Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký tuyển chọn thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình Công nghệ Sinh học của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Danh mục nhiệm vụ ban hành kèm theo Quyết định số 2155/QĐ-BNN-KHCN ngày 08/6/2018.

Quyết định 2155, điều kiện, yêu cầu & số lượng hồ sơ tham gia xét duyệt và các thông tin liên quan khác có chi tiết trong công văn đính kèm.

Thời hạn nhận hồ sơ tại Văn phòng Ban Điều hành Chương trình CNSH Nông nghiệp - Thủy sản: trước 17h, ngày 20/8/2018.

Phụ trách hỗ trợ: ThS. Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên Phòng QLKH, e-mail: npthao@ctu.edu.vn, ĐT: 0292. 3872 175/ 0902 857 079.

Quý Thầy Cô vui lòng thông tin rộng rãi đến cán bộ quan tâm được biết và tham gia.

Kính thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn