Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) kính gửi Thông báo đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở do sinh viên thực hiện năm 2018 với các thông tin như sau:
 
- Đề tài NCKH cấp cơ sở thực hiện theo 5 lĩnh vực ưu tiên của trường với các chủ đề trọng tâm của năm tương ứng (file 02 trọng tâm nghiên cứu của 5 lĩnh vực đính kèm).
 
- Các lưu ý:
+ Thời gian nghiên cứu đề tài: tối đa 06 tháng (dự kiến từ tháng 05/2018 đến tháng 10/2018);
+ Kinh phí tùy thuộc vào nội dung nghiên cứu của đề tài, cao nhất: 15 triệu đồng/ đề tài;
+ Hồ sơ đăng ký gồm Thuyết minh đề tàiDự toán kinh phí (mẫu đính kèm) có xác nhận của đơn vị.
 
- Sinh viên gửi hồ sơ đến Trợ lý NCKH của đơn vị để tổng hợp chung (mẫu danh mục tổng hợp đính kèm), Phòng QLKH không nhận hồ sơ riêng lẻ của cá nhân.
 
Thời gian Phòng QLKH nhận hồ sơ đăng ký từ đơn vị: đến 11h, ngày 28/02/2018.
Thời gian nhận hồ sơ của từng đơn vị do đơn vị (Trợ lý NCKH) qui định.
 
Thông tin liên hệ và nhận hồ sơ:
Chuyên viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại: 0919.234.067, email: nguyentan@ctu.edu.vn.

Trân trọng thông báo.

Phòng QLKH

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn