Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô công văn v/v đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019 do CCVC thực hiện, chi tiết và các thông tin cần lưu ý quý Thầy Cô xem trong file đính kèm.
 
Hồ sơ gồm:
- 01 bản in Phiếu đề xuất và file.
- 01 bản in Danh mục tổng hợp và file.
 
Thời gian Phòng QLKH nhận hồ sơ đề xuất từ đơn vị: đến 17h, ngày 14/11/2018.
Thời gian nhận hồ sơ của từng đơn vị do đơn vị (Trợ lý NCKH) qui định.
Phòng QLKH không nhận hồ sơ riêng lẻ của các cá nhân.
 
Thông tin liên hệ và nhận hồ sơ:
Chuyên viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại: 0919.234.067, email: nguyentan@ctu.edu.vn.
 
Nhờ quý Thầy Cô thông báo đến cán bộ trong đơn vị tham gia đề xuất.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn