Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký tuyển chọn thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình Công nghệ Sinh học của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Danh mục nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định số 2155/QĐ-BNN-KHCN ngày 08/6/2018.

Quyết định 2155, điều kiện, yêu cầu & số lượng hồ sơ tham gia xét duyệt và các thông tin liên quan khác có chi tiết trong công văn đính kèm.

Thời hạn nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban Điều hành Chương trình CNSH Nông nghiệp - Thủy sản: trước 17h, ngày 20/8/2018.

Phụ trách hỗ trợ: ThS. Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên Phòng QLKH, e-mail: npthao@ctu.edu.vn, ĐT: 0292. 3872 175/ 0902 857 079.

Quý Thầy Cô vui lòng thông tin rộng rãi đến cán bộ quan tâm được biết và tham gia.

Kính thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

The British Embassy Hanoi is pleased to inform you of the Royal Society’s call for international collaborative research proposals under the UK Government’s Global Challenges Research Fund (GCRF).

  • Remit: The proposed research must fall within the remit of the Royal Society (the natural sciences including engineering). The Royal Society does not cover social sciences or clinical medical research.
  • Eligibility: Who can apply? The UK applicant and overseas co-applicant must both be research leaders of international standing with an established track record in their field of research. You must demonstrate evidence of leading a strong research group as well as leadership within the research community, in particular making a substantial contribution to the identification and execution of independent research. As a guide, we would expect both applicants to have at a minimum 8 years of active post-PhD research experience.
  • Value: The maximum award value cannot exceed £225,000 for a three-year period (up to a maximum of £75,000 per year). The grant can be used flexibly on activities directly relevant to supporting collaboration between the applicants and their research groups.
  • Deadline for submission: 3rd May 2018

If you are interested in this programme, we recommend you visit the webcall below and read the attached scheme notes thoroughly.

https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/international-collaborations/

FYI - last year a research group from HoChiMinh city University of Industry and University of Nottingham won a grant of this programme. If you need to find UK-based collaborators, please see some suggestions attached.

Please help pass this information to your relevant network.

Phan Thi Lien Huong (Ms.) | Research and Innovation Programme Manager |

British Embassy Hanoi | Central Building | 31 Hai Ba Trung street | Hanoi | Vietnam |

T: +84 24 3936 0500 ext 2297; Direct: +84 24 3936 0597 | Mob: +84 (0) 904 461 817 | FTN: 8493 2297 |

Email: phan.huong@fco.gov.uk | Website: https://www.gov.uk/world/vietnam/news |

Thực hiện quy định tại Điều 8, Thông tư số 37/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về quản lý đề tài NCCB do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, Quỹ tiến hành thành lập các Hội đồng khoa học ngành, liên ngành về nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhiệm kỳ 2018 - 2020 (thông tin chi tiết xem tại đây).

Hội đồng khoa học có nhiệm vụ tư vấn cho Quỹ về các vấn đề sau:

- Hướng nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực KHXH&NV do Quỹ tài trợ;

- Đánh giá xét chọn, đánh giá kết quả thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ tài trợ;

- Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Quỹ.

Thành viên Hội đồng khoa học được lựa chọn theo các tiêu chí sau:

- Có trình độ kinh nghiệm và năng lực chuyên môn (tiêu chí cụ thể xem tại đây);

- Được các nhà khoa học cùng ngành tín nhiệm giới thiệu;

- Cam kết tham gia và thực hiện các quy định của Quỹ.

Một trong các điều kiện giới thiệu ứng cử vào Hội đồng khoa học là Nhà khoa học đã cập nhật lý lịch khoa học online trên hệ thống OMS của Quỹ, có khả năng sử dụng công cụ trực tuyến trong quá trình đánh giá và tra cứu các sản phẩm công bố trong nước và quốc tế.

Quỹ Phát triển KH&CNQG đề nghị Ông/Bà cập nhật lý lịch khoa học của bản thân và giới thiệu các nhà khoa học có uy tín ứng cử vào Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2018 - 2020 thông qua tài khoản trên hệ thống Quản lý Thông tin trực tuyến (OMS) (http://www.nafosted.gov.vn/oms_ss/account/index.php).

Thời hạn giới thiệu các Nhà khoa học ứng cử HĐKH: ngày 30/4/2018.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của Quý Ông/Bà./.

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học Xã hội và Nhân văn tài trợ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 đợt II của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - NAFOSTED.

Mục tiêu, phạm vi, đối tượng, điều kiện, hồ sơ đăng ký và các thông tin liên quan khác có chi tiết trong thông báo trên website của Bộ Khoa học & Công nghệ (đã kèm link).

Thời hạn nhận hồ sơ đánh giá xét chọn đợt này tại Văn phòng NAFOSTED: trước 17h, ngày 30/3/2018.

Phụ trách hỗ trợ: ThS. Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên Phòng QLKH, e-mail: npthao@ctu.edu.vn, ĐT: 0292. 3872 175/ 0902 857 079.

Quý Thầy Cô vui lòng thông tin rộng rãi đến cán bộ trong toàn Trường được biết và tham gia.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

 

Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v đề xuất và thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Công nghệ Sinh học giai đoạn 2018 - 2020 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Các chương trình và đề án liên quan, mục tiêu và nội dung nghiên cứu cần bám sát có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Thầy Cô vui lòng đăng ký đề xuất theo mẫu gồm 01 bản infile về Phòng Quản lý Khoa học trước ngày 27/02/2018 (thứ 3).

Chuyên viên phụ trách: ThS. Nguyễn Phương Thảo, e-mail: npthao@ctu.edu.vn, ĐT: 0292. 3872 175/ 0902 857 079.

Quý Thầy Cô vui lòng thông tin rộng rãi đến cán bộ trong toàn Trường được biết và tham gia.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

 

Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia thực hiện từ năm 2018 - đợt 2 & đợt 3.

Theo Quyết định số 5032/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2017 (danh mục gồm 01 nhiệm vụ) và Quyết định số 5689/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2017 (danh mục gồm 04 nhiệm vụ), Bộ GD-ĐT thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình từ năm 2018.

Phương thức tuyển chọn, Hồ sơ đăng ký tham gia, Hướng dẫn định mức xây dựng & phân bổ dự toán, Nơi nhận hồ sơ và các thông tin chi tiết khác có trong file đính kèm.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Văn phòng Chương trình. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đến thứ 2, ngày 26 tháng 02 năm 2018. Thời gian chứng thực nhận hồ sơ là thời gian ghi ở dấu đến của Văn phòng Chương trình đối với trường hợp gửi trực tiếp và dấu đến của bưu điện đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện.

Phòng Quản lý Khoa học hỗ trợ các thủ tục liên quan: ThS. Nguyễn Phương Thảo, Chuyên viên, e-mail: npthao@ctu.edu.vn, ĐT: 0292. 3872 175/ 0902 857 079.

Quý Thầy Cô vui lòng thông tin rộng rãi đến cán bộ trong toàn Trường được biết và tham gia.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Triển khai kế hoạch soạn thảo văn bản năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 16/2012/TT-BGDĐT ngày 09/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ cho ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế.

Phòng Quản lý khoa học kính chuyển quý Thầy Cô thông tin và file Dự thảo Thông tư.
Các góp ý xin gửi về Phòng Quản lý khoa học đến hết sáng ngày 20/12/2017 qua địa chỉ email: npthao@ctu.edu.vn.

Kính thông tin./.

Phòng QLKH

 

Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam Bộ trong năm 2017.

Theo Quyết định số 892/QĐ-ĐHQG ngày 14/8/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học Công nghệ và môi trường) thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đặt hàng để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong năm 2017.

Phương thức tuyển chọn, Hồ sơ đăng ký tham gia, Hướng dẫn định mức xây dựng & phân bổ dự toán, Nơi nhận hồ sơ và các thông tin chi tiết khác có trong file đính kèm và có đăng tải chi tiết trên website của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ: http://cttnb.org.vn/new/.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Văn phòng Chương trình. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đến hết 16h00 thứ 6 ngày 15 tháng 12 năm 2017. Thời gian chứng thực nhận hồ sơ là thời gian ghi ở dấu đến của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ đối với trường hợp gửi trực tiếp và trường hợp gửi qua đường bưu điện.

Phòng Quản lý Khoa học hỗ trợ các thủ tục liên quan: ThS. Nguyễn Phương Thảo, Chuyên viên, e-mail: npthao@ctu.edu.vn, ĐT: 0292. 3872 175/ 0902 857 079.

Quý Thầy Cô vui lòng thông tin rộng rãi đến cán bộ trong toàn Trường được biết và tham gia.

Kính thông báo.

Phòng QLKH

Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững Vùng Tây Nam Bộ năm 2018 (đợt 1).

theo Quyết định số 946/QĐ-ĐHQG ngày 01/9/2017 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) v/v phê duyệt danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học Công nghệ và môi trường) thuộc Chương trình KH&CN phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đặt hàng để tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện trong năm 2018.

Phương thức tuyển chọn, Hồ sơ đăng ký tham gia, Hướng dẫn định mức xây dựng & phân bổ dự toán, Nơi nhận hồ sơ và các thông tin chi tiết khác có đăng tải chi tiết trên website của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ: http://cttnb.org.vn/new/ và gửi mail đến Trợ lý NCKH đơn vị.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Văn phòng Chương trình. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đến hết 16h00 thứ 3 ngày 31 tháng 10 năm 2017. Thời gian chứng thực nhận hồ sơ là thời gian ghi ở dấu đến của Văn phòng Chương trình Tây Nam Bộ đối với trường hợp gửi trực tiếp và trường hợp gửi qua đường bưu điện.

Phòng Quản lý Khoa học hỗ trợ các thủ tục liên quan: ThS. Nguyễn Phương Thảo, Chuyên viên, e-mail: npthao@ctu.edu.vn, ĐT: 0292. 3872 175/ 0902 857 079.

Quý Thầy Cô vui lòng thông tin rộng rãi đến cán bộ trong toàn Trường được biết và tham gia.

Kính thông báo.

Phòng QLKH

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn