Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v Hướng dẫn đăng ký thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm 2022
c
ùng với các file biểu mẫu dạng word để sử dụng (
chi tiết vui lòng xem file đính kèm).

Hạn gửi hồ sơ tổng hợp của các đơn vị về Phòng QLKH: đến 17h ngày 18/02/2022.
Thời hạn nhận hồ sơ của các đơn vị do đơn vị qui định.

Một số thông tin cần lưu ý: 
 • Sinh viên đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí của Trường, 
  kinh phí tùy thuộc nội dung của đề tài, cao nhất: 15 triệu đồng/đề tài 
  h
  oặc đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí hợp pháp khác.
 • Mỗi giảng viên chỉ hướng dẫn tối đa 02 đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên thực hiện/năm
  (bao gồm đề tài sinh viên chương trình đại trà và đề tài sinh viên chương trình chất lượng cao).
 • Không sử dụng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp của sinh viên để đăng ký thực hiện đề tài.
 • Ghi chú: sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao không đăng ký thực hiện đề tài theo công văn này. 
  Phòng Quản lý Khoa học sẽ có thông báo để sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao đăng ký thực hiện đề tài vào tháng 02/2022.
Kính thông tin.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 
 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn