Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2022. 
Công văn và biểu mẫu có chi tiết trong file đính kèm.
 
Thời gian gửi hồ sơ về Phòng Quản lý Khoa học đến hết ngày 23/6/2021 gồm: 
  • Bản in các đề xuất có chữ ký của cán bộ thực hiện
  • Bảng tổng hợp đề xuất có xác nhận của lãnh đạo đơn vị
  • Gửi email các đề xuất và bảng tổng hợp (file word) về địa chỉ bnqhuy@ctu.edu.vn
Kinh nhờ trợ lý nghiên cứu Khoa học thông tin trong đơn vị để cán bộ quan tâm tham gia đăng ký đề xuất.

Kính thông báo. 
 
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Vĩnh Long năm 2022. 
Công văn và biểu mẫu có chi tiết trong file đính kèm.
 
Quý thầy cô quan tâm liên hệ Trợ lý NCKH đơn vị để nộp đề xuất.
 
Quý đơn vị vui lòng gửi hồ sơ về Phòng QLKH đến hết ngày 11/6/2021 gồm:
  • Bản in các đề xuất có chữ ký của cán bộ thực hiện
  • Bảng tổng hợp đề xuất có xác nhận của lãnh đạo đơn vị
  • Gửi email các đề xuất và bảng tổng hợp (file word) về địa chỉ email: bnqhuy@ctu.edu.vn.
Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo. 
 
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin v/v đề xuất danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020 của Sở KH&CN Bến Tre.
 
Các chỉ đạo, căn cứ, định hướng; mẫu phiếu đề xuất có chi tiết trong file đính kèm.
 
Quý đơn vị vui lòng gửi đề xuất theo mẫu về Phòng QLKH (chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy) 01 bản infile mềm về địa chỉ email: bnqhuy@ctu.edu.vn đề tổng hợp chung.
 
Thời gian nhận đề xuất từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/7/2019.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.
 
 
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin v/v đề xuất danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020 của Sở KH&CN Thừa Thiên Huế.
 
Các chỉ đạo, căn cứ, định hướng; mẫu phiếu đề xuất có chi tiết trong file đính kèm.
 
Quý đơn vị vui lòng gửi đề xuất theo mẫu về Phòng QLKH (chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy) 01 bản infile mềm về địa chỉ email: bnqhuy@ctu.edu.vn đề tổng hợp chung.
 
Thời gian nhận đề xuất từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/5/2019.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin v/v đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020 của Sở KH&CN Ninh Thuận.
 
Cách thức xây dựng hồ sơ đề xuất, các dự án ưu tiên,... và các chi tiết khác có trong file đính kèm.
 
Hạn gửi hồ sơ về Phòng Quản lý Khoa học: đến hết ngày 22/3/2019 gồm 01 bản in và file word về email: bnqhuy@ctu.edu.vn.
 
Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin Thông báo v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019-2020 của tỉnh An Giang.
Hướng đề xuất, hồ sơ đề xuất,... các thông tin khác có trong công văn đính kèm.
 
Hạn gửi đề xuất về Phòng QLKH tổng hợp: đến hết ngày 25/3/2019.
Phòng QLKH hỗ trợ trình ký các hồ sơ cần thiết, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin v/v đề xuất đặt hàng đề tài, dự án KH&CN Nghiên cứu phát triển bền vững các vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh An Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu.
 
Mục tiêu, nội dung, biểu mẫu,... các thông tin khác có trong Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 và công văn đính kèm.
 
Hạn gửi đề xuất về Phòng QLKH tổng hợp: đến hết ngày 15/3/2019 gồm 01 bản in & file mềm.
Chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy - Phòng QLKH, email: bnqhuy@ctu.edu.vn.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin Thông báo v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 của Sở KH&CN Bình Thuận.
 
Danh mục 07 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 bao gồm xác định mục tiêu, sản phẩm dự kiến, phương thức thực hiện, đơn vị sử dụng, hồ sơ đăng ký,... có trong file đính kèm.
 
Hạn gửi hồ sơ về Sở KH&CN tỉnh Bình Thuận đến ngày 04/3/2019.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi hồ sơ đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Vĩnh Long năm 2019 - 2020.
Các lưu ý định hướng ưu tiên, hồ sơ đề xuất,... các thông tin khác có chi tiết trong công văn đính kèm.
 
Hạn gửi đề xuất về Phòng QLKH tổng hợp: đến hết ngày 11/3/2019 gồm 01 bản in & file mềm.
Chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy, mail: bnqhuy@ctu.edu.vn.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô thông báo v/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018-2019 của tỉnh An Giang.
 
Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, nơi nộp hồ sơ, danh mục nhiệm vụ và các biểu mẫu đề xuất có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Hạn gửi đề xuất về Sở KH&CN An Giang: đến hết ngày 10/10/2018.
Phòng QLKH hỗ trợ trình ký các hồ sơ cần thiết, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn