Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-ĐHCT ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ Trường Đại học Cần Thơ (gọi tắt là Quy chế 09);

Thực hiện quy trình xét/tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên (SV) đăng ký thực hiện năm 2024, Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) thông báo đến đơn vị các nội dung công việc đơn vị thực hiện như sau:

  • Thông báo cho SV xây dựng thuyết minh đề tài NCKH theo định hướng trọng tâm nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2024 của mười (10) Tiểu ban Chuyên môn thuộc Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường (định hướng trọng tâm được kèm theo công văn này).
  • Đơn vị tổng hợp đăng ký đề tài của SV và nộp về Phòng QLKH, hồ sơ gồm:

+ 01 bản in và file Danh mục tổng hợp.

+ 01 bản in và file thuyết minh của mỗi đề tài.

Thời gian Phòng QLKH nhận hồ sơ: đến 17h, ngày 15/9/2023.

Một số thông tin cần lưu ý:

+ Thời gian thực hiện đề tài: 6 tháng (dự kiến từ 3/2024 đến 8/2024, trường hợp đề tài cần thời gian nghiên cứu hơn 6 tháng, chủ nhiệm ghi rõ trong thuyết minh và báo cáo yêu cầu về thời gian trước Tiểu ban Chuyên môn trong buổi bảo vệ đề cương);

+ Mỗi đề tài do 01 sinh viên làm chủ nhiệm và có từ 02 đến 04 thành viên tham gia.

+ Đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí tự túc hay nguồn kinh phí hợp pháp khác;

+ Đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí của Trường với kinh phí tùy thuộc nội dung của đề tài, tối đa: 15 triệu đồng/đề tài.

+ Nội dung của đề tài NCKH không phải là nội dung luận văn, luận án tốt nghiệp của sinh viên.

+ Sản phẩm bắt buộc của đề tài: 01 bản tin; 01 báo cáo tóm tắt và 01 video clips (tối đa 02 phút với đầy đủ thông tin trọng tâm của đề tài) phục vụ thông tin, truyền thông và đào tạo theo đúng qui định hướng dẫn để xem xét và upload lên website quảng bá hoạt động khoa học công nghệ của Trường.

+ Xuất bản phẩm: khuyến khích có bài báo khoa học được chấp nhận đăng trên tạp chí khoa học được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận, kỷ yếu, hay báo cáo hội thảo khoa học các cấp.

+ Trong một thời điểm, mỗi giảng viên chỉ hướng dẫn tối đa 02 đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên làm chủ nhiệm đề tài đối với chương trình đại trà và tiên tiến.

+ Ghi chú: sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao đăng ký thực hiện đề tài theo thông báo của Trường/Khoa/Viện mà sinh viên đang theo học, không đăng ký thực hiện đề tài theo công văn này.

Chủ nhiệm đề tài cần đọc kỹ Quy chế 09: Chương IV. Hoạt động nghiên cứu khoa học của người học và các Chương có liên quan khác để đăng ký thực hiện đúng quy định.

SV nộp hồ sơ đến Trợ lý NCKH của đơn vị để tổng hợp chung và nộp về Phòng QLKH, Phòng không nhận hồ sơ đăng ký của cá nhân.

Thông tin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại: 0919.234.067, email: nguyentan@ctu.edu.vn.

Trân trọng thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn