Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở do viên chức thực hiện năm 2023
c
ùng với các file biểu mẫu dạng word để sử dụng (
chi tiết vui lòng xem file đính kèm).

Hạn gửi hồ sơ tổng hợp của các đơn vị về Phòng QLKH: đến 17h ngày 27/09/2022.
Thời hạn nhận hồ sơ của các đơn vị do đơn vị qui định.

Một số thông tin cần lưu ý: 
 • Thời gian thực hiện đề tài tối đa 12 tháng.
 • Đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí của Trường
  với 
  kinh phí tùy thuộc nội dung của đề tài, cao nhất: 30 triệu đồng/đề tài 
  h
  oặc đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí hợp pháp khác.
 • Sản phẩm bắt buộc của đề tài:

+ Ít nhất 01 bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận hoặc được đăng trên tạp chí quốc tế uy tín.

+ 01 bản tin;

+ 01 báo cáo tóm tắt; và

+ 01 video clips (tối đa 02 phút) phục vụ thông tin, truyền thông và đào tạo.

Viên chức nộp hồ sơ đến Trợ lý NCKH của đơn vị để tổng hợp chung và gửi về Phòng QLKH, Phòng không nhận hồ sơ đăng ký của cá nhân.

Kính thông tin.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn