Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo công văn số 4693/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 21/9/2022 về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ BVMT của Bộ GD&ĐT thực hiện từ năm 2023, kèm theo là Quyết định số 2718/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2022 về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2023.

Chi tiết hồ sơ có trong công văn và các biểu mẫu file word đính kèm.

Thời hạn nhận hồ sơ: đến ngày 03/10/2022, gửi về Phòng Quản lý Khoa học, phụ trách: CVC. Nguyễn Phương Thảo (điện thoại: 0292 3872175 hoặc email: npthao@ctu.edu.vn).

Kính thông báo.

Công văn

Quyết định phê duyệt

Các biểu mẫu

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn