Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) thông báo đến đơn vị Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở tuyển chọn thực hiện từ năm 2021.

Nội dung công việc đơn vị thực hiện:

(1) Thông báo để cán bộ xây dựng thuyết minh đề tài tham gia tuyển chọn.

(2) Tổng hợp hồ sơ và nộp về Phòng QLKH, gồm:

+ 01 bản in và file Danh mục tổng hợp.

+ 01 bản in và file thuyết minh của mỗi đề tài.

+ 01 bản in và file dự toán kinh phí của mỗi đề tài.

Các hồ sơ: (1) Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường tuyển chọn thực hiện từ năm 2021; (2) Mẫu thuyết minh và dự toán kinh phí đề tài; (3) Mẫu Danh mục tổng hợp được đăng trên trang web của Phòng QLKH.

Thời gian Phòng QLKH nhận hồ sơ: đến 17h, ngày 30.11.2020.

Một số thông tin cần lưu ý:                      

  • Tất cả cán bộ trong toàn trường đều có thể tham gia xây dựng thuyết minh để tuyển chọn thực hiện đề tài.
  • Thuyết minh phải bám sát theo các nội dung trong Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường tuyển chọn thực hiện từ năm 2021”.
  • Phòng QLKH sẽ tổ chức để chủ nhiệm đề tài bảo vệ đề cương vào 12/2020.

Trợ lý nghiên cứu khoa học của đơn vị tổng hợp hồ sơ và gửi về Phòng QLKH, Phòng không nhận hồ sơ đăng ký của cá nhân.

Thông tin liên hệ: Chuyên viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại: 0919.234.067, email: nguyentan@ctu.edu.vn.

Trân trọng kính chào

Thông báo

Danh mục

Mẫu Thuyết minh

Mẫu tổng hợp

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn