Thực hiện quy trình xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH) cấp cơ sở do sinh viên (SV) đăng ký thực hiện năm 2021, Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) thông báo đến đơn vị việc xây dựng đề tài do sinh viên (SV) thực hiện năm 2021 như sau:

Nội dung công việc đơn vị thực hiện:

1. Thông báo cho SV xây dựng thuyết minh đề tài NCKH theo các trọng tâm nghiên cứu của 05 lĩnh vực NCKH ưu tiên của Trường năm 2021 (kèm theo công văn này). Thông tin cần lưu ý:

+ Thời gian nghiên cứu của đề tài: 6 tháng (dự kiến từ 4/2021 đến 9/2021, trường hợp đề tài cần thời gian nghiên cứu hơn 6 tháng, chủ nhiệm nêu rõ trước Tiểu ban Chuyên môn trong buổi bảo vệ đề cương);

+ Kinh phí tùy thuộc nội dung của đề tài, cao nhất: 15 triệu đồng/đề tài.

+ Mỗi cán bộ chỉ hướng dẫn 01 đề tài của sinh viên chương trình đại trà/năm.

+ Không sử dụng luận văn tốt nghiệp để đăng ký thực hiện đề tài.

+ Ghi chú: sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao không đăng ký thực hiện đề tài theo công văn này. Phòng Quản lý Khoa học sẽ có thông báo để sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao đăng ký thực hiện đề tài vào đầu năm 2021.

2. Đơn vị tổng hợp đăng ký đề tài của SV và nộp về Phòng QLKH, hồ sơ gồm:

+ 01 bản in và file Danh mục tổng hợp.

+ 01 bản in và file thuyết minh của mỗi đề tài.

Các vấn đề trọng tâm cần nghiên cứu đối với đề tài cấp cơ sở do sinh viên thực hiện năm 2021, mẫu Thuyết minh đề tài, mẫu Danh mục tổng hợp được đăng trên trang web của Phòng Quản lý Khoa học.

SV nộp hồ sơ đến Trợ lý NCKH của đơn vị để tổng hợp chung và nộp về Phòng QLKH, Phòng không nhận hồ sơ đăng ký của cá nhân.

Thời gian Phòng QLKH nhận hồ sơ: đến 17h, ngày 24.11.2020.

Thông tin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại: 0919.234.067, email: nguyentan@ctu.edu.vn.

Trân trọng kính chào.

Thông báo

 Thông tin nghiên cứu

Mẫu thuyết minh

Mẫu Tổng hợp

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn