Phòng Quản lý Khoa học thông báo về việc đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên các ngành chất lượng cao thực hiện năm 2023. 
Một số lưu ý:
+ Thời gian thực hiện đề tài: tối đa 07 tháng (dự kiến từ 04/2023 đến 10/2023), trường hợp đề tài cần thời gian nghiên cứu hơn 7 tháng, chủ nhiệm nêu rõ trước Hội đồng trong buổi bảo vệ đề cương).
+ Mỗi đề tài do 01 SV làm chủ nhiệm và có từ 02-04 thành viên tham gia.
+ Không sử dụng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp để đăng ký thực hiện đề tài.
+ Sản phẩm bắt buộc của đề tài: 01 bản tin, 01 báo cáo tóm tắt và 01 video clips (tối đa 02 phút) phục vụ thông tin, truyền thông và đào tạo (Khuyến khích có bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận; kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp).
 
Thầy cô, sinh viên quan tâm tiến hành đăng ký theo thời hạn do đơn vị qui định.
Đơn vị tổng hợp các hồ sơ gửi về Phòng QLKH đến 17h ngày 28/02/2023.
Kính thông tin.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 
 

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn