Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia thực hiện từ năm 2018 - đợt 2 & đợt 3.

Theo Quyết định số 5032/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2017 (danh mục gồm 01 nhiệm vụ) và Quyết định số 5689/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2017 (danh mục gồm 04 nhiệm vụ), Bộ GD-ĐT thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình từ năm 2018.

Phương thức tuyển chọn, Hồ sơ đăng ký tham gia, Hướng dẫn định mức xây dựng & phân bổ dự toán, Nơi nhận hồ sơ và các thông tin chi tiết khác có trong file đính kèm.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Văn phòng Chương trình. Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đến thứ 2, ngày 26 tháng 02 năm 2018. Thời gian chứng thực nhận hồ sơ là thời gian ghi ở dấu đến của Văn phòng Chương trình đối với trường hợp gửi trực tiếp và dấu đến của bưu điện đối với trường hợp gửi qua đường bưu điện.

Phòng Quản lý Khoa học hỗ trợ các thủ tục liên quan: ThS. Nguyễn Phương Thảo, Chuyên viên, e-mail: npthao@ctu.edu.vn, ĐT: 0292. 3872 175/ 0902 857 079.

Quý Thầy Cô vui lòng thông tin rộng rãi đến cán bộ trong toàn Trường được biết và tham gia.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn