Thực hiện công văn số 4430/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ngày 25/9/2018 v/v Hướng dẫn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) đặt hàng cấp bộ thực hiện từ năm 2019, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN theo Quyết định số 3824/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành ngày 25/9/2018 v/v phê duyệt danh mục đề tài KH&CN đặt hàng cấp Bộ để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2019:

- Các tổ chức, cá nhân đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 4 và Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về quản lý đề tài KH&CN cấp bộ của Bộ GD&ĐT (sau đây gọi tắt là Thông tư số 11) nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tại các đại học, trường đại học, viện nghiên cứu, học viện được Bộ GD&ĐT giao đặt hàng có tên trong Quyết định số 3824/QĐ-BGDĐT ngày 25/9/2018.

- Chi tiết hướng dẫn hồ sơ tuyển chọn đề tài Trường ĐHCT được Bộ GD&ĐT giao đặt hàng như sau:

1. Kinh phí thực hiện đề tài:

a) Nguồn ngân sách nhà nước: Căn cứ loại hình nghiên cứu, kết quả, sản phẩm của đề tài và nhu cầu đặt hàng, Bộ GD&ĐT cấp kinh phí thực hiện đề tài theo tỷ lệ ngân sách nhà nước/tổng kinh phí đề tài, cụ thể như sau:

 • Đề tài thực hiện Chương trình phát triển Toán học, Chương trình phát triển Vật lý; đề tài nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng có tính rủi ro cao (Loại hình 1): 100% tổng kinh phí đề tài.
 • Đề tài nghiên cứu cơ bản có tính ứng dụng cao (Loại hình 2): 70% tổng kinh phí đề tài.
 • Đề tài nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao, kể cả chuyển giao vào giáo dục và đào tạo (Loại hình 3): 50% tổng kinh phí đề tài.

b) Kinh phí từ nguồn khác: Đơn vị có trách nhiệm huy động, bố trí kinh phí thực hiện đề tài từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà tài trợ… (không huy động kinh phí từ thành viên thực hiện đề tài).

2. Lập dự toán kinh phí:

a) Căn cứ xây dựng dự toán:

 • Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán kinh phí thực hiện đề tài theo quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức, phân bổ dự toán đề tài sử dụng kinh phí có sử dụng ngân sách Nhà nước để thực hiện mục tiêu, yêu cầu, nội dung và khối lượng công việc nghiên cứu của đề tài.
 • Quyết định số 5830/QĐ-BGDĐT ngày 27/11/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ có sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ GD&ĐT.
 • Các định mức kinh tế - kỹ thuật do các bộ, ngành chức năng ban hành, định mức làm căn cứ xây dựng dự toán (Danh mục văn bản tại Phụ lục 1).

b) Yêu cầu:

 • Dự toán kinh phí của đề tài được xây dựng và thuyết minh theo từng nội dung nghiên cứu và gắn với các kết quả, sản phẩm cụ thể của đề tài.
 • Dự toán kinh phí thực hiện đề tài cần thể hiện rõ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và kinh phí nguồn khác của đơn vị, ghi đầy đủ, rõ ràng trong Mục “19. Kinh phí thực hiện đề tài và nguồn kinh phí” của Thuyết minh đề tài (Mẫu 6, Phụ lục I, Thông tư số 11).

3. Hồ sơ tuyển chọn đề tài:

Đóng thành 08 quyển (01 bản chữ ký tươi) bao gồm:

 • Thuyết minh đề tài thể thức đúng theo Mẫu 6, Phụ lục I, Thông tư số 11.
 • Bảng dự toán chi tiết các khoản chi (theo Mẫu tại Phụ lục 2).
 • Bản cam kết hỗ trợ kinh phí nguồn khác thực hiện đề tài.
 • Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng, nhận chuyển giao kết quả thực hiện đề tài.
 • Tiềm lực của tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài (Mẫu 7, Phụ lục I, Thông tư 11).

Thời hạn nhận hồ sơ: Trước 17h00 ngày 10/10/2018.

 • Bản cứng hồ sơ gửi về địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học – Trường Đại học Cần Thơ. Ngoài bì ghi rõ: “Hồ sơ kết quả tuyển chọn đề tài KHCN cấp bộ 2019”.
 • File điện tử hồ sơ đề tài gửi về email: npthao@ctu.edu.vn

Lưu ý: Trường Đại học Cần Thơ chỉ chấp nhận xem xét tuyển chọn hồ sơ của tổ chức, cá nhân đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ, tài liệu, thể thức văn bản và thời hạn nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, xin vui lòng liên hệ ThS. Nguyễn Phương Thảo, chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, điện thoại: 0292 3872175 hoặc email nêu trên./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn