Phòng Quản lý Khoa học kính gửi hướng dẫn xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm học 2020-2021 với các nội dung chính như sau:
 
* Những đối tượng được công nhận là sáng kiến gồm:
- Giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật;   
- Tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, đề tài, dự án phát triển ngành, đơn vị;
- Chủ biên sách chuyên khảo, giáo trình; Tác giả bài báo khoa học;
- Chủ nhiệm đề tài, chương trình NCKH cấp cơ sở trở lên.
Các đối tượng trên đã được thực hiện, ban hành, xuất bản, nghiệm thu trong năm học 2020-2021 (từ 01/6/2020 đến ngày 31/5/2021).

Viên chức có thực hiện những nội dung nêu trên và kê khai để xét thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021:
- Gửi Đơn đề nghị công nhận sáng kiến theo Mẫu số 01 đính kèm đến Phòng Quản lý Khoa học (chuyên viên phụ trách: LT Xuân An)
+ Bản in có chữ ký kèm minh chứng
+ File mềm qua email: ltxan@ctu.edu.vn
- Hạn cuối: ngày 11/6/2021, thứ Sáu.
 
Đính kèm Phụ lục 1. Tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, khen thưởng cá nhân, khuyến khích viên chức đề nghị công nhận sáng kiến khi đăng ký xét tặng từ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và Bằng khen của Bộ trưởng năm học 2020-2021.
 
Kính thông tin.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn