Thực hiện công văn số 1052/BGDĐT-KHCNMT ngày 20 tháng 3 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019, Phòng Quản lý Khoa học thông báo các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ (sau đây gọi tắt là đơn vị) triển khai xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019 cụ thể như sau:

 1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

1.1. Nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về khoa học giáo dục giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”

Các đơn vị đề xuất nhiệm vụ theo mẫu quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 03/2017/TT- BKHCN ngày 03/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN và thông báo của Văn phòng Chương trình quốc gia về khoa học giáo dục. (Có thể tham khảo ở trang thông tin điện tử:  http://chuongtrinhkhgd.moet.gov.vn/)

1.2. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo nghị định thư

Hồ sơ đề xuất đặt hàng căn cứ vào Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 30/5/2015 về quy định quản lý các nhiệm vụ KHCN theo nghị định thư.

 1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các đơn vị xây dựng đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo bám sát các quan điểm và mục tiêu sau:

Quan điểm chỉ đạo:

- Trọng tâm hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 và các năm tiếp theo của Bộ Giáo dục và Đào tạo là tập trung giải quyết những hạn chế, yếu kém trong hoạt động khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học hiện nay, đưa hoạt động khoa học và công nghệ trở thành thế mạnh phát triển của nhà trường, cùng với hoạt động đào tạo để hình thành nên những cơ sở giáo dục đại học có chất lượng tốt. Trong đó, cần tập trung nâng cao chất lượng sinh viên tốt nghiệp; nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; đẩy mạnh công bố quốc tế trên tạp chí thuộc hệ thống ISI/Scopus, nâng cao chỉ số xếp hạng đại học Việt Nam, nâng cao chất lượng tạp chí khoa học của cơ sở giáo dục đại học.

- Khuyến khích các đơn vị xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ không sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Định hướng mục tiêu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 tập trung vào các mục tiêu sau:

(i) Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh công bố quốc tế.

(ii) Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn đời sống, sản xuất, kinh doanh.

(iii) Nghiên cứu phục vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được xem xét ưu tiên theo:

(1) Có bài báo đăng trên tạp chí trong hệ thống ISI/ Scopus.

(2) Có kết quả đăng ký phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả nghiên cứu có cam kết của doanh nghiệp để chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn. Trong đó ưu tiên có cam kết cùng đóng góp kinh phí để thực hiện đề tài, chương trình khoa học và công nghệ.

(3) Có kết quả, sản phẩm được áp dụng để giải quyết các vấn đề đổi mới giáo dục và đào tạo, áp dụng để nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng sinh viên tốt nghiệp.

(4) Có đối ứng kinh phí do tổ chức hỗ trợ (đơn vị, doanh nghiệp…).

2.1. Đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ

Các đơn vị xây dựng đề xuất đề tài theo Mẫu 1, Phụ lục I tại Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các đơn vị chịu trách nhiệm về mã lĩnh vực của các đề xuất đề tài.

Trường sẽ tổ chức xét chọn đề xuất theo số lượng do Bộ GD&ĐT quy định (20 đề xuất đối với trường đại học, viện, học viện có quy mô sinh viên trên 20.000 sinh viên chính quy).

2.2. Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ

Các đơn vị xây dựng đề xuất chương trình theo Mẫu 1 Phụ lục I tại Thông tư số 16/2012/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài các tiêu chí theo quy định, Chương trình cần có tầm ảnh hưởng lớn, giải quyết những vấn đề quan trọng trong việc nâng cao năng lực của các cơ sở giáo dục đại học, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ trong một số lĩnh vực trong giai đoạn 5 năm hoặc 10 năm; phát triển hướng công nghệ ưu tiên; phát triển các sản phẩm trọng điểm, chủ lực của đất nước hoặc phục vụ chương trình mục tiêu của ngành giáo dục; góp phần giải quyết những vấn đề kinh tế - xã hội cấp thiết, ứng dụng, chuyển giao vào thực tế đời sống, sản xuất, kinh doanh.

2.3. Dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ về nâng cao chất lượng tạp chí khoa học

Đề xuất dự án khoa học và công nghệ cấp bộ về nâng cao chất lượng tạp chí khoa học theo Phụ lục 4 kèm theo công văn này. Các đề xuất kèm theo cam kết tham gia hệ thống ISI/Scopus/ACI.

2.4. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ

Đề xuất nhiệm vụ theo Mẫu 1 Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 56/2012/TTBGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 25/12/2012 ban hành quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ chấp nhận các đề xuất đúng mẫu kèm theo Bản thỏa thuận với đối tác nước ngoài cùng hợp tác thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất, trong đó có cam kết tài chính của đối tác nước ngoài và xem xét lựa chọn ưu tiên đối với các đề xuất đáp ứng các tiêu chí nêu trên đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ.

2.5. Nhiệm vụ quỹ gen

Các đơn vị gửi đề cương thuyết minh nhiệm vụ bảo tồn và lưu giữ quỹ gen cấp Bộ theo biểu mẫu A7aTMBT-NVQG được hướng dẫn tại Phụ lục 4 Thông tư 18/2014/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ quỹ gen. Đề cương thuyết minh phải có nội dung nằm trong Khung bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây trồng, vi sinh vật, vật nuôi phục vụ đào tạo nghiên cứu và trao đổi thông tin về nguồn gen giai đoạn 2016-2020 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt (Khung quỹ gen kèm theo).

Lưu ý: Thời gian thực hiện nhiệm vụ quỹ gen đến tháng 12/2020.

 1. Kế hoạch công bố bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế

Các đơn vị gửi danh mục bài báo dự kiến công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2018 theo Phụ lục 5 kèm theo công văn này để Bộ Giáo dục và Đào tạo có cơ sở xem xét hỗ trợ theo quy định hiện hành.

 1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ không sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các đơn vị đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ không sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nguồn theo nghị định 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 của Chính phủ về đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học hoặc các nguồn khác) theo mẫu tương ứng với từng loại hình nhiệm vụ.

Đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức xác định và tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện.

Các biểu mẫu và thông tư có trên trang thông tin của Phòng Quản lý Khoa học (https://dra.ctu.edu.vn/bieu-mau-van-ban/).

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 nêu trên gửi cho Phòng Quản lý Khoa học gồm: 02 bản in (không cần xác nhận của  lãnh đạo đơn vị) và file điện tử đến email: npthao@ctu.edu.vn.

Thời hạn:

+ Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: đến ngày 06/04/2018.

+ Các nhiệm vụ khác: đến ngày 10/04/2018.

 1. Các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở

Các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở có thể đăng ký thực hiện trong năm 2019 bao gồm:

 1. Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học (Phụ lục 9).
 2. Tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước (Phụ lục 10).
 3. Hoạt động thông tin khoa học công nghệ (Phụ lục 9).
 4. Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ (Phụ lục 9).
 5. Hoạt động An toàn lao động (Phụ lục 9).
 6. Đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ các công trình NCKH (Phụ lục 11).
 7. Hoạt động tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng (Phụ lục 9).
 8. Hoạt động tham gia các Chợ Công nghệ và Thiết bị (Techmart) quốc gia và khu vực (Phụ lục 9).
 9. Hoạt động báo cáo seminar của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ, chia làm 2 đợt: 06 tháng đầu năm 2019 (đăng ký từ tháng 12 năm 2018) và 06 tháng cuối năm 2019 (đăng ký từ tháng 6 của năm 2019) (Phụ lục 12).

Riêng đề tài KH&CN cấp cơ sở do cán bộ thực hiện năm 2019 sẽ có thông báo hướng dẫn đăng ký vào tháng 8/2018.

Hồ sơ đăng ký gồm 01 bản in: Phụ lục 9; Phụ lục 10; Phụ lục 11, Phụ lục 12 (có đầy đủ các chữ ký theo biểu mẫu trong Phụ lục).

File hồ sơ gửi về địa chỉ email: nguyentan@ctu.edu.vn

Thời hạn: đến ngày 10/04/2018.

Để nhà trường tổng hợp và gởi kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019 đúng hạn cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nội dung, kế hoạch và các hướng dẫn liên quan của thông báo này. Trong quá trình thực hiện nếu cần sự hỗ trợ liên hệ Cô Nguyễn Phương Thảo, Phòng Quản lý Khoa học.

Trân trọng thông báo./.

Tải về file công văn thông báo & các biểu mẫu

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn