Phòng Quản lý Khoa học (P.QLKH) kính gửi Thông báo Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 thuộc Chương trình Phát triển Khoa học Cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển thực hiện Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Phát triển Khoa học Cơ bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học trái đất và Khoa học biển giai đoạn 2017-2025.

Hồ sơ gửi cho P.QLKH để xem xét, trình ký và gửi Bộ GD&ĐT gồm:

1. Phiếu đề xuất (Mẫu 1, file đính kèm): bản in (có chữ ký của cá nhân đề xuất) và file;

2. Tổng hợp danh mục (Phụ lục 2, file đính kèm): file.

Về Chuyên viên Nguyễn Phương Thảo, email: npthao@ctu.edu.vn

Thời hạn: đến 17h ngày 27/9/2018.

Xin lưu ý:

- Định hướng nghiên cứu ưu tiên

- Điều kiện đối với cá nhân đề xuất đề tài

- Tiêu chí ưu tiên đề xuất đề tài

Có chi tiết trong công văn hướng dẫn.

Quý Thầy Cô vui lòng thông tin rộng rãi đến cán bộ trong toàn Trường được biết và tham gia.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn