Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 phê duyệt Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0", mã số KC-4.0/19-25.

Các đề xuất cần phù hợp với mục tiên, nội dung, sản phẩm đã được ban hành tại Quyết định 2813/QĐ-BKHCN được đăng tải tại mục "Văn bản chỉ đạo, điều hành" trên cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN www.most.gov.vn. Các đề xuất sẽ được tiếp nhận theo 3 nhóm nội dung thuộc khung chương trình KC-4.0/19-25.

Hồ sơ các nhiệm vụ sẽ triển khai trong năm 2020 gửi đến Phòng QLKH theo mẫu có thể tải từ cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN.

Thời hạn gửi hồ sơ đề xuất: ngày 11/3/2019.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Phương Thảo - Phòng QLKH, email: npthao@ctu.edu.vn.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn