Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v đề xuất và thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Công nghệ Sinh học giai đoạn 2018 - 2020 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Các chương trình và đề án liên quan, mục tiêu và nội dung nghiên cứu cần bám sát có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Thầy Cô vui lòng đăng ký đề xuất theo mẫu gồm 01 bản infile về Phòng Quản lý Khoa học trước ngày 27/02/2018 (thứ 3).

Chuyên viên phụ trách: ThS. Nguyễn Phương Thảo, e-mail: npthao@ctu.edu.vn, ĐT: 0292. 3872 175/ 0902 857 079.

Quý Thầy Cô vui lòng thông tin rộng rãi đến cán bộ trong toàn Trường được biết và tham gia.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn