Căn cứ Biên bản Họp trực tuyến bàn về các giải pháp thích ứng với đại dịch COVID-19 (mục 11 của Biên bản đính kèm).
Phòng Quản lý Khoa học thông báo đến quý Thầy Cô 02 file mẫu:
- Phiếu đề xuất đề tài
- Danh mục tổng hợp
 
Quý Thầy Cô quan tâm gửi hồ sơ về đơn vị tổng hợp, đầu mối đơn vị gửi về Phòng QLKH đến 17h, ngày 15.9.2021.
+ Hồ sơ gồm: 01 bản in + file của Phiếu đề xuất và Danh mục tổng hợp.
+ Người nhận: Nguyễn Văn Tấn - Phòng Quản lý Khoa học.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn