Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học Xã hội và Nhân văn tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đợt II của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - NAFOSTED.

Mục tiêu, phạm vi, đối tượng, điều kiện, hồ sơ đăng ký và các thông tin liên quan khác có chi tiết trong thông báo trên website của Bộ Khoa học & Công nghệ (đã kèm link).

Thời hạn nhận hồ sơ đánh giá xét chọn đợt này tại Văn phòng NAFOSTED: trước 17h, ngày 30/3/2018.

Phụ trách hỗ trợ: ThS. Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên Phòng QLKH, e-mail: npthao@ctu.edu.vn, ĐT: 0292. 3872 175/ 0902 857 079.

Quý Thầy Cô vui lòng thông tin rộng rãi đến cán bộ trong toàn Trường được biết và tham gia.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn