Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) thông báo v/v xây dựng thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở tuyển chọn thực hiện từ năm 2022 với các trọng tâm nghiên cứu của 05 lĩnh vực NCKH ưu tiên, đính kèm công văn thông báo.

Nội dung công việc đơn vị thực hiện:

(1) Thông báo để cán bộ xây dựng thuyết minh đề tài.

(2) Tổng hợp hồ sơ và nộp về Phòng QLKH, gồm:

+ 01 bản in và file Danh mục tổng hợp.

+ 01 bản in và file thuyết minh của mỗi đề tài.

+ 01 bản in và file dự toán kinh phí của mỗi đề tài.

Thời gian Phòng QLKH nhận hồ sơ tổng hợp từ Trợ lý nghiên cứu khoa học của đơn vị: đến 17h, ngày 15.11.2021. Phòng không nhận hồ sơ đăng ký của cá nhân.

Một số thông tin cần lưu ý:                      

  • Thời gian thực hiện đề tài tối đa 12 tháng;
  • Đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí của Trường, kinh phí đề tài tùy thuộc vào nội dung nghiên cứu, tối đá 30 triệu đồng/ đề tài.
  • Đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí hợp pháp khác (từ năm 2022, Trường áp dụng xét tương đương đề tài cấp cơ sở như quy trình đối với đề tài cấp cơ sở).
  • Sản phẩm bắt buộc của đề tài: ít nhất 01 bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận hoặc được đăng trên tạp chí quốc tế uy tín.
  • Đối tượng tham gia tuyển chọn đề tài NCKH cấp cơ sở thực hiện theo QĐ số 144/QĐ-ĐHCT ngày 19/01/2016 v/v Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN Trường ĐHCT.

Phòng QLKH sẽ tổ chức để chủ nhiệm đề tài bảo vệ đề cương vào 12/2021.

Thông tin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại: 0919.234.067, email: nguyentan@ctu.edu.vn.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn