cô vui lòng thông tin rộng rãi đến cán bộ trong toàn Trường được biết và tham gia.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam Bộ trong năm 2019.

Theo Quyết định số 385/QĐ-ĐHQG ngày 19/4/2018 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học Công nghệ và môi trường) thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đặt hàng để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong năm 2019.

Phương thức tuyển chọn, Hồ sơ đăng ký tham gia, Hướng dẫn định mức xây dựng & phân bổ dự toán, Nơi nhận hồ sơ và các thông tin chi tiết khác có trong file đính kèm và có đăng tải chi tiết trên website của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ: http://cttnb.org.vn.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Văn phòng Chương trình. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đến hết 16h30 thứ 5 ngày 20 tháng 9 năm 2018. Thời gian chứng thực nhận hồ sơ là thời gian ghi ở dấu đến của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ đối với trường hợp gửi trực tiếp và trường hợp gửi qua đường bưu điện.

Phòng Quản lý Khoa học hỗ trợ các thủ tục liên quan: ThS. Nguyễn Phương Thảo, Chuyên viên, ĐT: 0292. 3872 175/ 0902 857 079, e-mail: npthao@ctu.edu.vn.

Quý Thầy Cô vui lòng thông tin rộng rãi đến cán bộ trong toàn Trường được biết và tham gia.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực hiện từ năm 2019 của Bộ Khoa học & Công nghệ.

Các nhóm nhiệm vụ, thành phần hồ sơ, cách thức nộp hồ sơ và các thông tin liên quan khác có chi tiết trong công văn đính kèm.

Thời hạn nhận hồ sơ tại Văn phòng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp: trước 17h, ngày 30/8/2018.

Phụ trách hỗ trợ: ThS. Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên Phòng QLKH, e-mail: npthao@ctu.edu.vn, ĐT: 0292. 3872 175/ 0902 857 079.

Quý Thầy Cô vui lòng thông tin rộng rãi đến cán bộ quan tâm được biết và tham gia.

Kính thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học (P.QLKH) kính gửi Thông báo Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình Phát triển Khoa học Cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển thực hiện Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Phát triển Khoa học Cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025.

Hồ sơ gửi cho P.QLKH để xem xét, trình ký và gửi Bộ GD&ĐT gồm:

1. Phiếu đề xuất (Mẫu 1, file đính kèm): bản in (có chữ ký của cá nhân đề xuất) và file;

2. Tổng hợp danh mục (Phụ lục 2, file đính kèm): file.

Về Chuyên viên Nguyễn Phương Thảo, email: npthao@ctu.edu.vn

Thời hạn: đến 17h ngày 27/9/2018.

Xin lưu ý:

- Định hướng nghiên cứu ưu tiên

- Điều kiện đối với cá nhân đề xuất đề tài

- Tiêu chí ưu tiên đề xuất đề tài

Có chi tiết trong công văn hướng dẫn.

Quý Thầy Cô vui lòng thông tin rộng rãi đến cán bộ trong toàn Trường được biết và tham gia.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm và Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ 20 năm 2018 do Thành Đoàn TP.HCM và Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức.

Đối với Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka lần thứ 20 năm 2018, dự kiến Tổng kết trao giải tại  Chương trình Kỷ niệm 20 năm Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học - Euréka ngày 24 tháng 11 năm 2018.

Đối tượng, số lượng, các lĩnh vực dự thi, cơ cấu giải thưởng, thể lệ và các thông tin chi tiết khác có trong thông báo đính kèm.

Phòng QLKH hỗ trợ tổng hợp, trình ký và gửi hồ sơ của các công trình tham gia giải thưởng về Ban Tổ chức, phụ trách: Chuyên viên BN Quang Huy, mail: bnqhuy@ctu.edu.vn.

Hạn nhận hồ sơ tham gia gồm Danh sách thành viên tham gia công trình và hồ sơ công trình đúng mẫu (Thể lệ chi tiết về hồ sơ tham gia giải thưởng): đến ngày 25/9/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký tuyển chọn thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình Công nghệ Sinh học của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Danh mục nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định số 2155/QĐ-BNN-KHCN ngày 08/6/2018.

Quyết định 2155, điều kiện, yêu cầu & số lượng hồ sơ tham gia xét duyệt và các thông tin liên quan khác có chi tiết trong công văn đính kèm.

Thời hạn nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban Điều hành Chương trình CNSH Nông nghiệp - Thủy sản: trước 17h, ngày 20/8/2018.

Phụ trách hỗ trợ: ThS. Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên Phòng QLKH, e-mail: npthao@ctu.edu.vn, ĐT: 0292. 3872 175/ 0902 857 079.

Quý Thầy Cô vui lòng thông tin rộng rãi đến cán bộ quan tâm được biết và tham gia.

Kính thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

The British Embassy Hanoi is pleased to inform you of the Royal Society’s call for international collaborative research proposals under the UK Government’s Global Challenges Research Fund (GCRF).

 • Remit: The proposed research must fall within the remit of the Royal Society (the natural sciences including engineering). The Royal Society does not cover social sciences or clinical medical research.
 • Eligibility: Who can apply? The UK applicant and overseas co-applicant must both be research leaders of international standing with an established track record in their field of research. You must demonstrate evidence of leading a strong research group as well as leadership within the research community, in particular making a substantial contribution to the identification and execution of independent research. As a guide, we would expect both applicants to have at a minimum 8 years of active post-PhD research experience.
 • Value: The maximum award value cannot exceed £225,000 for a three-year period (up to a maximum of £75,000 per year). The grant can be used flexibly on activities directly relevant to supporting collaboration between the applicants and their research groups.
 • Deadline for submission: 3rd May 2018

If you are interested in this programme, we recommend you visit the webcall below and read the attached scheme notes thoroughly.

https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/international-collaborations/

FYI - last year a research group from HoChiMinh city University of Industry and University of Nottingham won a grant of this programme. If you need to find UK-based collaborators, please see some suggestions attached.

Please help pass this information to your relevant network.

Phan Thi Lien Huong (Ms.) | Research and Innovation Programme Manager |

British Embassy Hanoi | Central Building | 31 Hai Ba Trung street | Hanoi | Vietnam |

T: +84 24 3936 0500 ext 2297; Direct: +84 24 3936 0597 | Mob: +84 (0) 904 461 817 | FTN: 8493 2297 |

Email: phan.huong@fco.gov.uk | Website: https://www.gov.uk/world/vietnam/news |

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn