Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo đến các đơn vị v/v Tổng hợp các phiếu nhận xét, tổng hợp các báo cáo khoa học (seminar) đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 và Đăng ký kế hoạch báo cáo Seminar 6 tháng cuối năm 2021 theo hướng dẫn và biểu mẫu đính kèm.

Thời gian các đơn vị gửi hồ sơ tổng hợp về Phòng QLKH: đến hết ngày 15/7/2021.
Thời gian đơn vị (Trợ lý NCKH) tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ do đơn vị qui định.

Hồ sơ gồm:

- Bản nhận xét và bảng tổng hợp báo cáo (mẫu 2) đối với các seminar đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2021.

- Bản đăng ký (mẫu 1) và bảng tổng hợp đăng ký (mẫu 3) đối với seminar đăng ký thực hiện 6 tháng cuối năm 2021.

Bản in gửi về chuyên viên phụ trách: Dương Hải Đăng, Phòng Quản lý Khoa học.
Bản mềm gửi về địa chỉ email: dhdang@ctu.edu.vn.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn