Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo v/v Hướng dẫn đăng ký thực hiện đề tài NCKH của sinh viên năm 2023
c
ùng với các file biểu mẫu dạng word để sử dụng (
chi tiết vui lòng xem file đính kèm).

Hạn gửi hồ sơ tổng hợp của các đơn vị về Phòng QLKH: đến 17h ngày 14/10/2022.
Thời hạn nhận hồ sơ của các đơn vị do đơn vị qui định.

Một số thông tin cần lưu ý: 
 • Thời gian thực hiện đề tài: 9 tháng (dự kiến từ 3/2023 đến 11/2023, trường hợp đề tài cần thời gian nghiên cứu hơn 9 tháng, chủ nhiệm nêu rõ trước Tiểu ban Chuyên môn trong buổi bảo vệ đề cương).
 • Mỗi đề tài do 01 sinh viên làm chủ nhiệm và có từ 02 đến 04 thành viên tham gia.
 • Đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí của Trường
  với 
  kinh phí tùy thuộc nội dung của đề tài, cao nhất: 15 triệu đồng/đề tài 
  h
  oặc đăng ký thực hiện đề tài bằng nguồn kinh phí hợp pháp khác.
 • Không sử dụng luận văn, luận án, đồ án tốt nghiệp của sinh viên để đăng ký thực hiện đề tài.
 • Sản phẩm bắt buộc của đề tài: 01 bản tin; 01 báo cáo tóm tắt và 01 video clips (tối đa 02 phút) phục vụ thông tin, truyền thông và đào tạo (Khuyến khích có bài báo được đăng trên tạp chí thuộc danh mục tạp chí khoa học chuyên ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận; kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp).
 • Cùng một thời điểm, mỗi người hướng dẫn chỉ hướng dẫn tối đa 02 đề tài nghiên cứu khoa học do sinh viên làm chủ nhiệm (bao gồm chương trình đại trà và tiên tiến).
 • Ghi chú: sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao đăng ký thực hiện đề tài theo thông báo của Khoa mà sinh viên đang theo học, không đăng ký thực hiện đề tài theo công văn này.
Kính thông tin.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn