Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo xây dựng thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở do cán bộ thực hiện năm 2018, chi tiết quý Thầy Cô xem trong file đính kèm bao gồm:
 
- Công văn thông báo;
 
- Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở xây dựng thuyết minh tham gia tuyển chọn thực hiện năm 2018 (Thuyết minh xây dựng phải bám sát các nội dung trong danh mục này.);
 
- Mẫu Thuyết minh;
 
- Mẫu danh mục tổng hợp.
 
Nhờ quý Thầy Cô thông báo đến cán bộ trong đơn vị tham gia xây dựng thuyết minh ​​​​​​để bảo vệ đề cương vào tháng 12/2017.
 
Thời gian Phòng QLKH nhận hồ sơ đăng ký từ đơn vị: đến 11h, ngày 20/11/2017.
Thời gian nhận hồ sơ của từng đơn vị do đơn vị (Trợ lý NCKH) qui định.
Phòng QLKH không nhận hồ sơ riêng lẻ của các cá nhân.
 
Thông tin liên hệ và nhận hồ sơ:
Chuyên viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại: 0919.234.067, email: nguyentan@ctu.edu.vn.

Kính thông báo.

Phòng QLKH

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn