Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) kính gửi thông báo v/v xây dựng thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp cơ sở (cấp Trường) tuyển chọn thực hiện từ năm 2019.
 
Cán bộ xây dựng thuyết minh đề tài tham gia tuyển chọn gửi hồ sơ (bản in và file Thuyết minh & Dự toán kinh phí - mẫu đính kèm) đến Trợ lý NCKH của đơn vị để tổng hợp chung (mẫu Danh mục tổng hợp đính kèm), Phòng QLKH không nhận hồ sơ riêng lẻ của cá nhân.
 
Thời gian Phòng QLKH nhận hồ sơ đăng ký từ đơn vị: đến 17h, ngày 14/02/2019.
Thời gian nhận hồ sơ của từng đơn vị do đơn vị (Trợ lý NCKH) qui định.
 
Một số thông tin cần lưu ý:
+ Tất cả cán bộ trong toàn trường đều có thể tham gia xây dựng thuyết minh để tuyển chọn thực hiện đề tài.
+ Thuyết minh phải bám sát theo các nội dung trong Danh mục đề tài KH&CN cấp Trường tuyển chọn thực hiện từ năm 2019 (file đính kèm).
+ Phòng QLKH sẽ tổ chức để chủ nhiệm đề tài bảo vệ đề cương vào tháng 02/2019.
 
Thông tin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Văn Tấn, email: nguyentan@ctu.edu.vn, số điện thoại: 0919.234.067.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn