Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) kính gửi Thông báo đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở do sinh viên thực hiện năm 2019 với các thông tin như sau:
 
- Đề tài NCKH cấp cơ sở thực hiện theo các trọng tâm nghiên cứu của 05 lĩnh vực NCKH ưu tiên của trường năm 2019 (file đính kèm).
 
- Các lưu ý:
+ Thời gian nghiên cứu đề tài: tối đa 06 tháng (dự kiến từ tháng 04/2019 đến tháng 09/2019);
+ Kinh phí tùy thuộc vào nội dung nghiên cứu của đề tài, cao nhất: 15 triệu đồng/ đề tài (khuyến khích đề tài không sử dụng ngân sách nhà nước, đề tài tương đương);
 
- Sinh viên gửi hồ sơ (Thuyết minh đề tài - mẫu đính kèm) đến Trợ lý NCKH của đơn vị để tổng hợp chung (mẫu Danh mục tổng hợp đính kèm), Phòng QLKH không nhận hồ sơ riêng lẻ của cá nhân.
 
Thời gian Phòng QLKH nhận hồ sơ đăng ký từ đơn vị: đến 17h, ngày 14/02/2019.
Thời gian nhận hồ sơ của từng đơn vị do đơn vị (Trợ lý NCKH) qui định.
 
Thông tin liên hệ và nhận hồ sơ:
Chuyên viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại: 0919.234.067, email: nguyentan@ctu.edu.vn.

Trân trọng thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn