Triển khai kế hoạch soạn thảo văn bản năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 16/2012/TT-BGDĐT ngày 09/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm và viện nghiên cứu trực thuộc Bộ cho ý kiến góp ý dự thảo Thông tư thay thế.

Phòng Quản lý khoa học kính chuyển quý Thầy Cô thông tin và file Dự thảo Thông tư.
Các góp ý xin gửi về Phòng Quản lý khoa học đến hết sáng ngày 20/12/2017 qua địa chỉ email: npthao@ctu.edu.vn.

Kính thông tin./.

Phòng QLKH

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn