Kính gửi các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ

Theo hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 1142/BGDĐT-KHCNMT ngày 31/3/2020, Phòng Quản lý Khoa học hướng dẫn các đơn vị Khoa, Viện, Bộ môn, Trung tâm trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2021 như sau:

  1. Quan điểm và mục tiêu

Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ phải hướng vào giải quyết những vấn đề phục vụ phát triển ngành giáo dục, nâng cao chất lượng đại học; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Khuyến khích các nhiệm vụ nghiên cứu có xuất bản quốc tế, có các sáng chế, giải pháp hữu ích và các công nghệ, sản phẩm được ứng dụng trong thực tiễn để nâng cao vị thế của đại học Việt Nam; phát triển bền vững tiềm lực KH&CN của đất nước.

Tăng cường thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của các đơn vị, khuyến khích, ưu tiên các nhiệm vụ có đóng góp hoặc thực hiện hoàn toàn bằng nguồn kinh phí ngoài ngân sách.

Năm 2021, kế hoạch KH&CN tập trung vào các mục tiêu sau:

(i) Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh công bố quốc tế trên các tạp chí khoa học trong hệ thống ISI và Scopus; tăng số lượng sáng chế, giải pháp hữu ích, bản quyền tác giả được bảo hộ;

(ii) Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn đời sống, sản xuất kinh doanh; xây dựng thành công các mô hình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; gắn kết hoạt động nghiên cứu với đào tạo trình độ cao và hợp tác mạnh mẽ hơn với các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh;

(iii) Nghiên cứu phục vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, góp phần tích cực nâng hạng trường đại học trong bảng xếp hạng đại học thế giới và khu vực;

(iv) Thực hiện đổi mới phương thức xây dựng kế hoạch KH&CN theo hướng đẩy mạnh phân cấp cho cơ sở, lấy mục tiêu sản phẩm đầu ra làm thước đo kết quả nghiên cứu;

(v) Hướng đến xây dựng thành công Trường ĐH Cần Thơ thành một trong số đại học nghiên cứu, đại học thông minh theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Xây dựng nhiệm vụ kế hoạch KH&CN năm 2021
  2. Nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Các đơn vị thực hiện đề xuất đặt hàng căn cứ vào mục tiêu, nội dung của các Chương trình KH&CN cấp Quốc gia đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt sau giai đoạn 2020, hoặc theo các lĩnh vực ưu tiên của ngành, của địa phương.

Các đơn vị đề xuất theo mẫu quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng NSNN; Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN.

  1. Nhiệm vụ KH&CN cấp B

Kế hoạch nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ năm 2020 bám sát quan điểm và mục tiêu nêu tại Mục I.

Các nhiệm vụ KH&CN được xem xét ưu tiên theo thứ tự sau:

(i) Có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong hệ thống ISI và Scopus; có hỗ trợ đào tạo tiến sĩ.

(ii) Có kết quả đăng ký phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả nghiên cứu có cam kết của doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn;

(iii) Có kết quả, sản phẩm được áp dụng để giải quyết các vấn đề đổi mới giáo dục và đào tạo, áp dụng để nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng sinh viên tốt nghiệp;

(iv) Thu hút kinh phí từ doanh nghiệp hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao, có đề xuất sẳn sàng đáp ứng kinh phí đối ứng.

2.1. Chương trình KH&CN cấp Bộ

Các đơn vị xây dựng đề xuất chương trình theo mẫu đề xuất chương trình tại Phụ lục của Thông tư số 09/2018/TT-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý chương trình KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình cần có tầm ảnh hưởng lớn, gắn với nhóm nghiên cứu mạnh nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành giáo dục, phát triển tiềm lực KH&CN trong một số lĩnh vực trong giai đoạn nghiên cứu; phát triển hướng công nghệ ưu tiên; phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của đất nước hoặc phục vụ cho các mục tiêu của ngành giáo dục; góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội cấp thiết.

2.2. Đề tài KH&CN cấp Bộ

Đề tài KH&CN cấp Bộ bao gồm:

(i) Đề tài thuộc các chương trình đã được Chính phủ, Thủ tướng chính phủ phê duyệt như Chương trình phát triển Toán học, Chương trình phát triển Vật lý, Chương trình 562 (Hóa học, Khoa học Sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển) và nhóm đề tài do các cục/vụ và các đơn vị thuộc Bộ đề xuất.

(ii) Đề tài cấp bộ thông thường, nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao.

Khuyến khích và ưu tiên đề tài có sản phẩm ứng dụng chuyển giao, có khả năng thương mại hóa và có cam kết rõ ràng về kinh phí đối ứng từ doanh nghiệp hoặc đối tác khác, tối thiểu 30% - NSNN hỗ trợ tối đa 70% kinh phí.

2.3. Dự án sản xuất thủ nghiệm cấp bộ

Các đơn vị xây dựng đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ theo mẫu đề xuất dự án SXTN tại Phụ lục của Thông tư số 02/2018/TT-BGDĐT ngày 26/01/2018.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, lựa chọn không quá 15 dự án thực sự cấp thiết và có khả năng bố trí vốn để triển khai.

III. Tiến độ xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2021

  1. Ngày 07 tháng 4 năm 2019: Các đơn vị, cá nhân gửi file (qua email: npthao@ctu.edu.vn) đề xuất đề tài cấp bộ.
  2. Ngày 20 tháng 4 năm 2019: Các đơn vị, cá nhân gửi file (qua email: npthao@ctu.edu.vn) đề xuất chương trình cấp bộ, dự án SXTN cấp bộ, đề xuất nhiệm vụ cấp quốc gia.

Phòng Quản lý Khoa học đề nghị các đơn vị thực hiện khẩn trương, nghiêm túc đăng ký kế hoạch. Sau thời gian nêu trên, Phòng Quản lý Khoa học sẽ không thực hiện việc tổng hợp đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo kế hoạch KH&CN năm 2021.

Thông tin chi tiết và hỗ trợ xin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Phương Thảo, Phòng Quản lý Khoa học, điện thoại: 0902857079, email: npthao@ctu.edu.vn.

Trân trọng thông báo.

Thông báo

Biểu mẫu

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn